Pane, otvor moje oči


Nedeľná modlitba v rodine, VI. pôstna nedeľa, rok A

1. Pripravíme miesto

Prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a Sväté písmo, z ktorého budete čítať. Príslušné miesta z Písma si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu.
Pripravte si piesne. Môžete si ich z Jednotného katolíckeho spevníka (online: www.nws.sk). K téme tejto nedele je vhodná aj pieseň Otvor mi oči Duch Svätý, nápev: www.youtube.com; text a akordy: www.supermusic.cz.

2. Začíname

Jeden z prítomných prednesie verš z nedeľnej liturgie:*

Raduj sa, Jeruzalem, zhromažďujte sa všetci, čo ste si ho obľúbili, jasajte, čo ste boli zarmútení, plesajte a čerpajte z bohatých zdrojov útechy.

Predsedajúci (ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne prežehnaním. Potom pokračuje modlitbou za otvorenie zmyslov. Na miestach označených + sa každý poznačí krížikom na perách, očiach a pod.**

P:         V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P:  + Pane, otvor naše pery a naše ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
P:  + Pane, otvor naše oči, aby videli tvoje skutky a potreby druhých ľudí.
P:  + Pane, otvor naše uši, aby sme počuli tvoje slovo a nárek biednych.
P:  + Pane, otvor naše nosy, aby sme vnímali životodarnú vôňu poznania o Kristovi.
P:  + Pane, otvor náš rozum, aby sme rozumeli tebe a tvojmu slovu.
P:  + Pane, otvor naše srdcia, aby sme ti vytvorili miesto, hľadali ťa a nachádzali vo všetkom. 
P:  + Pane, otvor naše ruky, sme od teba všetko prijímali a radostne dávali druhým.

3. Čítame zo Svätého písma

Po modlitbe nasleduje počúvanie Božieho slova. Podľa uváženia prečítajte všetky čítania, alebo aspoň evanjeliovú stať. Žalm s notami a nápevom nájdete aj tu: www.youtube.com, môžete si ho spolu zaspievať. Prednes čítaní zverte radšej dospelým. Lektor prednesie čítanie stojac otočený k ostatným. Pri čítaní evanjelia sa postavia všetci. Ak sa vám zdajú texty pre vaše deti pridlhé, prečítajte len evanjelium.

P: Teraz budeme počúvať čítanie z Božieho slova.

4. Počúvame

Jeden z prítomných prečíta zamyslenie:

V dnešných liturgických čítaniach vnímam akúsi gradáciu. Najprv prorok Samuel dostáva praktické školenie o tom, ako sa na ľudí i svet pozerá Boh: „Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca“ (1 Sam 16, 7b). V evanjeliu potom dostávajú podobné školenie Ježišovi učeníci: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky“ (Jn 9, 3). Žalmista v známom žalme ukazuje, ako sa správa človek, ktorý verí, že Boh hľadí do srdca a že zjavuje svoje skutky: „I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou“ (Ž 23, 4a). Apoštol Pavol už vníma kresťanov ako „dobre vyškolených“ ľudí a hovorí im vetu, ktorej potrebujeme stále veriť: „... teraz ste svetlom v Pánovi“ (Ef 5, 8).

Sme dnes v situácii, keď viac ako inokedy potrebujeme žiť zo svojej viery. Bez účasti na Eucharistii, bez viditeľného spoločenstva Cirkvi, ohrození, hoci zatiaľ nie bezprostredne, chorobou i smrťou sa každé ráno i večer staviame pred tvár nášho Boha a vyznávame, že mu veríme. Nevieme, či nás ušetrí pre ďalší život na zemi, alebo či už sa blíži čas nášho presunu do večnosti, ale veríme mu, že nás vedie po správnych chodníkoch.

Naša viera má však aj druhú stranu. Keby sme sa dnes Ježiša opýtali, kto zhrešil, že sa dejú také veci, neviem, či by nám odpovedal tak, ako to povedal o slepom od narodenia (pozri Jn 9, 3). Všetci máme niečo na rováši. Veľmi ma preto oslovila modlitba olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, v ktorej veľmi jasne pomenúva previnenia našej doby. Veľmi odporúčam modliť sa ju. Nájdete ju tu: www.ado.cz/2020/03/15/modlitba-arcibiskupa-olomouckeho-jana-graubnera. Je oslavou Boha, vyznaním hriechov, obsahuje ľútosť i dôveru v Božie milosrdenstvo, je v nej nádej na záchranu...

