Lectio divina

uverejnené 20. 10. 2015, 9:19 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 20. 10. 2015, 9:19 ]

Lectio divina je meditatívny spôsob čítania Svätého písma, ktorý praktizovali už starovekí kresťania. Známe je používanie lectio divina u kňaza Origena a na Západe najmä u svätého Benedikta, ktorý naň kládol veľký dôraz v reguli svojej rehole. Aj stredoveké rehole, ktoré priniesli obnovu náboženského života, sa veľmi horlivo venovali meditatívnemu čítaniu Písma ako základnému prameňu svojej spirituality.

Najviac zaužívanou schémou je postup, ktorý zahrnuje 4 kroky: 1. čítanie (lectio), 2. meditácia (meditatio), 3. modlitba (oratio) a 4. kontemplácia (contemplatio). No uvedené stupne netreba striktne oddeľovať, pretože ide o dynamický proces, ktorý sa začína čítaním textu a postupne vrcholí v osobnom stretnutí s Božím slovom, obsahom ktorého je tichá radosť z Ježiša Krista, víťaza nad smrťou a darcu radosti z Božieho slova.

Pozývame vás na spoločné stretnutia s Božím slovom pri lectio divina každú druhú stredu, vždy o 18:00, vo fare.