PÔST20: Krížová cesta 05.04.2020

uverejnené používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované ]

Krížová cesta v čase epidémie koronavírusu

V nedeľu 5. apríla sa vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty. Spojte sa s nami duchovne o 11:00, alebo kedykoľvek vám to vyhovuje.

Krížová cesta v čase epidémie koronavírusu

Nedeľná modlitba pre rodiny, 05.04.2020

uverejnené používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované ]

Ako kedysi zástupy v Jeruzaleme...


Charakteristika: Nedeľná bohoslužba pre rodiny s mladšími deťmi, Kvetná nedeľa, rok A. Téma: Udalosti Veľkého týždňa. Priebeh: Podobne ako pri liturgii môže začať začína bohoslužba vonku. Po prežehnaní nasleduje evanjeliovej state, potom sprievod do domu, spojený s itroizáciou Písma. Druhá časť pozostáva z čítania pašií, krátkej katechézy, vyznania viery a modlitby vďaky a prosby. Nasleduje Modlitba Pána a prepustenie. Metodika a texty čítaní: Stiahnuť.


1. Pripravíme miesta a pomôcky

Dnešná rodinná bohoslužba sa bude konať na viacerých miestach. Napodobníme tak Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Ak vám to vaše bývanie umožňuje, začnite bohoslužbu vonku, v záhrade, prípadne pred domom. Ak nemôžete vyjsť, môžete začať napríklad na chodbe alebo v niektorej izbe.

Miesto, kde rodinná bohoslužba začne, budeme volať po vzore evanjeliového rozprávania Betfage pri Olivovej hore. Tu pripravte:

1. Sväté písmo, z ktorého budete čítať pri bohoslužbe a ktoré slávnostne ponesiete na miesto slávenia. Príslušné miesta si 

označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu. Evanjelium na sprievod: Mt 21,1-11. Prvé čítanie: Iz 50,4-7. Žalm: Ž 22,8-9.17-18a.19-20.23-24. Druhé čítanie: Flp 2,6-11. Pašie: Mt 26, 14 - 27,66 alebo kratšie Mt 27,11-54. Pre menšie deti bude zrejme stačiť evanjelium na sprievod a kratšia verzia pašií.

2. Nápis Betfage pri Olivovej hore. Pre menšie deti môžete miesto aj vizuálne označiť, nalepte nad dvere nápis, v záhrade môže šikovný ocino umiestniť tabuľu podobnú dopravnej značke na začiatku obce… Kreativite sa medze nekladú ;-)

3. Bahniatka. Pripravte si podľa svojich možností aj vetvičky s bahliatkami, kvety, ratolesti s prvými lístkami či vetvičky z ihličnatých stromov, ponesiete ich s deťmi na pripomenutie zástupov, ktoré Ježišovi mávali palmovými ratolesťami.

4. Spev. Vyberte pieseň, ktorú budete spoločne spievať. Môžete si zaspievať aj žalm. Sympatický nápev nájdete napríklad tu: https://youtu.be/glFhfYB_Vw4.

Ak sa vaše deti zapojili do našej pôstnej súťaže (http://www.farnostskalite.sk/clanky/post20detskypost) a máte doma obrázky z čítania Svätého písma, môžete nimi vyzdobiť trasu sprievodu.

Na mieste, kde budete bohoslužbu sláviť, napríklad v obývačke, prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a vyzdobte miesto pre Sväté písmo, prípadne vázu na bahniatka.

2. Začíname

Zhromaždíme sa na mieste, ktoré sme nazvali Betfage. Predsedajúci (ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne začne bohoslužbu:

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Šesť dní pred Veľkou nocou, keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema, išli mu v ústrety deti s palmovými ratolesťami v rukách a nadšene volali: Hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prináša milosrdenstvo a spásu. A pretože o pár dní budeme aj my sláviť Veľkú noc, touto bohoslužbou si pripomenieme Ježišov príchod Jeruzalema a všetko, čo tam pre nás urobil. O: Amen.

Teraz jeden z dospelých prednesie evanjeliovú stať Mt 21,1-11. Všetci pri tom stoja. Potom predsedajúci prednesie modlitbu* a po nej vyzve všetkých na sprievod.**

P: Bože, posilni vieru tých, čo dúfajú v teba a láskavo vypočuj modlitby prosiacich, aby sme ti v Kristovi, ktorému dnes ako víťazovi mávame ratolesťami, prinášali ovocie dobrých skutkov. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. O: Amen.

P: Ako kedysi zástupy v Jeruzaleme aj my dnes volajme Ježišovi na slávu. Poďme v pokoji.

Všetci si zoberú do rúk kvety alebo vetvičky a za spevu kráčajú do domu. Prvý kráča ten, kto nesie knihu Svätého písma. 

3. Čítame zo Svätého písma

Po príchode položte Sväté písmo a bahniatka na pripravené miesto na stolíku. Môžete si zaspievať žalm. Po ňom predsedajúci uvedie:

P: Keď Ježiš vstupoval do Jeruzalema, zástupy ho vítali ako kráľa. Čakali by sme, že v meste vystroja veľkú slávnosť, na ktorej ho korunujú za kráľa. Ale v ten rok sa na Veľkú noc stalo niečo dôležitejšie. Pozorne počúvajme.

Potom lektor prednesie pašie stojac otočený k ostatným. Aj je dospelých viac, môžu ich predniesť dialogickou formou (Ježišove slová sú zvýraznené, slová ostatných sú kurzívou a podčiarknuté). Pri čítaní evanjelia sa postavia všetci.

4. Počúvame

Pred chvíľkou sme urobili dve veci, ktoré so Svätým písmom, alebo pri jeho čítaní obyčajne nerobíme:

1. Slávnostne sme ho niesli. Nemáme tu síce Pána Ježiša a oslík by sa nám tu do domu veľmi nehodil, ale Ježiš je prítomný aj vo svojom slove, vo Svätom písme. Preto sme tú knihu dnes niesli takým slávnostným spôsobom.

2. Pred chvíľkou sme si kľakli. To preto, čo sa stalo, o čom sme si práve čítali. Pán Ježiš sa za nás obetoval. O tom ako to bolo a prečo, si budeme viac hovoriť celý tento týždeň. Preto aj voláme Veľký týždeň. Alebo Svätý týždeň. 

Dokonca aj dni vo Veľkom týždni majú zvláštne mená. Dnes je Kvetná nedeľa. Skúste uhádnuť, prečo:-) Štvrtok bude zelený, piatok veľký, sobota biela alebo svätá a nedeľa veľkonočná :-).

5. Vyznávame svoju vieru

P: Tak ako stotník, aj my veríme, že Ježiš je Boží Syn. Vyznajme svoju vieru.

Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Ďakujeme a prosíme

Po Verím v Boha nasledujú poďakovania*** a prosby.

P: Veríme nášmu Bohu a je dôstojné a správne, dobré a spásonosné, chváliť ho a vzdávať mu vždy a všade vďaky. Urobme to aj teraz.

