Adopcia seminaristu, II. ročník

uverejnené 11. 1. 2020, 1:17 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 11. 1. 2020, 1:18 ]

Adopcia seminaristu

Srdečne Vás pozdravujeme, milí členovia farského spoločenstva. Ako sme Vás už informovali, naša charita vrámci projektu Pápežských misijných diel pred rokom adoptovala seminaristu z afrického Beninu.

Constant Prudence Hossou, tak sa volá náš adoptívny seminarista, nastúpil po prázdninách do druhého ročníka a pokračuje v štúdiu teológie. V decembri sme poslali príspevok na jeho štúdium vo výške 600€ z prostriedkov Farskej charity. 

Constant by mal študovať ešte dva roky. Veľmi sa z neho tešíme a prosíme vás o modlitbou za pokoj, silu, vytrvalosť a naplnenie Duchom Svätým pre Constanta.


Text: J. Oravcovákoordinátorka projektu pre Skalité.

Silvestrovská štatistika 2019

uverejnené 31. 12. 2019, 5:16 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 31. 12. 2019, 5:18 ]

Farnosť, to sú ľudia, ktorí spolu slávia, svedčia a slúžia

Farnosť, to sú hlavne ľudia

Naša má podľa posledného sčítania ľudí 4927 katolíkov. Spolu s nami tu žije ďalších 321 obyvateľov, ktorí s nami nezdieľajú spoločnú vieru. Žiaľ až 70% našich katolíkov má s farnosťou len minimálny kontakt. Na druhej strane máme pomerne veľké jadro (3-4%, 150-200) veriacich rôzneho veku, ktorí s farnosťou žijú na naše pomery intenzívne, aktívne sa zapájajú do jej života a pociťujú i preberajú za ňu zodpovednosť. Tí aktívni sú dôležití, lebo vďaka nim môže byť farnosť živá a plodná. Tí vzdialenejší sú dôležití, lebo sú naši. Vo všeobecnosti platí, že čím viac je človek od farnosti vzdialený, tým viac sa musí farnosť o neho zaujímať.

V tomto zmysle ma pred pár dňami potešil jeden rozhovor. Pred časom sa do farnosti prisťahovala jedna mladá rodina. Skalité si vybrali, lebo sa im tu páči, nepochádzajú odtiaľto, ani tu nemajú svoje korene. Rozprával som sa s tou mladou mamou, zaujímal som sa o to, ako sa tu cítia. Potešilo ma, keď hovorila o prijatí a záujme ľudí okolo. O susedoch, ktorí sa prišli zoznámiť. O viacerých veriacich, ktorí ju pozývali na misie. Hoci sú tu len krátko a sú v podstate neznámi. Takto nejako to má byť. Lebo ľudia sú dôležití.

To, že sú ľudia dôležití, sa odráža aj na hospodárení farnosti. Takmer 11% výdavkov sme použili priamo na organizovanie akcií pre farnosť. Pán nás požehnal a vďaka tomu mohla byť farnosť solidárna aj s inými. Až 44% výdavkov putovalo mimo farnosť, väčšinu tvoria príspevky do celoslovenských zbierok a podporného fondu. Okrem toho sme tento rok predali Obci Skalité za pre obec maximálne ústretovú cenu rozsiahly pozemok pre potreby rozšírenia pohrebiska Za Riekami.

Ľudia, ktorí slávia

Vďaka Pánovi sme mohli tento rok v slobode a pokoji sláviť v našej farnosti 679 svätých omší, pri ktorých sme rozdali cca. 90 000 svätých prijímaní, 58 detí pristúpilo k svätému prijímaniu prvý krát v živote. Naša farská rodina sa rozrástla o 27 chlapcov a 31 dievčat, 58 detí, ktoré sme počas roku pokrstili. Do večnosti sme tento rok odprevadili 32 mužov a 21 žien. Na prijatie sviatosti birmovania sa pripravuje 51 mladých ľudí. A do manželstva vstúpilo tento rok v našej farnosti 33 párov, od roku 2014 zaznamenávame každoročne mierny nárast.

