Foto: Požehnanie Štepnickej kalvárie

Marta Vojčiňáková

Hory, vrchy, kopce – miesta krásne pre všetkých, ktorí majú radi prírodu, výhľady, oddych, pokoj. Sú hory, vrchy, kopce – miesta pre tých, ktorí tam hľadajú blízkosť Boha. Sv. Písmo predstavuje mnohé miesta stretnutia s Bohom práve na vrchoch. Hora Sinaj, vrch Tábor...

Miestom sprítomňujúcim Božie tajomstvá a cestu spásy sa stala i Štepnická skala v Streženiciach, v rodisku nášho pána kaplána Miroslava Klobučníka. Práve jeho zásluhou bola v tejto obci vybudovaná Štepnická kalvária. V nedeľu 11.6. ju slávnostne požehnal Mons. Marek Hriadeľ, generálny vikár Žilinskej diecézy.

Zásluhu na výstavbe i dokončení majú jeho rodáci, priatelia, známi i naši farníci. Mnohí sme prijali pozvanie a v tento deň sme ju spoločnou modlitbou krížovej cesty za rodiny uviedli do „života“.

Nech sa toto krásne miesto stane miestom modlitby jednotlivcov i spoločenstiev v duchu žalmov „Stúpajú a síl im stále pribúda, až na Sione uvidia Boha najvyššieho“ (Ž 84,8) a „Ty vypočúvaš modlitby, k tebe má prísť každý človek...“ (Ž 65,3).

Vďaka za všetkých, ktorí sme tam putovali, vďaka za všetkých, ktorí tam v budúcnosti budú prinášať svoje kríže.


Viac fotografií v albume Krížová Cesta Štepnice.