Tento mesiac končí trojročný mandát farskej pastoračnej rady, ktorá bola ustanovená v júli 2016. Prosíme preto o vaše návrhy budúcich členov rady. 

Farská pastoračná rada je poradným zborom farára. Jej úlohou je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Farská pastoračná rada sa modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu. Vo svojej činnosti sa rada riadi diecéznymi štatútmiRada sa nezaoberá hospodárením farnosti, to je zverené starostlivosti ekonomickej rady. (Štatúty farskej pastoračnej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy /ďalej Štatúty/, čl. 1,1-4). 

Na stojanoch s časopismi v našom kostole sú pripravené lístky, na ktoré môžete napísať mená navrhovaných. Pomôže nám, ak pridáte aj kontakt na navrhnutých. Lístok vložte do košíka na stojane s časopismi najneskôr 15. júla 2019. Ôsmi navrhnutí (2/3 všetkých členov) budú farárom potvrdení ako členovia rady. Farár a kaplán sú členmi na základe úradu, dvoch členov menuje farár nezávisle od návrhov farnosti.

Záznamy zo stretnutí rady, základné informácie, štatúty a zoznam členov Farskej pastoračnej rady a Farskej ekonomickej rady nájdete na podstránke Farské rady.