Články‎ > ‎

Nicejsko-carihradské vyznanie viery

uverejnené 7. 10. 2015, 6:29 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 7. 10. 2015, 6:30 ]

Vyznaním viery pri svätej omši prejavujeme svoj súhlas s Božím slovom, ktoré práve zaznelo v čítaniach a zároveň siskôr než začneme sláviť Eucharistiu, pripomíname základné pravdy našej viery. Každý veriaci vyjadruje svoju vieru spolu s ostatnými bratmi a sestrami, preto Krédo recitujeme alebo spievame vždy v jednotnom čísle.

V prvých storočiach vyznanie viery nebolo celkom fixné. Postupne však nadobúdali prevahu dve formule vyznania viery: Apoštolské a Nicejsko-carihradské vyznanie (krédo alebo aj symbol). To druhé bolo formulované na všeobecných ekumenických konciloch v Nicei roku 325 a v Carihrade (Konštantínopol, dnešný Istanbul) roku 381. Súčasná podoba u nás častejšie používaného Apoštolského vyznania pochádza z piateho storočia.

Podľa slov našich bratov gréckokatolíkov Nicejsko-carihradské vyznanie viery najdokonalejšie zhrňuje podstatu našej viery. Aby sme sa mohli lepšie obohatiť pokladom viery, budeme tento starobylý symbol viery používať pri slávnostných svätých omšiach.

Text symbolu

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.

Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. 

On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.

Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.

A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. 

Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. 

Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. 

Amen.

Chcete sa naučiť spievať Nicejsko-carihradské vyznanie viery? Tu si môžete stiahnuť noty a nahrávku. Texty budú čoskoro k dispozícii v kostole pred každou nedeľnou omšou.