Vzkriesenie Lazára


Charakteristika: Nedeľná modlitba pre rodiny s mladšími deťmi, V. pôstna nedeľa, rok A. Téma: Vzkriesenie Lazára, smrť a večný život. Priebeh: Po prežehnaní a úvodnej modlitbe nasledujú biblické čítania z Piatej pôstnej nedele, po nich krátka katechéza s aktivitou pre deti. Po katechéze nasleduje vyznanie viery, spoločné modlitby veriacich, Modlitba Pána a záverečná modlitba požehnania. Príloha s textami a obrázkami: stiahnuť.

V katechéze sa venujeme téme smrti, ale hlavne vzkrieseniu k večnému životu. Najprv si ju pozorne prečítajte a zvážte, či je vhodná aj pre vaše deti. Ak sa mám zdá téma príliš náročná, upravte si ju podľa svojich potrieb.


Postup

1. Pripravíme si pomôcky pre deti

Vytlačte si z prílohy obrázok Lazárov hrob, najlepšie na tvrdší papier, formát A4, alebo ho vytlačený podlepte kartónom. Spodnú časť odstrihnite po červenej čiare, vrchnú preložte po sivej čiare do pravého uhla. Vystrihnite postavičky, kamene, kvety, nápisy a kameň na uzatvorenie hrobu (kameň s textom). Hrob, postavičky a predmety môžete vymaľovať. Postavičky nalepte pred hrob tak, aby vytvorili scénu. Alebo na ne prilepte zozadu špajdle a deti môžu s nimi zahrať scénku udalosť pri hrobe. Nad hrob prilepte nápis „Poď von“. Meno Lazár prilepte tak, aby sa dalo ľahko odstrániť, podobne aj nápisy Betánia a Nebo. Kameň s nápisom podlepte kartónom. Nepriliepajte ho na scénu. Vytlačte na tvrdší papier a vystrihnite obrázok Betánia a postavte ho pred Lazárov hrob za postavičky. 

2. Pripravíme miesto

Prestrite sviatočný obrus na stolík, položte naň kríž, vedľa neho sviece a Sväté písmo, z ktorého budete čítať. Príslušné miesta z Písma si označte záložkami. Knihu použite aj vtedy, ak si budete pomáhať vytlačenými textami či tabletom. Texty čítaní nájdete na lc.kbs.sk, alebo aj v prílohe tohto dokumentu. Súradnice čítaní: Ez 37,12b-14; Žalm 130,1-2.3-4.5-7a.7b-8; Rim 8,8-11; Jn 11,1-45.  Nápev žalmu nájdete na youtube.com.

3. Začíname

Predsedajúci (ten, kto spoločnú modlitbu vedie, ďalej len P) začne prežehnaním. Potom pokračuje modlitbou zo Zimbabwe.*

P: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.

P: Pane, prosíme ťa, buď uprostred nás. Ty si povedal: Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som medzi nimi aj ja! Kde dvaja alebo traja počúvajú tvoje slovo, kde ťa dvaja alebo traja nasledujú, kde dvaja alebo traja – alebo aj viacerí – chcú žiť podľa tvojho posolstva, tam si uprostred nich. Pane, dôverujeme ti, dôverujeme tvojmu slovu. Vypočuj našu modlitbu, buď s nami, zostaň s nami! Daj nám odvahu, nádej a radosť. O to ťa, Otče, prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 

O: Amen.

3. Čítame zo Svätého písma

Po modlitbe nasleduje počúvanie Božieho slova. Podľa uváženia prečítajte všetky čítania, alebo aspoň evanjeliovú stať. Prednes čítaní zverte radšej dospelým. Lektor prednesie čítanie stojac otočený k ostatným. Pri čítaní evanjelia sa postavia všetci. Ak sa vám zdajú texty pre vaše deti pridlhé, prečítajte len evanjelium.

 • P: Teraz budeme počúvať čítanie z Božieho slova.

Nasledujú čítania. Texty nájdete v prílohe.

4. Počúvame

Pripravte pre deti scénu Betánia s Lazárovým domom.

 • Keď niekto zomrie, je to vždy smutné. Odíde a my sa s ním v tomto svete už nikdy nestretneme. Až v nebi. V mestečku Betánia žil Ježišov dobrý kamarát, volal sa Lazár. Býval v útulnom domčeku so svojimi sestrami Martou a Máriou. Ježiš rád chodil ku nim na návštevu.