O dôstojné slávenie posvätnej liturgie sa okrem dvoch kňazov starajú traja kostolníci, dvaja organisti, približne štyridsať lektorov a žalmistov, dvanásť akolytov a rozdávateľov svätého prijímania, nespočítateľná kopa miništrantov, speváci, hudobníci, tí, ktorí zabezpečujú premietanie piesní. A mnoho ďalších dobrovoľníkov, ktorých práca zostáva často neviditeľná, a pritom je nenahraditeľná. Im všetkým patrí vďaka. Lebo slávenie je dôležité.

Finančné náklady na slávenie, vrátane energií a bežných opráv v kostole tvorili  tento rok 20% zo všetkých výdavkov farnosti.

Ľudia, ktorí svedčia

Prežívame milostivý čas, keď môžeme hovoriť o viere verejne a aj takto vydávať svedectvo o Kristovi. V tomto roku prebehli v našej farnosti tri kurzy Objav Krista. Dva z nich boli určené pre dospelých a prešlo nimi takmer 50 účastníkov, tretieho sa zúčastnilo 55 tínedžerov z našej farnosti. K tomu, aby prebehli, prispelo rôznou mierou takmer 50 dobrovoľníkov. Srdečná vďaka patrí aj lektorom a dobrovoľníkom manželských večerov, prípravy rodičov a krstných rodičov na krst detí, dobrovoľníkom, ktorí sa podieľajú na príprave na prvé sväté prijímanie a na birmovku či aktivít pre deti počas liturgického roku. A nesmieme zabudnúť ani na nenahraditeľnú službu našej katolíckej školy. Zvlášť veľká vďaka všetkým za pôst, modlitbu, materiálnu a praktickú podporu misií, ktoré v našej farnosti prebehli pred mesiacom. Vaše svedectvo je dôležité.

Ľudia, ktorí slúžia

Ježiš nás učí, že služba druhému nie je ničím podradným, ba naopak, je cťou. Potrebujeme slúžiť. Veď na konci, keď budeme stáť pred Kristom, povie: "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne." (Mt 25,34-36). 

Veľká vďaka patrí dobrovoľníčkam z Farskej charity. V tomto roku materiálne podporili 15 rodín v našej farnosti. Farská charita tiež prispieva sumou 600€ na projekt adopcie seminaristu v africkom Benine. Naše chariťáčky už tradične pripravujú pre nás všetkých Pôstnu polievku, zabezpečujú Sviečku za nenarodené deti, nájdete ich na farskom dni...

Úžasnú službu pre chudobných urobili v týchto dňoch koledníci a dobrovoľníci Dobrej noviny. Aj vďaka nim poputuje z našej farnosti na projekty v Afrike viac než 6400€.

Aj tu samozrejme platí, že najdôležitejšia je tá neviditeľná služba. Solidarita, ktorú prejavujete trpiacim vo svojom okolí, záujem, ktorým zahŕňate aj tých, ktorí sa ocitli na okraji záujmu dôležitých ľudí. Vďaka vám všetkým. Vaša služba je dôležitá.

Farnosť, to je výzva

Toto všetko je zároveň výzvou. Buďme vďační Pánovi. A hľadajme spôsob, ako ďalej rásť ako farnosť.


Foto: Dobrá novina 2019

uverejnené 28. 12. 2019, 9:56 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 28. 12. 2019, 9:56 ]Ďakujeme naši skvelým koledníkom, animátorom, dobrovoľníkom i rodinám, ktoré koledníkov prijali, za tohtoročnú Dobrú novinu.
A Dominike Petrákovej vďaka za skvelé fotky. Všetky nájdete v jej FB albume :-)

Foto: Stretnutie pri jasličkách 2019

uverejnené 19. 12. 2019, 12:32 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 28. 12. 2019, 10:10 ]Srdečná vďaka Dominike Petrákovej a Patrícii Cholujovej za foto zo Stretnutia pri jasličkách. Všetky fotografie nájdete v FB albume.
 

