Zodpovední za služby pri liturgii

"Pri liturgických sláveniach nech každý, či vysvätený služobník, alebo veriaci, koná pri plnení svojej funkcie len to a všetko to, čo mu podľa povahy veci a liturgických predpisov patrí. Aj miništranti, lektori, komentátori a členovia speváckeho zboru konajú opravdivú liturgickú službu. Preto nech plnia svoju úlohu s úprimnou nábožnosťou a náležite, ako sa patrí pri takej vznešenej službe a ako si to Boží ľud od nich právom žiada." (SSC 28-29)

Sme vďační za služby, ktoré naši dobrovoľníci vykonávajú pri liturgických sláveniach.

  • Jozef Mikula, Jozef Franek a Pavol Tatarka, kostolníci;
  • Agnesa Tomicová, kostolníčka v kaplnke na Kudlove;
  • Dominik Bulava, správca Domu nádeje;
  • Ján StenchlákDalibor Romer, organisti;
  • Zuzana Takáčová, lektori;
  • Marta Brázdová, žalmisti.

Služba modlitby

Farnosť je miesto modlitby. Ako učí sv. Ján Zlatoústy: „Môžeš sa modliť aj doma. Nemôžeš sa však modliť tak ako v kostole, kde sa schádza veľký počet otcov, kde sa jednomyseľne vysiela volanie k Bohu… Tu je niečo navyše, totiž svornosť a jednomyseľnosť, puto lásky a modlitby kňazov.“ (KKC 2017)

Modlitba posvätného ruženca

Pondelok 11:30Anna Truchlíková
Utorok06:20Michal Jargaš
Streda06:20Michal Jargaš
 16:50 KAgnesa Gocálová
 16:40 FAlžbeta Štrkáčová
Štvrtok16:40Mária Plačková
Piatok06:25Michal Jargaš
 16:40Alžbeta Štrkáčová
Sobota06:20Milada Koperová
Nedeľa06:20Michal Jargaš
 08:05Mária Čanecká
 09:35Alžbeta Štrkáčová
= kaplnka(máj - október)= kostol (nov. - apríl)