"Farská pastoračná rada je poradným zborom farára alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti... Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť a kresťanskú kultúru. Farská pastoračná rada sa modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu." (Štatúty farskej pastoračnej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy, čl. 1.1-1.4)

"Farská ekonomická rada je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležžitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností, odborných rád a konkrétnej pomoci tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo." (Štatúty farskej ekonomickej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy, čl. 1.1)


Farská pastoračná rada

Štatúty farskej pastoračnej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy, schválené otcom biskupom Tomášom 1. marca 2010 sú dostupné v tomto dokumenteSúčasná pastoračná rada má 14 členov a bola ustanovená 24.07.2016 na obdobie troch rokov.

Členovia Farskej pastoračnej rady:

Ivanová Gabriela Špilová Edita (katolícka škola)
Franek Jozef (starí a chorí) Takáč Michal
Klobučník Miroslav (kaplán, na základe úradu) Takáčová Zuzana
Koperová Milada (charita, dobrovoľníctvo)
Truchlík Ľubomír
Martiniak Jozef (+02.10.2016)
Vojčiniaková Janka
Možiešik Jozef (administrátor, na základe úradu) Vojtáš Juraj
Šmatlavová Veronika (mládež) Vojtášová Mária

Zasadnutia rady


Farská ekonomická rada

Štatúty farskej ekonomickej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy, schválené otcom biskupom Tomášom 31. októbra 2009 sú dostupné v tomto dokumente.

Súčasná ekonomická rada bola ustanovená v roku 2010 farským administrátorom vdp. Antonom Duníkom a v zmysle článku 26 štatútov pokračuje v činnosti až do vymenovania novej farskej ekonomickej rady.

Členovia farskej ekonomickej rady:

Jozef Možiešik Peter Potočár
Vladimír Krčmárek  Ján Stenchlák
Jozef Vojčiniak Anna Tomášcová 


Zápisnice zo stretnutí Farskej pastoračnej rady