Tým, že sa učíme hľadieť na našu situáciu očami viery – očami Boha, stávame sa svetlom pre ľudí okolo seba. Nemáme posilu prijímania Eucharistie, ale to neznamená, že Boží život v nás sa umenšuje či tratí. Pokiaľ odmietame hriech, stále sme svetlom. Máme v týchto dňoch veľmi zodpovednú úlohu – udržiavať nádej a umenšovať strach. Lebo pre toho, kto je svetlom v Pánovi, vždy platí: „Ježiš je Pán!“

Ďalšie texty na výber: Slepec, Pre koho máš oči? 

5. Vyznávame svoju vieru

P: Aj keď je mnoho vecí inak, ako by sme chceli, aj keď máme strach, veríme Pánu Bohu. Preto vyznajme svoju vieru.
Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Prosíme

Po Verím v Boha nasledujú prosby. Môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie,*** alebo zostaviť svoje vlastné.

P: Bratia a sestry, veríme v jednorodeného Božieho Syna, ktorý prišiel na svet, aby ľudia mali život v hojnosti. Prednesme mu svoje prosby:

1. Modlime sa za veriacich, aby láskou a modlitbami napomáhali obrátenie hriešnikov. 
        O: Prosíme ťa, vyslyš nás.
2. Modlime sa za chorých, aby svoje utrpenie spájali s utrpením Krista na kríži. 
3. Modlime sa za katechumenov, aby sa horlivo pripravovali na prijatie sviatostí.
4. Modlime sa za nás tu prítomných, aby sme sa starali aj o spásu svojich blízkych.
5. Modlime sa za zosnulých, aby boli prijatí medzi zástupy vyvolených v nebi.
7. Voláme k Otcovi

P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime.

O: Otče náš...

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí modlitbu požehnaním z Liturgie hodín. Všetci sa prežehnajú.

P: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.
O: Amen.

*    Úvodný spev, VI. pôstna nedeľa.
**  YOUCAT Modlitby pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2010, s. 18.
*** Spoločné modlitby veriacich I. Trnava: SSV, 2009. s. 118.

Čítania

Prvé čítanie

L: Čítanie z Prvej knihy Samuelovej

Pán povedal Samuelovi: „Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa do Betlehemu k Izaimu, lebo spomedzi jeho synov som si vyhliadol kráľa.” Keď Samuel prišiel k Izaimu a videl Eliaba, povedal si: „Toto je iste Pánov pomazaný.” Ale Pán povedal Samuelovi: „Nehľaď na jeho tvár ani na výšku postavy; tohoto som si nevybral. Ja nehľadím ako človek. Človek vidí iba vonkajšok, ale Pán vidí do srdca.” Izai predviedol Samuelovi sedem svojich synov, ale Samuel povedal: „Pán si z týchto nevyvolil ani jedného.” A Samuel povedal Izaimu: „Sú to všetci tvoji synovia?” On odpovedal: „Ešte chýba najmenší, ten pasie ovce.” Samuel povedal Izaimu: „Pošli poň a priveď ho; ani si nesadneme k stolu, kým nepríde.” Poslal teda poň a priviedol ho; bol ryšavý, mal pekné oči a príjemný vzhľad. A Pán povedal: „Vstaň, pomaž ho, to je on.” Sameul vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida duch Pánov.

L: Počuli sme Božie slovo. O: Bohu vďaka.

Žalm

L: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

L: Pán je môj pastier, nič mi nechýba; pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. – O.

L: Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. – O.

L: Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj. – O.

L: Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.-O.

Druhé čítanie

L: Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom

Bratia, kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!”

L: Počuli sme Božie slovo. O: Bohu vďaka.

Evanjelium

P: Počúvajme slová evanjelia podľa Jána
Všetci sa postavia a lektor prednesie čítanie (bez úvodu a záveru). Potom si všetci sadnú.

L: Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu pretrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,” čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým videli žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?” Jedni tvrdili: „Je to on.” Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.” On vravel: „Ja som to.” Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.” Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.” Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?” A rozštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?” On odpovedal: „Je prorok.” Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!” A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?” On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho veril?” Ježiš mu povedal: „Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.” On povedal: „Verím, Pane,” a klaňal sa mu.