1. Ježiš, hoci bol nevinný, dobrovoľne trpel za nás vinníkov. O: Ďakujeme Pane.

2. On sa nechal nespravodlivo odsúdiť za hriešnikov. O: Ďakujeme Pane.

3. Svojou smrťou zotrel naše hriechy. O: Ďakujeme Pane.

4. Svojím zmŕtvychvstaním získal nám nový život. O: Ďakujeme Pane.

P: Preto ťa oslavujeme a s celým nebom voláme na tvoju slávu:

O: Svätý svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosanna na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosanna na výsostiach. 

Prosby môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie,**** alebo si zostavte svoje vlastné.

P: Bratia a sestry, keď Pán Ježiš slávne vchádzal do Jeruzalema, zástupy ho vítali ako Kráľa a Mesiáša. Poďme mu aj my v ústrety so svojimi prosbami.

1. Prosíme ťa za celý Boží ľud, nech využije každý dar a milosť, ktoré mu ponúkneš v tomto Svätom týždni.

2. Prosíme ťa za trpiacich ľudí všetkých národov, aby prijali ovocie tvojho kríža a dokázali z neho naplno žiť.

3. Prosíme ťa aj za hriešnikov, aby dostali silu odmietnuť zlo vo svojom živote a nastúpiť na cestu pokánia.

4. Prosíme ťa za našu rodinu, aby prežívame tohto Svätého týždňa prehĺbilo vieru každého z nás.

5. Prosíme ťa za zosnulých (M.), aby si ich uviedol do slávy a plnosti života vo svojom kráľovstve.

7. Voláme k Otcovi

P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime.

O: Otče náš...

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí modlitbu požehnaním z Liturgie hodín. Všetci sa prežehnajú.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O: Amen.

9. Aktivitka

Na záver deti môžu vymaľovať obrázok, prípadne na pôstnej ceste vyfarbiť fialovou políčka, ktoré už máme za sebou. Políčko Kvetnej nedele vymaľujú červenou. Červená je aj farba Veľkého piatku. Biela patrí k Zelenému štvrtku, Bielej sobote a Veľkonočnej nedeli. Ostatné dni Veľkého týždňa fialovou. Každý deň si môžete odznačiť magnetkou či nálepkou, kde sa práve nachádzame :-). Prípadne si tam môžete položiť postavičky z Človeče nehnevaj sa, každý člen rodiny bude mať svoju… 


*     Rímsky misál, Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána, č. 6.
**    Rímsky misál, Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána, č. 8.
***   Rímsky misál, Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána, č. 25, upravené.
****  Spoločné modlitby veriacich I. Trnava: SSV, 2009. s. 136.

Nedeľná modlitba: Ako kedysi zástupy v Jeruzaleme 05.04.2020

uverejnené používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované ]

Charakteristika: Nedeľná bohoslužba v rodine, Kvetná nedeľa, rok A. Téma: Udalosti Veľkého týždňa. Priebeh: Podobne ako pri liturgii môže začať začína bohoslužba vonku. Po prežehnaní nasleduje evanjeliovej state, potom sprievod do domu, spojený s itroizáciou Písma. Druhá časť pozostáva z čítania pašií, krátkej katechézy, vyznania viery a modlitby vďaky a prosby. Nasleduje Modlitba Pána a prepustenie. Metodika a texty čítaní: Stiahnuť.


1. Pripravíme miesta a pomôcky

Dnešná rodinná bohoslužba sa bude konať na viacerých miestach. Napodobníme tak Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Ak vám to vaše bývanie umožňuje, začnite bohoslužbu vonku, v záhrade, prípadne pred domom. Ak nemôžete vyjsť, môžete začať napríklad na chodbe alebo v niektorej izbe.

Miesto, kde rodinná bohoslužba začne, budeme volať po vzore evanjeliového rozprávania Betfage pri Olivovej hore. Tu pripravte:

1. Sväté písmo, z ktorého budete čítať pri bohoslužbe a ktoré slávnostne ponesiete na miesto slávenia. Príslušné miesta si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu. Evanjelium na sprievod: Mt 21,1-11. Prvé čítanie: Iz 50,4-7. Žalm: Ž 22,8-9.17-18a.19-20.23-24. Druhé čítanie: Flp 2,6-11. Pašie: Mt 26, 14 - 27,66 alebo kratšie Mt 27,11-54. Pre menšie deti bude zrejme stačiť evanjelium na sprievod a kratšia verzia pašií.

2. Bahniatka. Pripravte si podľa svojich možností aj vetvičky s bahliatkami, kvety, ratolesti s prvými lístkami či vetvičky z ihličnatých stromov, ponesiete ich s deťmi na pripomenutie zástupov, ktoré Ježišovi mávali palmovými ratolesťami.

3. Spev. Vyberte pieseň, ktorú budete spoločne spievať. Môžete si zaspievať aj žalm. Sympatický nápev nájdete napríklad tu: https://youtu.be/glFhfYB_Vw4.

Na mieste, kde budete bohoslužbu sláviť, napríklad v obývačke, prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a vyzdobte miesto pre Sväté písmo, prípadne vázu na bahniatka.

2. Začíname

Zhromaždíme sa na mieste, ktoré sme nazvali Betfage. Predsedajúci (ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne začne bohoslužbu:

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Šesť dní pred Veľkou nocou, keď Ježiš prichádzal do Jeruzalema, išli mu v ústrety deti s palmovými ratolesťami v rukách a nadšene volali: Hosanna na výsostiach! Požehnaný, ktorý prináša milosrdenstvo a spásu. A pretože o pár dní budeme aj my sláviť Veľkú noc, touto bohoslužbou si pripomenieme Ježišov príchod Jeruzalema a všetko, čo tam pre nás urobil. O: Amen.

Teraz jeden z dospelých prednesie evanjeliovú stať Mt 21,1-11. Všetci pri tom stoja. Potom predsedajúci prednesie modlitbu* a po nej vyzve všetkých na sprievod.**

P: Bože, posilni vieru tých, čo dúfajú v teba a láskavo vypočuj modlitby prosiacich, aby sme ti v Kristovi, ktorému dnes ako víťazovi mávame ratolesťami, prinášali ovocie dobrých skutkov. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. O: Amen.

P: Ako kedysi zástupy v Jeruzaleme aj my dnes volajme Ježišovi na slávu. Poďme v pokoji.

Všetci si zoberú do rúk kvety alebo vetvičky a za spevu kráčajú do domu. Prvý kráča ten, kto nesie knihu Svätého písma. 

3. Čítame zo Svätého písma

Po príchode položte Sväté písmo a bahniatka na pripravené miesto na stolíku. Môžete si zaspievať žalm. Po ňom predsedajúci uvedie:

P: Keď Ježiš vstupoval do Jeruzalema, zástupy ho vítali ako kráľa. Čakali by sme, že v meste vystroja veľkú slávnosť, na ktorej ho korunujú za kráľa. Ale v ten rok sa na Veľkú noc stalo niečo dôležitejšie. Pozorne počúvajme.

