Farnosť, to sú ľudia, ktorí spolu slávia, svedčia a slúžia

Farnosť, to sú hlavne ľudia

Naša má podľa posledného sčítania ľudí 4927 katolíkov. Spolu s nami tu žije ďalších 321 obyvateľov, ktorí s nami nezdieľajú spoločnú vieru. Žiaľ až 70% našich katolíkov má s farnosťou len minimálny kontakt. Na druhej strane máme pomerne veľké jadro (3-4%, 150-200) veriacich rôzneho veku, ktorí s farnosťou žijú na naše pomery intenzívne, aktívne sa zapájajú do jej života a pociťujú i preberajú za ňu zodpovednosť. Tí aktívni sú dôležití, lebo vďaka nim môže byť farnosť živá a plodná. Tí vzdialenejší sú dôležití, lebo sú naši. Vo všeobecnosti platí, že čím viac je človek od farnosti vzdialený, tým viac sa musí farnosť o neho zaujímať.

V tomto zmysle ma pred pár dňami potešil jeden rozhovor. Pred časom sa do farnosti prisťahovala jedna mladá rodina. Skalité si vybrali, lebo sa im tu páči, nepochádzajú odtiaľto, ani tu nemajú svoje korene. Rozprával som sa s tou mladou mamou, zaujímal som sa o to, ako sa tu cítia. Potešilo ma, keď hovorila o prijatí a záujme ľudí okolo. O susedoch, ktorí sa prišli zoznámiť. O viacerých veriacich, ktorí ju pozývali na misie. Hoci sú tu len krátko a sú v podstate neznámi. Takto nejako to má byť. Lebo ľudia sú dôležití.

To, že sú ľudia dôležití, sa odráža aj na hospodárení farnosti. Takmer 11% výdavkov sme použili priamo na organizovanie akcií pre farnosť. Pán nás požehnal a vďaka tomu mohla byť farnosť solidárna aj s inými. Až 44% výdavkov putovalo mimo farnosť, väčšinu tvoria príspevky do celoslovenských zbierok a podporného fondu. Okrem toho sme tento rok predali Obci Skalité za pre obec maximálne ústretovú cenu rozsiahly pozemok pre potreby rozšírenia pohrebiska Za Riekami.

Ľudia, ktorí slávia

Vďaka Pánovi sme mohli tento rok v slobode a pokoji sláviť v našej farnosti 679 svätých omší, pri ktorých sme rozdali cca. 90 000 svätých prijímaní, 58 detí pristúpilo k svätému prijímaniu prvý krát v živote. Naša farská rodina sa rozrástla o 27 chlapcov a 31 dievčat, 58 detí, ktoré sme počas roku pokrstili. Do večnosti sme tento rok odprevadili 32 mužov a 21 žien. Na prijatie sviatosti birmovania sa pripravuje 51 mladých ľudí. A do manželstva vstúpilo tento rok v našej farnosti 33 párov, od roku 2014 zaznamenávame každoročne mierny nárast.

O dôstojné slávenie posvätnej liturgie sa okrem dvoch kňazov starajú traja kostolníci, dvaja organisti, približne štyridsať lektorov a žalmistov, dvanásť akolytov a rozdávateľov svätého prijímania, nespočítateľná kopa miništrantov, speváci, hudobníci, tí, ktorí zabezpečujú premietanie piesní. A mnoho ďalších dobrovoľníkov, ktorých práca zostáva často neviditeľná, a pritom je nenahraditeľná. Im všetkým patrí vďaka. Lebo slávenie je dôležité.

Finančné náklady na slávenie, vrátane energií a bežných opráv v kostole tvorili  tento rok 20% zo všetkých výdavkov farnosti.

Ľudia, ktorí svedčia

Prežívame milostivý čas, keď môžeme hovoriť o viere verejne a aj takto vydávať svedectvo o Kristovi. V tomto roku prebehli v našej farnosti tri kurzy Objav Krista. Dva z nich boli určené pre dospelých a prešlo nimi takmer 50 účastníkov, tretieho sa zúčastnilo 55 tínedžerov z našej farnosti. K tomu, aby prebehli, prispelo rôznou mierou takmer 50 dobrovoľníkov. Srdečná vďaka patrí aj lektorom a dobrovoľníkom manželských večerov, prípravy rodičov a krstných rodičov na krst detí, dobrovoľníkom, ktorí sa podieľajú na príprave na prvé sväté prijímanie a na birmovku či aktivít pre deti počas liturgického roku. A nesmieme zabudnúť ani na nenahraditeľnú službu našej katolíckej školy. Zvlášť veľká vďaka všetkým za pôst, modlitbu, materiálnu a praktickú podporu misií, ktoré v našej farnosti prebehli pred mesiacom. Vaše svedectvo je dôležité.

Ľudia, ktorí slúžia

Ježiš nás učí, že služba druhému nie je ničím podradným, ba naopak, je cťou. Potrebujeme slúžiť. Veď na konci, keď budeme stáť pred Kristom, povie: "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne." (Mt 25,34-36). 

Veľká vďaka patrí dobrovoľníčkam z Farskej charity. V tomto roku materiálne podporili 15 rodín v našej farnosti. Farská charita tiež prispieva sumou 600€ na projekt adopcie seminaristu v africkom Benine. Naše chariťáčky už tradične pripravujú pre nás všetkých Pôstnu polievku, zabezpečujú Sviečku za nenarodené deti, nájdete ich na farskom dni...

Úžasnú službu pre chudobných urobili v týchto dňoch koledníci a dobrovoľníci Dobrej noviny. Aj vďaka nim poputuje z našej farnosti na projekty v Afrike viac než 6400€.

Aj tu samozrejme platí, že najdôležitejšia je tá neviditeľná služba. Solidarita, ktorú prejavujete trpiacim vo svojom okolí, záujem, ktorým zahŕňate aj tých, ktorí sa ocitli na okraji záujmu dôležitých ľudí. Vďaka vám všetkým. Vaša služba je dôležitá.

Farnosť, to je výzva

Toto všetko je zároveň výzvou. Buďme vďační Pánovi. A hľadajme spôsob, ako ďalej rásť ako farnosť.