Na Slávnosť Narodenia Pána vás pozývame na Stretnutie pri jasličkách.
S Božím slovom, piesňami a vinšmi, po skalitsky aj slovensky, s viac než deväťdesiatimi účinkujúcimi. V našom kostole o 15:00.


Spomienka na predchádzajúce ročníky:

BIRM20: Nedeľa s farskou rodinou

uverejnené 18. 12. 2019, 7:06 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 18. 12. 2019, 11:28 používateľom Lucia Krčmáreková ]

Nedeľa s farskou rodinou

V nedeľu 15. decembra sme pri svätých omšiach prijali 51 mladých z našej farnosti medzi birmovancov. V nasledujúcich mesiacoch sa budú pripravovať na prijatie sviatosti birmovania.

Prvú etapu ich prípravy sme nazvali Nedeľa s farskou rodinou. Pri prijímacích pohovoroch sme zistili, že niektorí z nich nie sú zvyknutí sláviť svätú omšu každú nedeľu a ešte si nenašli medzi nami svoje miesto. Aby sme im pomohli vybudovať si zvyk spolu s ostatnými kresťanmi sláviť nedeľu, pripravili sme pre nich 12 pracovných listov s úlohami, ktoré ich postupne prevedú nedeľnou liturgiou. Rodičia väčšiny z nich sa na spoločnom stretnutí v novembri zaviazali, že prídu každú nedeľu na svätú omšu spolu s nimi a pomôžu im aj s vypracovaním úloh. Niektorým rodičom pracovné povinnosti nedovoľujú prijať takýto záväzok. Ich deti sme zverili do starostlivosti animátorov, ktorí s nimi strávia svätú omšu každú nedeľu.

Ako to bude prebiehať v praxi?

 1. Birmovanec príde so svojou rodinou alebo s animátorom na svätú omšu. Informácie o tom, s kým a na ktorú omšu, sú uvedené v tabuľke pod textom.
 2. V prednej časti kostola, vľavo pri kazateľnici, je skrinka s priehradkami. Každý birmovanec má svoj priečinok označený menom. Najneskôr 5 minút pred začiatkom svätej omše si birmovanec sám zo svojho priečinku zoberie svoj pracovný list a odíde na svoje miesto buď s rodičmi alebo s animátorom.
 3. Budeme radi, ak si birmovanci nájdu miesto medzi nami v prednej časti kostola. Chórus či nebodaj priestor vonku nie je vhodným miestom.
 4. Birmovanci si s rodičmi alebo animátormi prejdú všetky úlohy. Pracovný list má dve časti, prvú si birmovanec odloží (určite mu pomôže pri vedomostnej skúške), druhú vyplnenú a podpísanú odovzdá nasledujúcu nedeľu (vloží ju do svojho priečinka). Animátori vždy úlohy skontrolujú a obodujú. Hodnotenie bude dostupné na farskej stránke.
 5. Ak birmovanec z vážnych dôvodov nemôže prísť na svätú omšu alebo je na svätej omši mimo farnosti, pracovný list si môže stiahnuť z tejto stránky (klik na tému), splní úlohy a prinesie ich osobne ďalšiu nedeľu. Tak môže získať aspoň polovicu z určených bodov. Našou prioritou však je, aby si birmovanci našli stabilné miesto v našom kostole.