Potom lektor prednesie pašie stojac otočený k ostatným. Aj je dospelých viac, môžu ich predniesť dialogickou formou (Ježišove slová sú zvýraznené, slová ostatných sú kurzívou a podčiarknuté). Pri čítaní evanjelia sa postavia všetci.

4. Počúvame

Jeden z účastníkov prečíta zamyslenie.

Dialóg lásky

To najhoršie sa už ľudstvu stalo – dedičný hriech a potom zabitie Božieho Syna. Nič horšie sa stať nemôže. Prečo?

Lebo od stvorenia sme súčasťou dialógu lásky. Keď Boh stvoril človeka, bol svojím dielom taký nadšený, že celý deň venoval obdivu toho, čo urobil – Biblia hovorí, že odpočíval. Žasol. 

A Boh čakal, že človek prejaví svoju slobodnú vôľu a povie mu svoje prvé: „Milujem ťa, Bože!“ tým, že nebude chcieť byť ako Boh, že neuverí diablovej lži, že Boh pred ním niečo skrýva, niečo mu nedožičí. No odpoveď človeka bola „nie“. Odmietol Božiu lásku.

Boh sa právom mohol na všetko vykašľať. Tak by to asi urobil každý človek: „Sklamal si ma! Choď do čerta!“ Ale nie Boh. On je Láska! A od prvého pádu človeka sú celé dejiny spásy poznačené úsilím Boha nadviazať s človekom dialóg lásky. Mená ako Abrahám, Izák, Jakub, Mojžiš, Dávid, proroci, králi a mnohí iní v Starom zákone sú dôkazom o pokuse viesť dialóg. No nik z nich nebol schopný dať úplnú odpoveď lásky ani len za seba, tobôž nie za všetkých ľudí. Ale Boh si pripravoval svoje dielo – pripravoval Jozefa a Máriu na svoje vtelenie. Prišiel Ježiš, sám Boh, Boží Syn, aby dal Otcovi za nás dobrú odpoveď na otázku: „Človek, miluješ ma?“ 

Ježiš to zvládol. Nedal sa zlákať nepriateľom, jeho lžou, že Boh nie je dobrý Otec, keď vlastného Syna necháva trpieť. Mohol si zavolať na pomoc dvanásť plukov anjelov, ale on nechcel násilie, lebo Boh je Láska! „Daj svoj meč na jeho miesto!“, hovorí prihorlivému učeníkovi. Odpoveď lásky sa nedáva s plukmi za chrbtom, s mečom v ruke. Ježiš pretrpel ľudskú zlobu, aby ako jediný z celého ľudstva veril do poslednej chvíle, že Boh je Láska. 

Boh dokázal, že rešpektuje slobodnú vôľu človeka aj s jej následkami. Výsledkom slobodnej vôle Adama a Evy bola Ježišova smrť. Výsledkom slobodnej vôle Ježišovho prijatia následkov Adamovho konania bolo prijatie smrti. Vedel, že Otec ho miluje. A Otec nesklamal. Prijal Ježišovo: „Milujem ťa!“, vyjadrené celým jeho životom, zvlášť utrpením a smrťou na kríži. A veľmi rýchlo pokračoval v dialógu lásky – vzkriesil Ježiša z mŕtvych! Akoby v tej chvíli znovu povedal celému ľudstvu: „Milujem ťa!“ Nedovolil, aby jeho dielo vzalo skazu v priepasti. Ale vytiahol nás odtiaľ. A dokonca nám dal podiel na dialógu lásky, ktorý neustále vedie s Ježišom.

Vieš ako? Sviatosťami. Keď si bol pokrstený, stal si sa súčasťou Krista, dostal si nový život, bol si vzkriesený z mŕtvych. Keď si na svätej omši, tak na konci eucharistickej modlitby po slovách: „Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov“ voláš veľké: „Amen“ ako potvrdenie, že si súčasťou Ježišovho dialógu lásky s Otcom, že si privlastňuješ Ježišovu obetu, že s Ježišom vyznávaš, že Boh je milujúci Otec. A keď potom ideš na prijímanie, tak dialóg pokračuje. Otec prijal tvoje prvé Amen ako vyznanie lásky a dáva ti svojho Syna za pokrm. A ty hovoríš druhé Amen, prijímaš Otcov dar lásky a hovoríš mu, že chceš žiť ako jeho Syn... Potom ideš z kostola preč a robíš dobro, lebo si plný lásky a vedieš o tom s Bohom dialóg svojím životom.

Nič v našom živote nesmie/nemá byť mimo dialógu lásky. Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky, ktorá sa prejavila v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi (pozri 1 Jn 4, 7).

Pozri sa aj na našu dnešnú situáciu cez „okuliare“ dialógu lásky a uvidíš, že Boh si ťa aj dnes priťahuje k sebe, aj dnes čaká na tvoje: „Milujem ťa, Otecko!“

Z najväčšieho zla, aké človek dokázal urobiť – zabiť Božieho Syna –, vzišlo najväčšie dobro, aké dokázal urobiť Boh – zachrániť ťa a dať ti nový život. Domysli to do dôsledkov...

Môže vám poslúžiť meditácia z časopisu Slovo medzi nami. Aktuálne zamyslenie nájdete aj na www.farnostskalite.sk/clanky/nedelnezamyslenia2020jezisjepan alebo http://nimraloviny.tvoj-strom.info.

5. Vyznávame svoju vieru

P: Tak ako stotník, aj my veríme, že Ježiš je Boží Syn. Vyznajme svoju vieru.

Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Ďakujeme a prosíme

Po Verím v Boha nasledujú poďakovania*** a prosby.

P: Veríme nášmu Bohu a je dôstojné a správne, dobré a spásonosné, chváliť ho a vzdávať mu vždy a všade vďaky. Urobme to aj teraz.

1. Ježiš, hoci bol nevinný, dobrovoľne trpel za nás vinníkov. O: Ďakujeme Pane.

2. On sa nechal nespravodlivo odsúdiť za hriešnikov. O: Ďakujeme Pane.

3. Svojou smrťou zotrel naše hriechy. O: Ďakujeme Pane.

4. Svojím zmŕtvychvstaním získal nám nový život. O: Ďakujeme Pane.

P: Preto ťa oslavujeme a s celým nebom voláme na tvoju slávu:

O: Svätý svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy, hosanna na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosanna na výsostiach. 

Prosby môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie,**** alebo si zostavte svoje vlastné.

P: Bratia a sestry, keď Pán Ježiš slávne vchádzal do Jeruzalema, zástupy ho vítali ako Kráľa a Mesiáša. Poďme mu aj my v ústrety so svojimi prosbami.