Odložte obrázok Betánia. Deti vidia Lazárov hrob. Ak nie je postavička Lazára prilepená, môžete ju na chvíľu odložiť. 

 • Jedného dňa Lazar ťažko ochorel a zomrel. Keď Ježiš s učeníkmi prišiel do Betánie, už bolo po niekoľko dní po pohrebe. Ježiš bol z toho smutný, tak ako sme smutní my všetci, keď nám zomrie niekto blízky.
 • Marta, Lazárova sestra, ho odviedla na cintorín, aby mu ukázala bratov hrob. Bola to malá jaskynka, vytesaná do skaly. Namiesto dverí tam bol privalený veľký kameň.
 • Ten kameň máme aj na našom obrázku. A je na ňom niečo napísané. Spolu si to prečítame.

Prečítajte s deťmi nápis na náhrobnom kameni:

 • „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ (Jn 11,25-26).
 • Ale to je skvelé. Ježiš sľubuje, že kto v neho verí, bude žiť, aj keď umrie. A pýta sa, či tomu veríme. Veríš tomu? Lebo ja áno ;-).

Odložte kameň od hrobu.

 • Ježiš prikázal mocným chlapom, aby odvalili kameň od hrobu. A potom zvolal mocným hlasom: „Lazár, poď von.“ A Lazár vyšiel z hrobu, živý a zdravý. Tak Ježiš ukázal, že svoje slová myslí skutočne vážne.

Upozornite deti na nápis Betánia a potom ho vymeňte za nápis Nebo.

 • Toto sa stalo kedysi dávno, keď bol Ježiš v mestečku Betánia. Teraz je Ježiš v nebi. A každý hrob je takou temnou cestou do neba. Na tejto strane, v našom svete, uložíme človeka, ktorý zomrel, do hrobu. A na druhej strane, v nebi, už čaká Ježiš a volá na neho: „Poď von!“

Ak si deti pamätajú niekoho blízkeho, kto už zomrel, môžete ho pripomenúť, povedať jeho meno a pripojiť „Poď von!“

5. Vyznávame svoju vieru

 • P: Tak ako Marta, aj my veríme Ježišovým slovám. Vyznajme svoju vieru.

Nasleduje spoločné vyznanie viery...

6. Prosíme

Po Verím v Boha nasledujú prosby. Môžete použiť tieto z nedeľnej liturgie** alebo zostaviť svoje vlastné. 

 • P: Bratia a sestry, Pán Ježiš, ktorý vzkriesil Lazára, svojím Duchom vzkriesi aj nás. Pokorne a s vierou ho prosme za svoju spásu i za spásu celého sveta. Volajme: Obnov nás, Pane, a vyslyš naše prosby.

1. Ježišu, daj, aby tvoja Cirkev bola vždy verná tomu, čo si jej zveril.

2. Ježišu, daj biskupom a kňazom múdrosť, keď povzbudzujú ľud k obráteniu. 

3. Ježišu, daj každému človekovi milosť zakúsiť moc tvojho milosrdenstva. 

4. Ježišu, daj, aby bol krst pre všetkých katechumenov bránou k večnej spáse.

5. Ježišu, daj nám tu prítomným odvahu prinášať obetu a niesť svoj kríž.

6. Ježišu, daj všetkým, ktorí sú postihnutí epidémiou, svoju ochranu a záštitu a pošli im ľudí, ktorí im pomôžu svojou blízkosťou. 

7. Voláme k Otcovi 

 • P: Ak chceme volať Boha naším Otcom, musíme si navzájom odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlime. 

O: Otče náš... 

8. Zvolávame požehnanie

Predsedajúci ukončí pobožnosť modlitbou požehnanania.***

 • P: Pane, buď pred nami a veď nás po správnej ceste. O: Amen.
 • P: Pane, buď vedľa nás a ochraňuj nás. O: Amen. 
 • P: Pane, buď za nami a chráň nás pred zákernosťou zlých ľudí. O: Amen. 
 • P: Pane, buď pod nami, ochráň nás pred pascou a zachyť, keď budeme padať. O: Amen. 
 • P: Pane, buď v nás a utešuj nás, keď sme smutní. O: Amen. 
 • P: Pane, buď nad nami a žehnaj nás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O: Amen.


*   Por.: YOUCAT Modlitby pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2010, s. 59. Upravené.
**  Spoločné modlitby veriacich I. Trnava: SSV, 2009. s. 127.
*** Por.: YOUCAT Modlitby pre mladých, s. 28, upravené.
    Metodika na stiahnutie: TU.