Adventné a vianočné bohoslužby

uverejnené 15. 12. 2019, 12:09 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 15. 12. 2019, 12:23 ]

Adventné a vianočné bohoslužby

 Deň
 Bohoslužba  
Deň  Bohoslužba
 Nedeľa 15.12.  07:05, 08:30, 10:00    Streda 25.12.
 Narodenie Pána
 00:00, 07:05, 08:30, 10:00
 Pondelok 16.12.  06:00, omša o 12:15   nebude  Štvrtok 26.12.
 Svätý Štefan
 07:05, 08:30, 10:00
 Štvrtok 19.12.  06:00
 17:20 Bohosl. slova
   Piatok 27.12.
 Svätý Ján
 07:05
 17:20
 Piatok 20.12.  07:05
 17:20 Bohosl. slova
   Sobota 28.12.
 Sväté Neviniatka
 07:05
 19:25
 Sobota 21.12.   07:05, 19:25    Nedeľa 29.12.
 Nedeľa svätej rodiny
 07:05, 08:30, 10:00
 Obnova manželských sľubov
 Nedeľa 22.12.   07:05, 08:30, 10:00    Utorok 31.12.
 Svätý Silvester
 17:20
 Svätá omša s ďakovnou pobožnosťou
 Pondelok 23.12.  06:00, 12:15
 Betlehemské svetlo
   Streda 01.01.2020
 Panna Mária Bohorodička
 07:05, 08:30, 10:00
 Utorok 24.12.  07:05 Požehnanie   Betlehemov    Pondelok 06.01.2020
 Zjavenie Pána
 07:05, 08:30, 10:00 Požehnanie vody
 Požehnanie domov vo Vianočnom období
       Nedeľa 12.01.2020
 Krst Pána Ježiša
 07:05, 08:30 Požehnanie novopokrstených
 10:00 

Spovedanie pred Vianocami

 DEŇ
 
Dátum
 SKALITÉ
 Spovedanie
 SPOLOČNÉ SPOVEDE
 ČAS

 MIESTO
 Sobota 14.12.  06:05 - 07:00
 18:50 - 19:20
 09:00 - 11:30
 13:30 - 14:30
 ČIERNE
 MILOŠOVÁ
 Nedeľa 15.12.     14:00 - 16:00  SVRČINOVEC
 Pondelok 16.12.  05:30 - 05:55  10:00 - 12:00
 14:00 - 16:30
 RAKOVÁ
 Utorok 17.12.  06:30 - 07:00  15:00 - 18:30  SKALITÉ
 Streda 18.12.  07:00 - 07:25    
 Štvrtok 19.12.  05:30 - 05:55  16:00 - 17:30
 15:30 - 16:30
 ZÁKOPČIE
 ČADEČKA, HORELICA
 Piatok 20.12.  06:30 - 07:00  08:00 - 11:30
 13:30 - 16:00
 14:00 - 17:30
 ČADCA - MESTO
 ČADCA - MESTO
 ČADCA - KÝČERKA
 Sobota 21.12.  06:30 - 07:00  08:00 - 11:30
 13:30 - 16:00
 10:00 - 11:30
 14:00 - 17:30
 ČADCA - MESTO
 ČADCA - MESTO
 
ČADCA - KÝČERKA
 ČADCA - KÝČERKA         

BIRM20: Omša prijatia medzi birmovancov

uverejnené 10. 12. 2019, 9:28 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 10. 12. 2019, 10:14 ]

V novembri skončil kurz Objav Krista, určený pre mladých z našej farnosti, ktorí majú záujem o prípravu na prijatie sviatosti birmovania. S potešením vám oznamujeme, že väčšina z nich úspešne prešla prijímacím pohovorom v sobotu 7. decembra a splnili podmienky, aby sme ich mohli prijať do prípravného kurzu.

V nedeľu 15. decembra ich pri svätých omšiach slávnostne prijmeme medzi birmovancov.

Pretože je ich veľa, rozdelili sme ich do troch skupín, na každú omšu jedna skupina. Rozpis je uvedený v tabuľke vedľa. POKYNY pre birmovancov sú v tomto súbore.


Nedeľné zamyslenia 2020: Ježiš je Pán

uverejnené 7. 12. 2019, 5:59 používateľom RKC Farnosť Skalité   [ aktualizované 20. 12. 2019, 11:18 ]

1. adventná nedeľa: Nové šaty

Ježiš sa vráti. To je istejšia pravda ako tvrdenie, že zajtra svitne nový deň. Lebo ak sa Ježiš vráti dnes, zajtra už nový deň – tak, ako sme to prežívali doteraz, – nebude. 