1. Prosíme ťa za celý Boží ľud, nech využije každý dar a milosť, ktoré mu ponúkneš v tomto Svätom týždni.

2. Prosíme ťa za trpiacich ľudí všetkých národov, aby prijali ovocie tvojho kríža a dokázali z neho naplno žiť.

3. Prosíme ťa aj za hriešnikov, aby dostali silu odmietnuť zlo vo svojom živote a nastúpiť na cestu pokánia.

4. Prosíme ťa za našu rodinu, aby prežívame tohto Svätého týždňa prehĺbilo vieru každého z nás.

5. Prosíme ťa za zosnulých (M.), aby si ich uviedol do slávy a plnosti života vo svojom kráľovstve.

7. Voláme k Otcovi

P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime.

O: Otče náš...

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí modlitbu požehnaním z Liturgie hodín. Všetci sa prežehnajú.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. O: Amen.


*     Rímsky misál, Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána, č. 6.
**    Rímsky misál, Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána, č. 8.
***   Rímsky misál, Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána, č. 25, upravené.
****  Spoločné modlitby veriacich I. Trnava: SSV, 2009. s. 136.

PÔST20: Krížová cesta 03.04.2020

uverejnené používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované ]

Krížová cesta Sedembolestnej

Na predposledný pôstny piatok sme pre vás pripravili Krížovú cestu Sedembolestnej s fotografiami reliéfov z kaplniek pri našom kostole. Zjednoťme sa pri spoločnej modlitbe 3. apríla o 16:30 každý doma so svojimi blízkymi. Alebo sa pridajte kedykoľvek a kdekoľvek vám to bude vyhovovať.

Krížová cesta Sedembolestnej


Ako čítať Bibliu? Metóda Kigali

uverejnené 30. 3. 2020, 10:36 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 30. 3. 2020, 10:36 ]

Čítanie Biblie metódou Kigali

Na začiatku pôstneho obdobia sme vám sľúbili pôstne katechézy. Kvôli hrozbe vírusu sme stihli len dve, na ktorých sme sa učili čítať Sväté písmo metódami Lumko a Vesterås. Viacerí z vás hovoria, že by radi pokračovali. Tak to skúsme online:-) Zoberte si Sväté písmo, pero, papier, zvolajte ostatných, ktorých máte doma, pohodlne sa usaďte... a poďme na to. Komu nestačí video, tu nájdete aj textovú verziu.

Čítanie Biblie metódou Kigali

BIRM: Ježiš putuje

uverejnené 29. 3. 2020, 3:04 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 29. 3. 2020, 3:07 ]

Katechéza a pracovný list pre birmovancov: 03. Ježiš putuje

Milí birmovanci, pripravili sme pre vás ďalšiu katechézu a pracovný list, tento raz sa zameriame na Ježišovo putovanie. Najprv si pozrite (video) alebo prečítajte (text pod videom) katechézu, ktorú pre vás pripravila Lucia. Potom urobte úlohy v pracovnom liste v spodnej časti článku. Budete potrebovať Sväté písmo. Kto doma nemá, môže si poslúžiť online verziou na https://dkc.kbs.sk/?in=Mk. Pracovné listy kontrolujeme a hodnotíme, tak si dajte záležať. Pracovné listy prijímame do soboty večera.

03. Ježiš putuje

Katechéza

Skôr, ako Ježiš z Nazareta verejne vystúpil a začal účinkovať, mal svojho predchodcu, pripravovateľa cesty – Jána Krstiteľa. Evanjelista Marek ho uvádza odkazom na citát zo SZ (Mk 1,2-3). Ján Krstiteľ bol poslaný, aby zvestoval a znázorňoval to „nové,“ čo sa má stať aj dobu, ktorá má prísť. On sám sa považoval za jednoduchého predchodcu, ktorý ohlasoval, že po ňom prichádza niekto, kto je oveľa mocnejší, ako je on sám (Mk 1,7-8). Svoju úlohu plní s oddanosťou v územiach pri Jordáne. Do tohto prostredia za Jánom prichádzala celá judejská krajina a všetci Jeruzalemčania. Jedného dňa na toto miesto za ním prichádza aj Ježiš.

Teda Ježišovo verejné vystúpenie sa začína témou krstu (Mk 1,9-11). Krstom sa Ježiš stal viditeľným znamením Otcovej prítomnosti uprostred ľudstva. A to, že skutočne ide o toho, ktorého Boh posiela potvrdzuje udalosť, ktorá nastala vzápätí po krste (Mk 1,10-11).

Po týchto udalostiach evanjelista zameral pozornosť už len na samotného Ježiša. Predstavil ho v prvom putovaní, ktorým bola štyridsaťdenná skúsenosť na púšti (Mk 1,12-13). Správa o Jánovom uvezení spôsobila, že Ježiš sa premiestnil do Galilei a hlásal. Tieto prvé Ježišove slová môžeme označiť aj ako motto celého Markovho evanjelia (Mk 1,15).

Tri etapy Ježišovho putovania

1. Putovanie po Galilei

Ježišovo putovanie po Galilei je spojené s:

 • s prechádzaním popri Galilejskom mori a stretnutím s prvými učeníkmi (Mk 1,16);
 • pôsobením v Kafarnaume -
  • po prvýkrát tu učí v synagóge (Mk 1,21-22),
  • prvýkrát zázračne uzdravuje posadnutého (Mk 1, 23),
  • zázračne zasahuje v Petrovom dome (Mk 1, 29-31)
  • účinkovanie po okolitom kraji.,

U Marka v tejto časti nasleduje rad správ, ktoré sú voľne usporiadané a vytvárajú tak dojem, že ide o prácu jedného dňa. Dejiskom je zakaždým Kafarnaum. Práve v Petrovom dome mal na dlhší čas svoj domov. Prvé nám ukazuje, ako Ježiš s plnou mocou spája oboje, svoje slovo aj svoj čin - prejavilo sa to pri udalosti v synagóge:

 1. Hovorí Ten, ktorý vie, že prišiel, aby sa splnilo Písmo (Mk 1,22).
 2. Z Božieho poverenia útočí na diabolskú moc -  ako On povie, tak sa stane (Mk 1,25). Teda Pánovo slovo sa stalo skutkom.

Hneď nato sa prejavuje v Petrovom dome, kde uzdravuje Petrovu testinú z horúčky. Uzdravenie je podané celkom krátko a jednoducho (Mk 1,31). Pre Neho nie je nijaké utrpenie bezvýznamné, aby nepomohol, svedčí o tom aj fakt, že chodil po celej Galilei (Mk 1,39).

Ježiš často ešte pred východom slnka, odchádza do samoty, aby si v modlitbe vyprosil od Otca silu. Čo predovšetkým charakterizuje Ježišov modlitebný život je skrytosť, v ktorej sa uskutočňuje. To isté Pán žiada aj od svojich učeníkov (Mt 6,6; Mk 6,46). Práve v modlitbe vytvára jednotu s Otcom, a to isté vyžaduje od každého jedného z nás. A to, že mu bolo blízke ticho a samota dokazuje aj tým, že evanjelista viac krát spomína, že sa utiahol a chodieval k moru  (Mk 2,13; Mk 3,7-8) a tam ich učil. Keď sa vrátime k téme podobenstiev a tie majú spoločné miesto, na ktorom sa odohrali, a to konkrétne pri mori.

