"Pri liturgických sláveniach nech každý, či vysvätený služobník, alebo veriaci, koná pri plnení svojej funkcie len to a všetko to, čo mu podľa povahy veci a liturgických predpisov patrí. Aj miništranti, lektori, komentátori a členovia speváckeho zboru konajú opravdivú liturgickú službu. Preto nech plnia svoju úlohu s úprimnou nábožnosťou a náležite, ako sa patrí pri takej vznešenej službe a ako si to Boží ľud od nich právom žiada." (SSC 28-29)

Lektori

Kostolníci

  • Jozef Mikula
  • Jozef Franek
  • Pavol Tatarka
  • Agnesa Tomicová (Kaplnka Kudlov)
  • Dominik Bulava (spr. Domu nádeje)

Organisti

  • Dalibor Romer
  • Ján Stenchlák

Služba modlitby

Farnosť je miesto modlitby. Ako učí sv. Ján Zlatoústy: „Môžeš sa modliť aj doma. Nemôžeš sa však modliť tak ako v kostole, kde sa schádza veľký počet otcov, kde sa jednomyseľne vysiela volanie k Bohu… Tu je niečo navyše, totiž svornosť a jednomyseľnosť, puto lásky a modlitby kňazov.“ (KKC 2017)


Modlitba posvätného ruženca

Pondelok 11:30Anna Truchlíková
Utorok06:20Michal Jargaš
Streda06:20Michal Jargaš
 16:50 KAgnesa Gocálová
 16:40 FAlžbeta Štrkáčová
Štvrtok16:40Mária Plačková
Piatok06:25Michal Jargaš
 16:40Alžbeta Štrkáčová
Sobota06:20Milada Koperová
Nedeľa06:20Michal Jargaš
 08:05Mária Čanecká
 09:35Alžbeta Štrkáčová
= kaplnka(máj - október)= kostol (nov. - apríl)

Rodina Nepoškvrnenej

Rodina Nepoškvrnenej má v našej farnosti cca. 250 členov a zodpovednou za združenie u nás je pani Agnesa Gocálová.

Združenie Rodina Nepoškvrnenej vzniklo na Turíce v Jubilejnom roku 1975. Jej zakladateľkou je sestra Mária Bernadeta Pánčiová z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, ku ktorej je toto združenie pričlenené. Z jej podnetu sa skupina chorých započúvala do výzvy pápeža Pavla VI., aby sa celý svet zapálil evanjelizáciou lásky. Na tento úmysel sa začali denne modliť posvätný ruženec a z lásky uvili zo svojich modlitieb a obetí prvú duchovnú kyticu, ktorú poslali ako vianočný darček Svätému Otcovi. Do združenia patria predovšetkým chorí a telesne postihnutí každého veku, starí a opustení a tí, ktorí chcú svojou službou ochotne pomáhať chorým a trpiacim. Podmienkou členstva v Rodine Nepoškvrnenej je snaha denne sa pomodliť päť desiatkov ruženca, čo nikoho neviaže pod hriechom. „Členským príspevkom“ je práve táto snaha a ochota niesť svoj životný kríž v akejkoľvek podobe v spojení s Kristom, a tak spolupracovať na záchrane duší.

Viac informácií: www.satmarky.sk.

Svetový apoštolát Fatimy

K Svetovému apoštolátu Fatimy (SAF) sa v našej farnosti hlási cca. 180 veriach. Zodpovednou osobou je pani Mária Plačková.

SAF je verejné medzinárodné združenie veriacich, ktoré chce po celom svete rozširovať fatimské posolstvo Panny Márie. V logu je nápis Orbis unus orans – Svet zjednotený v modlitbe. Je vyjadrením túžby, aby sme všetci zjednotení s našou nebeskou Matkou tvorili jednu modliacu sa rodinu. Štatúty boli schválené a predstavené Pápežskou radou pre laikov 3.2. 2006, ustanovujúci deň bol 7. októbra 2005 na sviatok Ružencovej Panny Márie.

Ciele Svetového apoštolátu Fatimy: 1) Šírenie autentického učenia Kato­líckej cirkvi a verné prilipnutie k náuke Evanjelia, 2) osobné posväcovanie čle­nov prostredníctvom verného prijatia Fatimského posolstva, 3) napomáhanie spoločného dobra prostredníctvom šírenia Fatimského posolstva, 4) okrem týchto troch všeobecných cieľov Svetový apoštolát má svoj vlastný cieľ: privá­dzať k osobnému zaangažovaniu sa jednotlivých členov Svetového apoštolátu Fatimy. 

Povinnosti jednotlivých členov: 1) zveriť sa do ochrany Nepoškvrneného Srdca Panny Márie s túžbou žiť verne podľa krstných záväzkov, 2) obetovať každý deň ťažkosti spojené s vykonávaním povinností podľa Božích prikázaní, 3) nábožne sa modliť každý deň ruženec (päť desiatkov), 4) zúčastňovať sa na pobožnosti piatich prvých sobôt, čiže: odčiňovať urážky Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, pristúpiť k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu, recitovať päť desiatkov ruženca a pobudnúť 15 minút s Pannou Máriou, rozjímajúc o ru­žencových tajomstvách.

Viac informácií: www.marianskehnutia.sk.

Misijné združenie Ducha Svätého

Laické misijné združenie Ducha Svätého je zastúpené v našej farnosti vyše 20 rokov a pôsobí u nás takmer 100 členov. Zodpovednou za túto skupinu je pani Emília Šmatlavová.

Členovia združenia tvoria modlitbové spoločenstvá, zjednotené v túžbe žiť autentický kresťanský život a spoločne s Kongregáciou Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého po celom svete vydávať svedectvo o Božej láske, milosrdenstve a pokoji. Zverujú sa vedeniu Ducha Svätého. Modlitbou a svedectvom kresťanského života chcú viditeľne prispievať k šíreniu Božieho Kráľovstva vo svete.

Viac na: www.ssps.sk.