Ak žijem podľa pravdy, to, čo som teraz napísal a čo vychádza z Písma, by malo mať radikálny dopad na môj život. Ježiš príde. Nevedno kedy. Možno o minútu. Čo bude so mnou? Ako môžem dosiahnuť istotu, že ma nepostaví po svojej ľavici? 

Nuž, apoštol Pavol dáva veľmi jasný „recept“, ako ju dosiahnuť: „Oblečte si Pána Ježiša Krista“ (Rim 13, 14a). Odpoveď je teda jasná, ale ako ju realizovať? Ako si „obliecť Krista“?

Zdá sa však, že Pavol si protirečí. V Liste Galaťanom totiž píše: „Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli“ (3, 27). 

Áno, pri krste som sa stal druhým Kristom, úplne jemu podobným, čo Pavol vyjadruje obrazom „oblečenia“ si Krista. No keď ma znovu vyzýva obliecť si Krista, spomína predtým činy, ktoré spôsobili či spôsobujú, že som Kristovu podobu stratil – „skutky tmy: hýrenie, opilstvo, smilstvo, necudnosť, sváry, žiarlivosť“ (porov. Rim 13, 12. 13). V Pavlových listoch sa dajú nájsť aj ďalšie “katalógy“ hriechov (pozri napr. Gal 5, 19 – 21). Takže už som kedysi mal Krista „oblečeného“, no pretože som ho stratil spomínanými aj inými hriechmi, musím si ho znovu „obliecť“.

Ako sa oblieka Kristus? Keďže som už pokrstený, tak je len jedna cesta – pokánie. Uznanie svojich previnení, ich vyznanie a ľútosť, prijatie odpustenia (aj vo sviatosti zmierenia) a „oblečenie“ si Krista jeho prijatím. Najprv v modlitbe a potom v Eucharistii. 

Fajn, mám to za sebou, Ježiš sa môže vrátiť.

A ako si overím, že som si skutočne obliekol Krista? Veľmi jednoducho. Je to uvedené v citáte, ktorý som vybral za motto týchto zamyslení na celý nový liturgický rok. Volám, kričím, hovorím: „Ježiš je Pán!“ Nemohol by som to robiť, ak by to vo mne nehovoril Duch Svätý, ak by som si jeho mocou neobliekol Krista. Budem to v týchto dňoch hovoriť ľuďom, s ktorými sa budem stretávať. Aby všetci vedeli, že som si obliekol Krista. Aby túžili byť jeho obrazom.

Ježiš je Pán! Povedz to najprv sám sebe (nahlas) a potom to povedz niekomu blízkemu.

P.S. Koľko problémov (aj v Cirkvi) by sa vyriešilo, keby sme si denne obliekali Krista a ohlasovali: „Ježiš je Pán!“ 

2. adventná nedeľa: Pozemské veci – prekážka i šanca

Keď som si čítal liturgické texty dnešnej nedele, vnímal som, ako ma oslovujú detaily, myšlienky, možno vytrhnuté z kontextu, ale prinášali mi potechu a nádej. Tak sa skúsim s nimi podeliť.

Modlitba dňa obsahuje takúto prosbu: „Bože, nedopusť, aby nám starosti o pozemské veci prekážali ísť v ústrety tvojmu Synovi..." Niektoré starosti môžu byť prekážkou na ceste k večnosti. Aké prekážky vnímam na svojej ceste? Nepripisujem im väčší význam, ako skutočne majú? Mám starosti tiež o nebeské veci?

Prvé čítanie mi hovorí, že ak chcem mier a pokoj na zemi, musím sa usilovať o to, aby každý poznal Boha: „Nik nebude škodiť ani pustošiť..., lebo poznaním Pána bude naplnená zem" (Iz 11, 9). Je to jasný návod na pokoj. Všimni si: Boh nerobí poriadok. Nepoužíva silu ani silácke reči. Boh sa dáva poznať. A poznanie Boha zaisťuje pokoj.