Na východ od Genezaretského jazera leží kraj Gereza, kraj pohanov, Ježiš aj tu vstupuje. Ani takéto miesto mu nie je vzdialené. Ako ďaleko to môže zájsť s ľuďmi vzdialenými od Boha, vidno v obraze posadnutého (Mk 5,1-20). Čo je iné oproti iným udalostiam je fakt, že ľudia tohto kraja nespoznali kto k nim prišiel a miesto chvály ho prosia, aby odišiel (Mk 5,17).  Jedine bývalý posadnutý by chcel navždy ostať v Jeho blízkosti. Ježiš ho posiela preč, pretože on má svedčiť o zázraku svojho uzdravenia svojim doma (Mk 5,18-20).

Po tejto skúsenosti sa Ježiš vracia späť na druhý breh, kde ho už čaká veľký zástup ľudí. Niekde v dave bol aj predstavený synagógy Jairus. V Kafarnaume bol veľmi ctený. Ten prosí o uzdravenie svojej dcéry (Mk 5,22-23). Cestou sa stalo to, čoho sa Jairus obával, skôr, ako sa dostali k jeho dcére ich zastihla správa o jej smrti. Ježiš vedel, čo musí prežívať, preto ho upokojil (Mk 5,36). Scéna, ktorá sa odohrala v dome, bolo znamením toho, že Ježiš mal moc aj nad smrťou (Mk 5,41-42).

Cestou za ňou sa udiala ešte jedna zvláštna udalosť. Išlo o uzdravenie ženy trpiacej na krvotok. Správy o Ježišovej uzdravujúcej sile jej dávali nádej. Bola príliš bojazlivá, aby požiadala Ježiša osobne. Preto sa spoľahla na to, čo počula z rozprávaní ,,už len dotknutie jeho odevu prináša uzdravenie“ (Mk 3,10; 6,56). Jej čin však nezostal nepovšimnutý. Ježiš ihneď spozoroval, že z neho vyšla uzdravujúca sila (Mk 5,30). Jeho reakcia bola úplne iná, akoby sme očakávali, alebo akoby sme reagovali my (Mk 5, 34). Povedal to aj preto, aby poukázal na to, že ju uzdravila jej viera, nie ,,dotyk jeho rúcha“.

Z Kafarnaumu Ježiš odchádza do svojho rodného mesta Nazaretu. Nestretáva sa tu s prijatím, práve naopak, pohoršovali sa nad ním. Spolu so svojimi učeníkmi odchádza preč, ako Marek dodáva chodí po okolitých dedinách a učil (Mk 6,6).

2. Ježišovo putovanie mimo Galeileu

Putovanie Ježiša mimo Galeileu je spojené napr.:

 • s pôsobením v krajine pohanov (tri uzdravenia v tejto zemi)
 • a s cestou do Jeruzalema.

Odtiaľ jeho cesta smeruje na miesto pohanov. Jeho putovaním a zázrakmi v pohanskej zemi sa názorne poukazuje na to, čo raz príde, že Židia i pohania sú spoločne povolaní do Božieho kráľovstva. Všetky národy majú podiel na diele vykúpenia. Na svojej ceste po kraji vykonal tri uzdravenia (Mk 7,24-30; 7,31-37; 8,22-26). 

Pokiaľ pozorne čítame všimneme si, že na ceste, ktorá vedie do Jeruzalema správy o zázrakoch ustupujú akoby do úzadia. Stredobodom poučovania sú učeníci a dôležitými sa stávajú Ježišove predpovede o utrpení. Tieto predpovede sa udiali počas zastávok, v Cézarey Filipovej (Mk 8,31-33); v Galilei (Mk 9,30-32); pred Jeruzalemom (Mk 10,32-34). Pri čítaní vnímame postupné stupňovanie a väčšiu jasnosť, hlavne pri tretej predpovedi. Učeníkom je táto skutočnosť, kt. má prísť celkom neznáma. Vôbec nemôžu pochopiť, že sa tak má splniť Božia vôľa. Neustále musíme mať na zreteli, že celé Ježišove putovanie a účinkovanie vedie k utrpeniu na kríži a vykúpeniu človeka.

3. Ježiš v Jeruzaleme

Potom Ježiš prichádza a účinkuje v Jeruzaleme. Pripravuje na svoj slávnostný vstup do Jeruzalema (Mk 11,1-11). Príbeh vstupu je u Marka začiatkom udalostí, zoradených v slede až po ukrižovanie a zmŕtvychvstanie, kedy Ježiš splní svoje mesiášske poslanie. Prichádza z Jericha do Betánie pri Olivovej hore. Pre svoj vstup si dal priviesť osla. Tento vstup je spojený so vzdávaním holdu, šatách rozprestretých na ceste a výkrikmi Hosanna, ktoré sa o pár dní nato zmenia (Mk 11,7-10). Podľa Marka zakončil tento neobyčajný deň slávnostného vstupu potichu tým, že odišiel do chrámu (Mk 11,11). Nasledujúci deň v Jeruzaleme je spojený s opätovnou návštevou chrámu, počas nej však vyháňa predavačov a kupcov (Mk 11,15) a poúča ľud (Mk 11,17). Tento Spasiteľov čin znova rozdúchal nenávisť nepriateľov a mocne utvrdil vražednú vôľu tých, ktorí mali byť strážcami posvätného poriadku v Božom dome (Mk 11,18).

14. kapitolou sa začína posledná a najťažšia časť pozemského putovania Ježiša. Teraz sa spĺňajú všetky predpovede o utrpení. Máme na mysli tie, ktoré predkladal On sám (Mk 8,31; 9,31, 10,33-34). To, čo Ježiš hovorí svojim ,,spiacim“ učeníkom v Getsemanskej záhrade, to sa teraz stáva skutočnosťou (Mk 14,41). Podanie týchto udalosti je u evanjelistu veľmi jednoduché a prosté. Pri pozornom vnímaní udalosti na pozadí neustále rezonujú slová utrpenia (Mk 8,31), ktoré nakoniec vyústia do radosti a víťazstva (Mk 16,5-6).

Markovo rozprávanie o Ježišovi sa končí správou o nanebovstúpení, ktoré je podané veľmi stručne, ale zároveň je charakterizované ako povýšenie a prijatie do Otcovej nebeskej slávy (Mk 16,19). 

Čo to znamená pre nás ? Čo máme robiť my?

Určite nikto neočakáva, že si teraz zbalíte osobné veci a začnete chodiť z miesta na miesto a evanjelizovať, tak, ako to robil Ježiš. Pre začiatok nám stačí urobiť jednoduchšiu vec, postačí, keď sa inšpirujeme tým, čo všetko robil Ježiš na svojich cestách, napr.:

 • odchádzal do samoty, aby sa modlil:  Aj ty môžeš odísť z ruchu každodennosti  a ,,zatiahnuť na hlbinu“
 • prichádzal do synagógy/chrámu: To je pozvanie pre teba, aby si aj ty prichádzal do kostola a zúčastňoval sa bohoslužieb alebo len tak prišiel a bol s našim Ockom. 
 • Učil: nemusíš hneď začať učiť, nateraz stačí, ak siahneš po SP a necháš sa učiť. 
 • Uzdravoval a pomáhal: jasné, nie si lekár, ale, čo tak prísť za niekým, kto potrebuje možno len vypočuť, poradiť.  Alebo, čo tak si spomenúť niekedy aj na starých rodičov? 

