Články‎ > ‎

Silvestrovská štatistika 2016

uverejnené 31. 12. 2016, 1:41 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 31. 12. 2016, 1:45 ]

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a tvoja tvár nech žiari nad nami, aby sa tvoja cesta stala známou na zemi a tvoja spása medzi všetkými národmi. Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi. Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme." (Žalm 67, 2-3.5.6+8)

To sú úryvky žalmu, ktorý sme spievali v liturgii prvého dňa toho roku. A musím povedať, že Pán vyplnil túto prosbu, bol nám milostivý, žehnal našu farnosť a jeho tvár celý rok žiarila nad nami. Posúďte sami.


Krst detí. Pán nás požehnal a naše spoločenstvo sa rozrástlo o 22 chlapcov a 24 dievčat. V našej farnosti bude vyrastať ďalších 46 detí, čím rastie aj naša zodpovednosť, aby sa Pánova cesta stala známou medzi nimi a jeho spása v ich rodinách. 

Novopokrstené deti sú pre farnosť požehnaním aj výzvou, najmä ak zoberieme do úvahy fakt, že takmer 30% z nich sa narodilo rodičom, ktorí nie sú manželmi. Okrem iného z toho vyplýva, že ako farnosť musíme ponúkať viac ako v minulosti možnosti kresťanskej výchovy, pretože rodiny prestávajú byť miestom autentického kresťanského života.

Znamená to aj potrebu zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania v našej katolíckej škole, vyučovania náboženskej výchovy, rozširovať ponuku stretnutí a aktivít pre deti a podobne.

Ďakujem všetkým, ktorí túto službu počas roka vykonávali. Tým, pre ktorých je to zároveň zamestnanie a službe sa venujú profesionálne (učitelia katolíckej školy, katechéti), i dobrovoľníkom, animátorom birmovancov, zodpovedným za kurz Objav Krista a podobne.

Sobáš. Radostnou správou je aj nárast slávenia manželstva. V tomto roku vstúpilo do manželského stavu 28 párov, teda o jeden viac ako vlani. Je to dobrá správa, najmä ak berieme do úvahy tendencie v spoločnosti, ktoré sa k manželstvu a rodičovstvu stavajú skôr negatívne a masívne propagujú sebecké a promiskuitné formy spolunažívania. 

Aj nové manželstvá sú pre farnosť výzvou. Spoločnosť nie je viac novomanželom pevnou oporou. Mnohí dokonca nenachádzajú pomoc a podporu ani vo vlastných rodinách. Naviac rastie počet mužov a žien, ktorí do manželstva vstupujú zranení dlhoročným životom v hriešnych vzťahoch a s pokrivenými postojmi k manželstvu a rodičovstvu.

Formácia, ktorú ľudia celé stáročia dostávali v rodinách, zrazu nie je samozrejmosťou. To, čo bolo normálne a bežné, je zrazu zriedkavé a pošliapavané. A preto musíme byť my kresťania pripravení podať pomocnú ruku všetkým, ktorí boli ochudobnení o dobrú výchovu a dobré vzory.

Veľmi ďakujem všetkým, ktorí do tejto služby aktívne vstúpili aj prostredníctvom prípravy snúbencov, kurzov pre manželov a rodičov či cez farský deň.

Pohreb. V tomto roku sme z našej komunity do večného života vyprevadili 25 mužov a 18 žien. Štyridsaťtri kresťanov, po ktorých tu zostalo prázdne miesto. Dúfame, že boli zrelí a pripravení na cestu domov k Otcovi.

Zároveň prosíme Pána, aby bol milostivý nám i im, hlavne tým, ktorí nežili životom kresťanov, alebo odišli do večnosti bez slávenia sviatostí zmierenia, pomazania chorých a Eucharistie. Musíme prosiť o odpustenie aj pre nás, veď možno sme ich niečím pohoršili a preto sa vzdialili od viery. Možno sme niečo zanedbali a preto odišli na cestu bez Eucharistie. Bože, buď nám aj im milostivý.

Starí, chorí, zomierajúci. Na tomto mieste chcem zvlášť povzbudiť a poďakovať tým, ktorí sa starajú o starých, nevládnych, chorých, zomierajúcich. Asi sa vám vám väčšinou nedostane žiadnej vďaky. Ale vedzte, že Pán vás požehná.

V tomto zmysle vkladám veľkú nádej do novozriadenej Farskej charity. Verím, že aj cez ňu sa farnosť viac priblíži ku všetkým, ktorých kultúra odhazovania vylúčila až na okraj spoločnosti.

Hospodárenie farnosti. Ďakujem aj za vašu materiálnu podporu farnosti. Aj cez vašu štedrosť nás Pán požehnáva a je nám milostivý. Zvlášť som rád, že vaša štedrosť a ochota pomáhať presahuje hranice našej farnosti i krajiny. Vidno to aj z obnosov, ktorými podporujete diecézne či celoslovenské zbierky. Celkovo ste mimofarské projekty v tomto roku podporili sumou viac než 14 000€.

Pán nás aj v hospodárskej oblasti požehnáva stabilitou  a okrem bežných výdavkov na energie, prevádzku a drobné opravy sme nemali iné závažné výdaje. Je to príležitosť ušetriť prostriedky pre budúcnosť, na väčšie rekonštrukcie prípadne ak by sme uvažovali o potrebe pastoračného centra.

Modlitba. Napokon vás prosím o modlitbu:

  • Za deti, mládež, snúbencov, manželov, rodičov, starcov, chorých, zomierajúcich, zosnulých.
  • Za všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažujú v našej farnosti v službe bratom a sestrám.
  • Za našich bratov a sestry vo viere, ktorí opustili spoločenstvo Cirkvi a farnosti a hľadajú cestu k Pánovi prostredníctvom nekatolíckych spoločenstiev, iných náboženstiev a siekt..., i za tých, ktorí na hľadanie Boha úplne rezignovali. Oni sú naši bratia a sestry a máme za nich zodpovednosť pred Pánom.
  • Za nás, ktorých sem otec biskup Tomáš poslal, aby sme spolu s vami nasledovali Krista na ceste k Otcovi.

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a tvoja tvár nech žiari nad nami."

Amen.