Žalmista volá: „V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja" (Ž 72, 7). Jeho volanie mi logicky nadväzuje na slová proroka. Kde vládne Boh, kde je Boh poznaný a milovaný, tam je spravodlivosť a pokoj. Všimni si, kto všetko to bude prežívať: bedár, chudobný, úbožiak. Ale tiež kráľ či kráľov syn, ak spravodlivo vládne...

Pavol v Liste Rimanom (15, 4) hovorí o trpezlivosti a úteche z Písma. A hneď v nasledujúcom verši hovorí, že Boh je Bohom trpezlivosti a potechy. Ak teda chcem oboje zakúšať, tak cez poznanie Písma sa dostanem k stretnutiu s Bohom, ktorý mi dá aj útechu aj trpezlivosť.

A Ján Krstiteľ v evanjeliu (Mt 3, 1 – 12) síce nazýva niektorých „hadie plemeno", ale ani im neodopiera krst pokánia. Hovorí však, že krst má prinášať primerané ovocie. A tým sa znovu dostávam k pozemským veciam – ale už nie ako k prekážkam, ktoré mi bránia ísť v ústrety Kristovi, ale ako k príležitostiam, keď môžem konať dobro svojim bratom a sestrám – napríklad odstraňovaním prekážok, ktoré im bránia pohliadnuť hore, k Bohu.

Ako to môžem dokázať? Modlitba po prijímaní obsahuje túto prosbu: „Daj, aby sme sa účasťou na tejto sviatosti naučili správne hodnotiť pozemské veci..." Sviatostný život mi zabezpečuje jasný pohľad a správne rozhodnutia. Bez neho len tápam v tme...

Celé toto moje putovanie po dnešných textoch má však širší rámec. Prorok Izaiáš ho vyjadruje pre nás nepredstaviteľnými obrazmi o spolužití zvierat, ktoré sú v našom svete rozdelené na predátorov a na korisť: vlk a baránok, leopard a kozliatko, lev a teliatko, medvedica a krava. Teším sa na deň, keď tento „pokoj zbraní" bude. Keď príde Ježiš. Keď bude nové nebo a nová zem.

Vieš, že to tak už kedysi bolo? V raji. A znovu bude. Opäť v raji. Lebo Ježiš príde. On je Pán!

3. adventná nedeľa: Aleluja alebo niečo iné?

Cirkev nám ako odpoveď na dnešné prvé čítania z Knihy proroka Izaiáša (35, 1 – 6b. 10) predkladá dve možné odpovede. Jedna je volaním o pomoc: „Príď, Pane, príď a zachráň nás.“ Druhá je radostným jasotom: „Aleluja!“ Sú to dve rôzne reakcie na proroctvo o tom, ako sa bude radovať vyschnutá zem, ako zaplesá a rozkvitne púšť; ako sa otvoria oči slepých a uši hluchých; ako bude skákať chromý a kričať jazyk nemého.

Obe reakcie vyjadrujú to, čo je našej viere blízke. Volanie o pomoc hovorí o tom, že prísľubu radosti („Večná radosť im ovenčí hlavy“) veríme, ale ešte čakáme jeho naplnenie. Veď ak by sme neverili, nemalo by zmysel ani volanie o pomoc. Spev Aleluja zas hovorí, že už to vidíme – vo viere – naplnené a prežívame radosť akoby dopredu, anticipovane. Oba postoje sú správne a myslím, že si ich vyberáme podľa toho, čo práve prežívame. Ak sa stane nejaká tragédia, ako nedávno výbuch v Prešove či streľba v nemocnici v Ostrave, tak je nám zrejme bližšie volanie o pomoc. Ak zas prežijeme niečo radostné, bližšie je nám volanie Aleluja.