Kamkoľvek pôjdete (rodina, škola, partia kamarátov) a čokoľvek budete robiť, nikdy nezabudnite na Ježišov príklad. 

BIRM Pracovný list: Ježiš putujePÔST20: Krížová cesta 29.03.2020

uverejnené 28. 3. 2020, 3:12 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 28. 3. 2020, 3:15 ]

Krížová cesta s pápežom Františkom

Na Piatu pôstnu nedeľu sme pre vás pripravili Krížovú cestu s pápežom Františkom. Zjednoťme sa pri spoločnej modlitbe 23.03. o 11:00 každý doma so svojimi blízkymi. Alebo sa pridajte kedykoľvek a kdekoľvek vám to bude vyhovovať.

Krížová cesta s pápežom Františkom

Otvoriť v samostatnom okne na youtube.com

Nedeľná modlitba pre rodiny, 29.03.2020

uverejnené 28. 3. 2020, 1:32 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 28. 3. 2020, 1:32 ]

Vzkriesenie Lazára


Charakteristika: Nedeľná modlitba pre rodiny s mladšími deťmi, V. pôstna nedeľa, rok A. Téma: Vzkriesenie Lazára, smrť a večný život. Priebeh: Po prežehnaní a úvodnej modlitbe nasledujú biblické čítania z Piatej pôstnej nedele, po nich krátka katechéza s aktivitou pre deti. Po katechéze nasleduje vyznanie viery, spoločné modlitby veriacich, Modlitba Pána a záverečná modlitba požehnania. Príloha s textami a obrázkami: stiahnuť.

V katechéze sa venujeme téme smrti, ale hlavne vzkrieseniu k večnému životu. Najprv si ju pozorne prečítajte a zvážte, či je vhodná aj pre vaše deti. Ak sa mám zdá téma príliš náročná, upravte si ju podľa svojich potrieb.


Postup

1. Pripravíme si pomôcky pre deti

Vytlačte si z prílohy obrázok Lazárov hrob, najlepšie na tvrdší papier, formát A4, alebo ho vytlačený podlepte kartónom. Spodnú časť odstrihnite po červenej čiare, vrchnú preložte po sivej čiare do pravého uhla. Vystrihnite postavičky, kamene, kvety, nápisy a kameň na uzatvorenie hrobu (kameň s textom). Hrob, postavičky a predmety môžete vymaľovať. Postavičky nalepte pred hrob tak, aby vytvorili scénu. Alebo na ne prilepte zozadu špajdle a deti môžu s nimi zahrať scénku udalosť pri hrobe. Nad hrob prilepte nápis „Poď von“. Meno Lazár prilepte tak, aby sa dalo ľahko odstrániť, podobne aj nápisy Betánia a Nebo. Kameň s nápisom podlepte kartónom. Nepriliepajte ho na scénu. Vytlačte na tvrdší papier a vystrihnite obrázok Betánia a postavte ho pred Lazárov hrob za postavičky. 

2. Pripravíme miesto

Prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a Sväté písmo, z ktorého budete čítať. Príslušné miesta z Písma si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu. Súradnice čítaní: Ez 37,12b-14; Žalm 130,1-2.3-4.5-7a.7b-8; Rim 8,8-11; Jn 11,1-45.  Nápev žalmu nájdete na youtube.com.

3. Začíname

Predsedajúci (ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne prežehnaním. Potom pokračuje modlitbou zo Zimbabwe.*

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Pane, prosíme ťa, buď uprostred nás. Ty si povedal: Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som medzi nimi aj ja! Kde dvaja alebo traja počúvajú tvoje slovo, kde ťa dvaja alebo traja nasledujú, kde dvaja alebo traja – alebo aj viacerí – chcú žiť podľa tvojho posolstva, tam si uprostred nich. Pane, dôverujeme ti, dôverujeme tvojmu slovu. Vypočuj našu modlitbu, buď s nami, zostaň s nami! Daj nám odvahu, nádej a radosť. O to ťa, Otče, prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 

O: Amen.

3. Čítame zo Svätého písma

Po modlitbe nasleduje počúvanie Božieho slova. Podľa uváženia prečítajte všetky čítania, alebo aspoň evanjeliovú stať. Prednes čítaní zverte radšej dospelým. Lektor prednesie čítanie stojac otočený k ostatným. Pri čítaní evanjelia sa postavia všetci. Ak sa vám zdajú texty pre vaše deti pridlhé, prečítajte len evanjelium.

 • P: Teraz budeme počúvať čítanie z Božieho slova.

Nasledujú čítania. Texty nájdete v prílohe.

4. Počúvame

Pripravte pre deti scénu Betánia s Lazárovým domom.

 • Keď niekto zomrie, je to vždy smutné. Odíde a my sa s ním v tomto svete už nikdy nestretneme. Až v nebi. V mestečku Betánia žil Ježišov dobrý kamarát, volal sa Lazár. Býval v útulnom domčeku so svojimi sestrami Martou a Máriou. Ježiš rád chodil ku nim na návštevu.

Odložte obrázok Betánia. Deti vidia Lazárov hrob. Ak nie je postavička Lazára prilepená, môžete ju na chvíľu odložiť. 

 • Jedného dňa Lazar ťažko ochorel a zomrel. Keď Ježiš s učeníkmi prišiel do Betánie, už bolo po niekoľko dní po pohrebe. Ježiš bol z toho smutný, tak ako sme smutní my všetci, keď nám zomrie niekto blízky.
 • Marta, Lazárova sestra, ho odviedla na cintorín, aby mu ukázala bratov hrob. Bola to malá jaskynka, vytesaná do skaly. Namiesto dverí tam bol privalený veľký kameň.
 • Ten kameň máme aj na našom obrázku. A je na ňom niečo napísané. Spolu si to prečítame.

Prečítajte s deťmi nápis na náhrobnom kameni:

 • „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ (Jn 11,25-26).
 • Ale to je skvelé. Ježiš sľubuje, že kto v neho verí, bude žiť, aj keď umrie. A pýta sa, či tomu veríme. Veríš tomu? Lebo ja áno ;-).

Odložte kameň od hrobu.

 • Ježiš prikázal mocným chlapom, aby odvalili kameň od hrobu. A potom zvolal mocným hlasom: „Lazár, poď von.“ A Lazár vyšiel z hrobu, živý a zdravý. Tak Ježiš ukázal, že svoje slová myslí skutočne vážne.

Upozornite deti na nápis Betánia a potom ho vymeňte za nápis Nebo.

