Slovo birmovanie pochádza z latinského confirmatio, čo znamená utvrdenie, alebo potvrdenie. Naším cieľom je, aby sa birmovanci utvrdili vo viere; urobili zrelé rozhodnutie pre život s Kristom, ktoré slávnostne potvrdia prijatím sviatosti, viditeľného znaku daru Ducha Svätého a dennodenne ho budú potvrdzovať autentickým kresťanským životom; a prostredníctvom Cirkvi prijali Božie potvrdenie svojho životného rozhodnutia. K tomu má poslúžiť náš program prípravy na prijatie sviatosti birmovania.

Kto je to animátor? Animátor birmovancov je kresťan, ktorý prijatím sviatosti birmovania potvrdil svoju vieru, utvrdzuje sa v nej a autenticita jeho kresťanského života je potvrdená farnosťou. Preberá zodpovednosť za prípravu birmovancov. Svedčí o svojej vlastnej skúsenosti života s Pánom, motivuje birmovancov k hľadaniu pokladu kráľovstva, katechizuje (vyučuje) a formuje birmovancov. Je podobný trénerovi, ktorý rozpoznáva dary, talenty a možnosti zverenca, na základe rozpoznaného predstavuje zverencovi méty, ktoré môže dosiahnuť (a sám je ukážkou toho, že méty sú dosiahnuteľné), pripravuje tréningový program s jeho tak teoretickými (katechéza), ako i praktickými (formácia) časťami. Priebežne zverenca motivuje, sledujúc tak cieľ, ku ktorému má zverenca priviesť.

Charakteristika a harmonogram jednotlivých častí prípravy

Prípravný kurz je ročný, v skutočnosti je však optimálna dĺžka prípravy individuálna. Dúfame však, že do konca prípravy bude časť birmovancov pripravená pre praktický kresťanský život. Ostatní môžu pokračovať v príprave, kým sa to nepodarí.

Prihlasovanie: K dispozícii je online formulár na farskej stránke a prihláška v sakristii a kancelárii. Súčasťou formuláru je dotazník. Cieľom je zhromaždiť čo najviac relevantných údajov už pri prihlasovaní a čo najlepšie pripraviť prijímací pohovor.

Kurz Objav Krista: Prihlásených pozveme na evanjelizačný kurz Objav Krista. Pozostáva z štyroch stretnutí (cca. 2 hodiny) a jedného dňa duchovnej obnovy.

Prijímací pohovor: Na pohovor musia prísť birmovanci osobne. Súčasťou pohovoru je skúška z povinných vedomostí (základné modlitby, desatoro a pod., zverejnené na webe). Jej zloženie je podmienkou prijatia do kurzu. Tí, ktorí nevyplnili dotazník, urobia tak pri pohovore. Zápisné 5€. 

Skupinky: Prijatých birmovancov rozdelíme do malých skupiniek (max. 7 členov), v ktorých sa bude pod vedením animátorov uskutočňovať časť formačného programu, zvyčajne 2x mesačne, okrem letných prázdnin.

Kurzy Život s jasným cieľom a Šema Jisra´El sú zamerané na praktický kresťanský život. Informácie o kurze Život s jasným cieľom nájdete v tomto článku.

Pohovory: Počas prípravy absolvuje každý birmovanec individuálne hodnotiace pohovor. Cieľom rozhovorov je vyjasniť prípadné nezrovnalosti, zistiť príčiny prípadných nedostatkov a pripraviť podklady pre rozdelenie do skupín, ktoré bude viac diferencované a bude lepšie zohľadňovať úroveň života viery birmovanca.

Hodnotenie: Počas prípravy hodnotíme vedomostnú úroveň birmovanca, jeho prístup k formačnému kurzu a spôsob života. Pri hodnotení sa opierame o osobné pohovory, hodnotenia animátorov a kreditový systém.

Termíny a témy

Prihlášky:

08.10.2017   Termín odovzdania prihlášok

Kurz Objav Krista:

28.10.2017    01. Aký je zmysel života?
04.11.2017    02. Prečo je Ježiš dôležitý? 03. Čo nám chce Ježiš povedať?
18.11.2017    04. Prečo potrebujem Spasiteľa? 05. Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?
02.12.2017    06. Kto je Duch Svätý? 07. Duch Svätý a Ty!
16.12.2017    08. Nový život v Duchu: Byť učeníkom v Katolíckej cirkvi 09. Veriť a niekam patriť: Prečo potrebujeme Cirkev?

Kurz Život s jasným cieľom:

27.01.2018 01. Boh má s nami isté plány! Špeciálne s tebou. 
17.02.2018 02. Stvorení pre Božiu radosť
03.03.2018 03. Stvorení pre Božiu rodinu
17.03.2018 04. Stvorení, aby sme sa podobali Kristovi
07.04.2018 05. Stvorení pre službu Bohu

Katechézy: Sviatosť birmovania:

08.09.2018 Podľa rozpisu 08:00, 09:00, 10:00
22.09.2018 Podľa rozpisu 08:00, 09:00, 10:00
06.10.2018 Podľa rozpisu 08:00, 09:00, 10:00

Sobotňajšie stretko "170":

Stretnutie začína svätou omšou o 07:05 v kostole, pokračuje po omši vo fare, trvá do 10:00.
Len nezaradení do skupiniek
12.05.2018    40
19.05.2018    80
09.06.2018    120
16.06.2018    170

Stretnutia v skupinkách:

Len zaradení do skupiniek
Apríl - Jún 201801. Samaritánka, 02. Slepý od narodenia, 03. Lazar, 04. Emauzskí učeníci, 05. Duch Svätý

Pohovory:

13.01.2018    Prijímacie pohovory podľa rozpisu.
14.04.2018    Hodnotiace pohovory podľa rozpisu.
17.06.2018    Hodnotiace pohovory podľa rozpisu.

Obrad prijatia birmovancov:

Január 2018  Pri nedeľných omšiach
Apríl 2018   Pri nedeľných omšiach
Jún 2018     Pri nedeľných omšiach

Materiály

Pri príprave budeme používať tieto materiály:

 • Objav Kristawww.objavkrista.sk.
 • Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života, SSV, Trnava.
 • YOUCAT Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých, KNA, Bratislava 2011.
 • YOUCAT Čas na spoveď, KNA, Bratislava 2014. 
 • YOUCAT Modlitby pre mladých, KNA, Bratislava 2012. 
 • YOUCAT Príprava na birmovku, KNA, Bratislava 2013. 
 • YOUCAT Firmkurs Begleitbuch,YOUCAT Verlag, Auburg 2014, neof. preklad: http://www.tvoj-strom.info/Home/mladez/stretka-pre-mladez-ii/youcatprievodcapripravounabirmovku.
 • ŠELINGA, J., Spoločne objavujeme dar II., KSNR, Nitra 2003.
 • ŠELINGA, J., Spoločne objavujeme dar III., KSNR, Nitra 2003. 
 • WAREN, R., Na čo som vlastne tu?, Porta libri, Bratislava 2014.
 • Sväté Písmo - bez neho by to naozaj nešlo :-)