Liturgia domácej Cirkvi

Pre obdobie zákazu verejných bohoslužieb, Nedeľa 15.03.2020 - 3. pôstna nedeľa – A, Don Renzo BonettiTúto modlitbu vedie manžel/otec alebo manželka/mama – uvádza modlitbu na záver zvoláva požehnanie. Zapojení sú tí, ktorí žijú v rodine. Čítanie antifón, zvolaní, Božieho slova a komentáru je potrebné dohodnúť medzi sebou pred začatím tejto liturgie. Ak je v rodine zvyk spolu spievať, môže sa zaspievať nejaká známa pieseň. Na úvod modlitby si môže zažať svieca pri otvorenom Svätom Písme.

***
Vedúci (V): V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Spolu (S): Amen.

(V): Chválime Ťa, ó Bože Stvoriteľu, pretože si z vody a v Duchu dal formu a tvár človeku i vesmíru. 
(S): Sláva Ti, Pane.

(V): Dobrorečíme Ti, Kriste, Pretože si z Tvojho prebodnutého boku na kríži nechal vyvrieť sviatosti, ktoré nás zachraňujú.
(S): Sláva Ti, Pane.

(V): Chválime Ťa, o Duchu Svätý, pretože si nás z krstného lona Matky Cirkvi znovuzrodil ako synov a dcéry.
(S): Sláva Ti, Pane.

Antifóna:
Sol.:  Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.
(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Žalm 146(147)
Sol.: Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu. 
(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Pán stavia Jeruzalem a zhromažďuje roztratených Izraelitov. Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany. On pozná počet hviezd a každú volá po mene. 
(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Veľký je náš Pán a veľmi mocný, jeho múdrosť je nesmierna. Tichých sa Pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem.
(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Prespevujte Pánovi piesne oslavné, na citare hrajte nášmu Bohu. On zaťahuje nebo oblakmi a zemi pripravuje dážď. Na vrchoch dáva pučať tráve aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.
(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Potravu dáva ťažnému dobytku i mladým havranom, čo k nemu krákajú. V sile koňa nemá potechu ani záľubu v mužovi svalnatom. 
(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

Sol.: Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo. Sláva Otcu...
(S): Veľký je Pán, je pekné spievať jeho menu.

V: Pane, spolu Ťa chceme prosiť o odpustenie pre všetky situácie, keď sme si v našej rodine neuvedomovali Tvoju prítomnosť. Zahrň nás svojim milosrdenstvom a pohliadni vo svojej zhovievavosti na naše nedostatky. (chvíľka ticha)Teraz  poprosme si vzájomne o odpustenie ak sa niečo medzi nami stalo, čo nás rozdelilo, alebo zranilo.
Kto chce, môže v jednoduchosti poprosiť o odpustenie druhých.

V: Otče, pohliadni s dobrotou na našu rodinu zjednotenú v mene Tvojho Syna Ježiša a urob, aby sme v tento týždeň s pomocou Tvojho Ducha Svätého, žili v harmónii s Tebou, medzi sebou a so všetkými.
(S): Amen.

Počúvajme slová evanjelia podľa Jána (kratšie čítanie Jn 4,5-15.19b-26.39a.40-42)
Ježiš prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia.
Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy.
Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.
Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: ‚Daj sa mi napiť,‘ ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“
Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“
Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“
Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať! Vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“
Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“
Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“
Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“
Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

(S): Chvála Tebe, Kriste!

(V): Komentár k evanjeliu (Marco Pedron)
„Prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov.“ 
Toto je veta, ktoré veľmi vzdialená od našej citlivosti. Čo chce povedať?
Si hľadaný: „On Ťa hľadá, aby Ti daroval Život“. Boh je zamilovaný do teba. On ťa hľadá. V kulte Starého zákona bol kladený dôraz na to, čo má človek urobiť pre Boha: obetovať prvorodeného, prvotiny úrody, jeden deň (sobota)... Dnes by sme povedali: modlitby, pôsty, ružence, sväté omše, pokánie, obrady... Viera s Ježišom už nie je to, čo má človek urobiť pre Boha, ale to, čo robí Boh pre človeka. Prišiel, aby nám dal Lásku, Život – život plný a navždy. On chce mňa. Má dôveru vo mňa. On ma miluje takého aký som. Boh sa už nezískava: „Ale dostanem sa do neba? A čo mi Boh urobí za to všetko, čo som urobil ja! A ak urobím nejaký hriech náhodou skôr ako zomriem?“... Dosť! Boh ma chce! A ja mu mám povedať: „Áno!“.
Je koniec časom chrámov a kultov. Vzdať kult Bohu, teraz, znamená „dať Život ľuďom“. To znamená: Prijmi jeho dar (Lásku, Život) a potom ho ďalej daruj druhým. Boh hľadá adorátorov (tých, ktorí sa mu klaňajú) takých, ktorí sa nechali Ním nájsť, ktorí prijali Život od Neho a teraz ho oni sami dávajú, to, čo sami dostali – nie Bohu, ale druhým. 
Kritérium viery, teda, nie je to, že niečo robíš pre Boha (z oddanosti alebo zo zbožnosti pre Neho), ale to, čo robíš pre človeka: a to je láska. Boh nežiada, aby sme ho milovali tak, že mu vrátime to, čo sme od neho dostali, ale aby sme ho milovali v ľuďoch.
Ak sa chce niekto podeliť s druhými o myšlienku, ktorá ho oslovila, môže to urobiť teraz...

Prosby:
V: V modlitbe sa obraciame s dôverou na Ježiša Krista a prejavujeme Mu pozornosť a lásku aj v našich bratoch a sestrách. Volajme: Pane, vyslyš nás!
    1. Pane Ježišu, pomáhaj nám všetkým objavovať potrebu toho života, ktorý si dal žene Samaritánke.
    • Urob nás schopnými napiť sa, v každej situácii, z prameňa Tvojej lásky.
    2. Pane Ježišu, Ty si tam, kde sme aj my. Ak sa čokoľvek stane, pomôž nám viac myslieť na dobro, ktoré môžeme urobiť iným, ako na naše.
    • A masku (proti vírusom), ktorú dnes nosíme, nech viac slúži na to, aby sme slúžili a starali sa o druhých, ako na našu ochranu.
    3. Pane Ježišu, pýtaš si vodu u Samaritánky a teraz u nás, pretože nám chceš dať oveľa viac ako hlt vody práve v dnešných našich obmedzeniach,
    • Aj skúsenosť nového vírusu nám pomáha vykonať si krásny pôst ako prípravu na Tvoju Veľkú Noc.

V: Zjednoťme sa v Eucharistii, ktorá je slávená na nejakom mieste sveta. K obete Ježišovho tela pridajme obetu nás samých; toto je dôležité pri každej svätej omši, na ktorej máme účasť.
V Eucharistii sme jedno telo s Ježišom a aj so všetkými našimi bratmi a sestrami vo farskej komunite i ľuďmi celého sveta. A teraz spoločne recitujme modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš:
(S): Otče náš...

Záver:
Rodičia požehnajú deti, tak že im dajú na hlavu ruky, manželia sa požehnajú vzájomne tak, že prednesú nasledovné požehnanie: 

(Meno) Žehnáme/žehnám Ťa v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

V: Zverme Márii, Matke Cirkvi, našu rodinu, našu farnosť, a celé ľudstvo, zvlášť tých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a utrpeniach.
(S): Zdravas Mária...