"Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi." "Vždy, keď je to na náležité plnenie pastoračnej starostlivosti o farnosť nevyhnutné alebo vhodné, farárovi možno prideliť jedného alebo viacerých kaplánov, ktorí ako spolupracovníci farára a účastní na jeho starostlivosti majú pomáhať v pastoračnej službe spoločnou radou a spoločným úsilím s farárom a pod jeho autoritou." (CIC 515 a 545)


Duchovní vo farnosti

Mgr. Jozef Možiešik
administrátor farnosti

nar. 1979, ord. 2005, vo farnosti od r. 2015
predchádzajúce pôsobenie: Rajec, Raková, Žilina - mesto

Mgr. Miroslav Klobučník
kaplán

nar. 1985, ord. 2011, vo farnosti od r. 2015
predchádzajúce pôsobenie: Žilina - Vlčince