Farská charita (ďalej len FCH) v Skalitom bola v zmysle Štatútu Farskej charity Žilinskej diecézy a Metodických pokynov pre Farské charity Žilinskej diecézy zriadená 14. novembra 2016 ako spoločenstvo veriacich dobrovoľníkov farnosti, ktorí vo farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky.

Koordinačný tím farskej charity

  • Jozef Možiešik, predseda FCH
  • Milada Koperová, vedúca FCH
  • Jana Vojčiniaková, zást. FCH
  • Anna Tomášcová, pokladník FCH
Kontakt
  • rkcf.skalite@gmail.com