Keďže som však za 50 rokov obnovenej liturgie ešte nikdy nezažil, žeby si kantor vybral možnosť spievať Aleluja (skutočne nikdy nemáme nijaký dôvod na radosť?), tak sa jej venujem aspoň v tomto texte, lebo nepredpokladám, že to niekedy zažijem.

Volanie Aleluja ako responzóriový verš dnes môže pretkávať slová 146. žalmu, ktorý patrí medzi tzv. alelujové žalmy, tie, ktoré sa začínajú alebo končia zvolaním Aleluja. Sú oslavou Boha, ktorý „koná veci zázračné“ (porov. Ž 98, 1). Pozorne dnes počúvaj a vyber si verš, ktorý sa ťa priamo týka. Možno tento: „Hladujúcim dáva chlieb.“ Alebo: „Pán dvíha skľúčených.“ Či toto: Pán „ujíma sa vdovy a siroty“. Či Ježišove slová Jánovým učeníkom: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium“ (Mt 11, 5).

Nech je to čokoľvek, skús dnes volať a spievať Aleluja. Ako radostnú odpoveď na to, ako sa Boh o teba stará. Zakúsiš pritom, ako sa ti „posilnia zoslabnuté ramená, upevnia chvejúce sa kolená, ako sa vzchopíš a prestaneš sa báť“ (porov. Iz 35, 3 – 4). Lebo Pán prichádza!

Ozaj, kto je tvoj pán? Môj Pán je Ježiš. Teším sa, že prichádza. 

4. adventná nedeľa: Dar pre Ježiša

Môj milovaný syn / Moja milovaná dcéra.

Hoci na Vianoce sa píšu listy Ježiškovi, ja, jeho Otec, som sa rozhodol na tieto Vianoce napísať list Tebe. Môj Syn totiž potrebuje od Teba darček. Vlastne dar. On sám oň už nechce nikoho prosiť, lebo zažil mnoho sklamaní a má z toho zlomené, ubolené srdce. 

Ale začnem želaním: Želám Ti, nech sú tohtoročné Vianoce pre Teba úplne iné, ako všetky doterajšie. A vieš, keď ja niečo želám, tak to aj chcem, A čo chcem, to sa aj stane. Už sa teším, aký budeš užasnutý zo všetkého, čím Ťa zahrniem! Budem šťastný, keď objavíš všetky moje darčeky!

Aký dar teda chcem pre svojho Syna? Teba. 

Môj Syn je utrápený, že za toľkých trpel a zomrel, no nemá kde hlavu skloniť. Aj mnohí z tých, ktorí ho často prijímajú v Eucharistii, sa ponáhľajú a len čo vyjdú z kostola, už ich pohltia povinnosti, práca, deti, právo na oddych, dovolenka, politika, televízia... A Ježiš je na vedľajšej koľaji. No on tak túži oddýchnuť si v srdciach svojich milovaných... Nájsť v nich miesto, kde nebude neustále atakovaný hriechom, kde bude môcť bezpečne odpočívať s vedomím, že je milovaný celým srdcom, celou mysľou, zo všetkých síl.

Chceš dať môjmu Synovi takýto darček? Nenútim Ťa k tomu. Ponúkam Ti možnosť obdarovať Boha. Ako to môžeš urobiť? Tu je návod:

    1. Nezotrvávaj v hriechu. Ak sa Ti stane, že niečo vyvedieš (myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbaním dobrého), hneď sa postav predo mňa. Vyznaj svoje previnenie, oľutuj ho (z lásky ku mne), rozhodni sa nebudúce lepšie bojovať s pokušením, popros o jeho odpustenie („pre Krv Kristovu“) a popros Ducha Svätého, aby Ťa opäť naplnil. Ak je potrebné, utekaj na spoveď. Utekaj, neotáľaj.