 • Toto sa stalo kedysi dávno, keď bol Ježiš v mestečku Betánia. Teraz je Ježiš v nebi. A každý hrob je takou temnou cestou do neba. Na tejto strane, v našom svete, uložíme človeka, ktorý zomrel, do hrobu. A na druhej strane, v nebi, už čaká Ježiš a volá na neho: „Poď von!“

Ak si deti pamätajú niekoho blízkeho, kto už zomrel, môžete ho pripomenúť, povedať jeho meno a pripojiť „Poď von!“

5. Vyznávame svoju vieru

 • P: Tak ako Marta, aj my veríme Ježišovým slovám. Vyznajme svoju vieru.

Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Prosíme

Po Verím v Boha nasledujú prosby. Môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie** alebo zostaviť svoje vlastné. 

 • P: Bratia a sestry, Pán Ježiš, ktorý vzkriesil Lazára, svojím Duchom vzkriesi aj nás. Pokorne a s vierou ho prosme za svoju spásu i za spásu celého sveta. Volajme: Obnov nás, Pane, a vyslyš naše prosby.

1. Ježišu, daj, aby tvoja Cirkev bola vždy verná tomu, čo si jej zveril.

2. Ježišu, daj biskupom a kňazom múdrosť, keď povzbudzujú ľud k obráteniu. 

3. Ježišu, daj každému človekovi milosť zakúsiť moc tvojho milosrdenstva. 

4. Ježišu, daj, aby bol krst pre všetkých katechumenov bránou k večnej spáse.

5. Ježišu, daj nám tu prítomným odvahu prinášať obetu a niesť svoj kríž.

6. Ježišu, daj všetkým, ktorí sú postihnutí epidémiou, svoju ochranu a záštitu a pošli im ľudí, ktorí im pomôžu svojou blízkosťou. 

7. Voláme k Otcovi 

 • P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime. 

O: Otče náš... 

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí pobožnosť modlitbou požehnanania.***

 • P: Pane, buď pred nami a veď nás po správnej ceste. O: Amen.
 • P: Pane, buď vedľa nás a ochraňuj nás. O: Amen. 
 • P: Pane, buď za nami a chráň nás pred zákernosťou zlých ľudí. O: Amen. 
 • P: Pane, buď pod nami, ochráň nás pred pascou a zachyť, keď budeme padať. O: Amen. 
 • P: Pane, buď v nás a utešuj nás, keď sme smutní. O: Amen. 
 • P: Pane, buď nad nami a žehnaj nás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.


*   Por.: YOUCAT Modlitby pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2010, s. 59. Upravené.
**  Spoločné modlitby veriacich I. Trnava: SSV, 2009. s. 127.
*** Por.: YOUCAT Modlitby pre mladých, s. 28, upravené.
    Metodika na stiahnutie: TU.

Nedeľná modlitba: Lazár, poď von, 29.03.2020

uverejnené 28. 3. 2020, 1:28 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 28. 3. 2020, 1:28 ]

Lazár, poď von


Charakteristika: Nedeľná modlitba v rodine, V. pôstna nedeľa, rok A. Téma: Vzkriesenie Lazára, smrť a večný život. Priebeh: Po prežehnaní a úvodnej modlitbe nasledujú biblické čítania z Piatej pôstnej nedele, po nich krátke zamyslenie. Potom nasleduje vyznanie viery, spoločné modlitby veriacich, Modlitba Pána a záverečná modlitba požehnania.


1. Pripravíme miesto

Prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a Sväté písmo, z ktorého budete čítať. Príslušné miesta z Písma si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu. Súradnice čítaní: Ez 37,12b-14; Žalm 130,1-2.3-4.5-7a.7b-8; Rim 8,8-11; Jn 11,1-45.  Nápev žalmu nájdete na youtube.com.

2. Začíname

Predsedajúci (ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne prežehnaním. Potom pokračuje modlitbou zo Zimbabwe.*

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Pane, prosíme ťa, buď uprostred nás. Ty si povedal: Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som medzi nimi aj ja! Kde dvaja alebo traja počúvajú tvoje slovo, kde ťa dvaja alebo traja nasledujú, kde dvaja alebo traja – alebo aj viacerí – chcú žiť podľa tvojho posolstva, tam si uprostred nich. Pane, dôverujeme ti, dôverujeme tvojmu slovu. Vypočuj našu modlitbu, buď s nami, zostaň s nami! Daj nám odvahu, nádej a radosť. O to ťa, Otče, prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 

O: Amen.

3. Čítame zo Svätého písma

Po modlitbe nasleduje počúvanie Božieho slova. Podľa uváženia prečítajte všetky čítania, alebo aspoň evanjeliovú stať. Prednes čítaní zverte radšej dospelým. Lektor prednesie čítanie stojac otočený k ostatným. Pri čítaní evanjelia sa postavia všetci.

 • P: Teraz budeme počúvať čítanie z Božieho slova.

Prvé čítanie

L: Čítanie z Knihy proroka Ezechiela

„Toto hovorí Pán, Boh: Ľud môj, ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som Pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som Pán. Povedal som a splním,“ hovorí Pán, Boh.

L: Počuli sme Božie slovo. O: Bohu vďaka.

Žalm

L: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

O: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.

L: Z hlbín volám k tebe, Pane; * Pane, počuj môj hlas.

Nakloň svoj sluch * k mojej úpenlivej prosbe. R.

L: Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, * Pane, kto obstojí?

Ale ty si milostivý * a my ti chceme v bázni slúžiť. R.

L: Spolieham sa na teba, Pane, * moja duša sa spolieha na tvoje slovo;

moja duša očakáva Pána * väčšmi ako strážcovia dennicu.

Väčšmi ako strážcovia dennicu * nech očakáva Izrael Pána. R.

L: Lebo u Pána je milosrdenstvo * a hojné vykúpenie.

On sám vykúpi Izraela * zo všetkých jeho neprávostí. R.

Druhé čítanie

L: Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

Bratia, tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. Lenže vy nežijete telesne, ale duchovne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

L: Počuli sme Božie slovo. O: Bohu vďaka.

Evanjelium

P: Počúvajme slová evanjelia podľa Jána

Všetci sa postavia a lektor prednesie čítanie (bez úvodu a záveru). Potom si všetci sadnú.

L: Lazárove sestry poslali Ježišovi odkaz: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ Keď to Ježiš počul, povedal: „Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“ Ježiš mal rád Martu i jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom: „Poďme znova do Judey.“

Keď ta Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už štyri dni v hrobe. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“

Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“ Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“

Ježiš sa zachvel v duchu a vzrušený sa opýtal: „Kde ste ho uložili?“ Povedali mu: „Pane, poď sa pozrieť!“ A Ježiš zaslzil. Židia povedali: „Hľa, ako ho miloval!“ No niektorí z nich hovorili: „A nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel?!“

Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal: „Odvaľte kameň!“ Marta, sestra mŕtveho, mu povedala: „Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe.“ Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“

Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal: „Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal.“

Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom: „Lazár, poď von!“ A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal: „Porozväzujte ho a nechajte ho odísť!“ Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. 

4. Počúvame

Jeden z účastníkov prečíta komentár k čítaniam, alebo zamyslenie. Namiesto zverejneného textu môžete použiť napríklad meditáciu z časopisu Slovo medzi nami. Aktuálne zamyslenie nájdete aj na www.frantiskani.skwww.farnostskalite.sk alebo nimraloviny.tvoj-strom.info.

"Ježiš je Pán." Dnešné čítania sú o hroboch. O skutočných v zemi (tak ako bol Lazárov hrob), ale aj o duchovných, o akých hovorí prorok Ezechiel: „Ja otvorím vaše hroby, vyvediem vás z vašich hrobov“ (Ez 37, 12), ako o tom vzdialene hovorí žalmista: „Z hlbín volám...“ (Ž 130, 1), ako o tom hovorí apoštol Pavol, ktorý spomína oba hroby: duchovný – „kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho“, aj telesný – „ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá“ (Rim 8, 8. 11). 

Telesný hrob je niečo veľmi reálne, viditeľné. Duchovný je často záležitosťou len jedného človeka (hoci prorok Ezechiel hovorí o hrobe celého národa). Kdekoľvek sa pohne, narazí na stenu, na obmedzenie, na slabosť, na zlyhanie... A to v tme, kde nevidno východisko. Zažil som to ako mladý človek. Pritom som nevedel, že som v hrobe, myslel som si, že som len slabý a nejaké veci v živote, najmä vzťahy, nezvládam. No asi pred 40 rokmi som si čítal presne ten text, ktorý je dnes v prvom čítaní, a môj život sa mi zrazu ukázal v plnej pravde. Bol som v hrobe. Bol som v ňom potom ešte 25 rokov. Celý ten čas som úpenlivo žiadal, prosil, bedákal o vyslobodenie, často slovami dnešného 130. žalmu: „Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.“ Toto čítanie spolu so žalmom boli pre mňa svetlom nádeje: „Musí sa to raz stať.“ A stalo sa. V roku 2007, tesne pred mojimi päťdesiatymi narodeninami, o jedenástej v noci v Bratislave na jednom prechode pre chodcov ponad železničnú vlečku. Plakal som tam, mysliac si, že som opustený a pre nikoho nemám cenu. Vtom mi hlas vo vnútri povedal: „A čo keď toto je vyslobodenie?“ A bolo. Hrob v tú noc zmizol, počas ďalších týždňov som dostal nového ducha, ožil som (začalo ku mne hovoriť Písmo), o dva roky som dostal domov („vlastnú pôdu“) a teraz už len čakám, že spoznám Pána. To všetko Boh cez proroka sľubuje!

Máme teraz k dispozícii skvelý čas. Nemôžeme byť na eucharistickej hostine, ale môžeme si každý deň sadnúť s Ježišom a pozrieť sa napríklad na to, či nie sme uväznení v nejakom hrobe. A ak zistíme, že sme, dnešné čítania nám dávajú veľkú nádej na vyslobodenie. Začni v takom prípade volať a Pán začuje tvoj hlas. Bude konať všetko, čo je potrebné na tvoju záchranu. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna... (Jn 3, 16). Možno vnímaš, že nemáš Kristovho Ducha. Možno žiješ telesne, nie duchovne... Boh má pre teba cestu, vyslobodenie, vzkriesenie!

Ak zažiješ vyslobodenie z hrobu, tvoje slávenie Veľkej noci bude úplne iné ako doteraz. Bez ohľadu na to, či sa budeš alebo nebudeš môcť zúčastniť obradov Veľkonočného trojdnia. Lebo len radosť z osobného zmŕtvychvstania ti zabezpečí skutočné slávenie Veľkej noci.

Vieš, že už si vstal z mŕtvych? V krste! Tak oslavuj Pána...

A ešte verš Písma pre naše dni:

„Tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria: ‚Nech je zvelebený Pán!‘“ (Ž 40, 17).

5. Vyznávame svoju vieru

 • P: Tak ako Marta, aj my veríme Ježišovým slovám. Vyznajme svoju vieru.

Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Prosíme

Po Verím v Boha nasledujú prosby. Môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie** alebo zostaviť svoje vlastné. 

 • P: Bratia a sestry, Pán Ježiš, ktorý vzkriesil Lazára, svojím Duchom vzkriesi aj nás. Pokorne a s vierou ho prosme za svoju spásu i za spásu celého sveta. Volajme: Obnov nás, Pane, a vyslyš naše prosby.

1. Ježišu, daj, aby tvoja Cirkev bola vždy verná tomu, čo si jej zveril.

2. Ježišu, daj biskupom a kňazom múdrosť, keď povzbudzujú ľud k obráteniu. 

3. Ježišu, daj každému človekovi milosť zakúsiť moc tvojho milosrdenstva. 

4. Ježišu, daj, aby bol krst pre všetkých katechumenov bránou k večnej spáse.

5. Ježišu, daj nám tu prítomným odvahu prinášať obetu a niesť svoj kríž.

6. Ježišu, daj všetkým, ktorí sú postihnutí epidémiou, svoju ochranu a záštitu a pošli im ľudí, ktorí im pomôžu svojou blízkosťou. 

7. Voláme k Otcovi 

 • P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime. 

O: Otče náš... 

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí pobožnosť modlitbou požehnanania.***

 • P: Pane, buď pred nami a veď nás po správnej ceste. O: Amen.
 • P: Pane, buď vedľa nás a ochraňuj nás. O: Amen. 
 • P: Pane, buď za nami a chráň nás pred zákernosťou zlých ľudí. O: Amen. 
 • P: Pane, buď pod nami, ochráň nás pred pascou a zachyť, keď budeme padať. O: Amen. 
 • P: Pane, buď v nás a utešuj nás, keď sme smutní. O: Amen. 
 • P: Pane, buď nad nami a žehnaj nás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.


*   Por.: YOUCAT Modlitby pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2010, s. 59. Upravené.
**  Spoločné modlitby veriacich I. Trnava: SSV, 2009. s. 127.
*** Por.: YOUCAT Modlitby pre mladých, s. 28, upravené.
    Metodika na stiahnutie: TU.

PÔST20: Krížová cesta 27.03.2020

uverejnené 27. 3. 2020, 0:14 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 27. 3. 2020, 0:14 ]

Krížová cesta v čase epidémie

Aj tento piatok (27.marca) vás pozývame k spoločnej modlitbe krížovej cesty. Vybrali sme pre vás texty pobožnosti so zamysleniami pre čas epidémie. Autorom je Peter Fogaš, kaplán Univerzitného pastoračného centra svätých Košických mučeníkov v Košiciach. V prezentácii sú použité fotografie reliéfov krížovej cesty z nášho kostola. Kto môžete, pridajte sa k modlitbe vo svojich domácnostiach o 16:30, alebo hocikedy, keď budete môcť.

Krížová cesta "Epidémia"

1-10 of 303