    2. Keď už máš čisté srdce, povedz Ježišovi: „Milovaný Ježiš, dávam Ti celé svoje srdce, aby si v ňom mohol bývať, odpočívať, vládnuť. Som ti k dispozícii, túžim, aby si vo mne vždy našiel príbytok, kde nie si ohrozovaný hriechom.“

    3. Urob si nejakú vonkajšiu pripomienku tejto modlitby. Napríklad teraz cez sviatky postav do centra svojej obývačky jasličky, betlehem, aby Ti pripomínali, že Ježiš býva v Tebe. (Čo tak postaviť ich priamo pred televízor? Možno ho potom celé sviatky ani nezapneš. Alebo všetko, čo budeš sledovať, budeš sledovať s mojím Synom.)

    4. Povedz niekomu o tejto túžbe môjho Syna dostať takýto darček. Aby bolo viac sŕdc, viac príbytkov, kde môže môj (aj Tvoj) milovaný Ježiš pokojne odpočívať, kde nie je ohrozovaný zlom.

Ďakujem Ti, milovaný/milovaná, že miluješ môjho Ježiša. Ak bude mať môj Syn príbytok v Tebe, sľubujem Ti, že ja budem mať pre Teba príbytok u nás doma, v nebi.

Veľmi Ťa milujem!

Tvoj Otec

PS. Viem, že takýto dar Ježišovi sám nedokážeš dať. Preto Ti už teraz, keď toto čítaš, dávam svojho Ducha Svätého. S ním to dokážeš. A ďakujem!


Aj v novom liturgickom roku vám ponúkame pravidelné nedeľné zamyslenia. Nájdete ich každú nedeľu na tejto stránke a vo farskom kostole. Tohtoročnú tému autor vyjadril úryvkom z Prvého listu Korinťanom: „Nik nemôže povedať: ‚Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom" (1 Kor 12, 3b). Texty z predchádzajúcich rokov: Rok milosrdenstva (2015)Rok zasväteného života (2016)Nedeľné zamyslenia (2017), Voňavky (2018) a Zamyslenia Kristus vstal zmŕtvych (2019).

Modlitby chvál, 14.12.2019

uverejnené 7. 12. 2019, 1:55 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 7. 12. 2019, 4:34 ]


V sobotu večer 14. decembra vás pozývame na otvorené modlitby chvál v našom kostole. Modlitbou budú sprevádzať spevokol Fidelis. Začíname svätou omšou o 19:25.

MISIE19: Ďakujeme & foto z misií

uverejnené 5. 12. 2019, 22:50 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 5. 12. 2019, 23:09 ]

Na prvú adventnú nedeľu skončili v našej farnosti ľudové misie, ktoré viedli pátri redemptoristi. Ďakujeme za tento milostivý čas. ZA 23 svätých omší s misijnými kázňami, katechézy a stretnutia so ženami, mužmi, mladými, deťmi i s učiteľmi CZŠ. Za hodiny spovedania v kostole, aj po domoch. Za misijný program s Riekou života pre žiakov našich škôl...

Ďakujeme...

 • Pátrom Michalovi Zamkovskému, Petrovi Slobodníkovi, Jozefovi Jackaninovi a Františkovi Boldymu z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa.
 • Tímu dobrovoľníkov, ktorí zabezpečoval dôstojné slávenie liturgie počas misií: našim organistom, kostolníkom, akolytom a rozdávateľom, lektorom, žalmistom, miništrantom, spevákom a hudobníkom... Špeciálna vďaka za technickú podporu, vďaka ktorej fungovalo premietanie piesní, filmu a prezentácií, ako malo:-)
 • Gazdinkám za štedrosť, vďaka ktorej boli naši misionári zásobení všelijakými dobrotami.
 • Všetkým, ktorí sa zapojili do pozývania na misie. Mnohí z vás mali svoj zoznam ľudí, ktorých pred misiami oslovili.
 • Našim skvelým grafikom za letáky a baner.
 • Rodinám z celého Skalitého za intenzívnu modlitbovú podporu.
 • Veriacim za pôst a obety za misie.
 • Dominike za fantastické fotky.
 • A všetkým ostatným "neviditeľným" ľuďom, bez ktorých by to určite nešlo:-).

Ďalšie fotografie v albume...

1-10 of 267