"Svätý Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.“ (KKC 1213)

Vysluhovanie sviatosti krstu

Sviatosť krstu vysluhujeme v našej farnosti zvyčajne druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci pri svätej omši o 10:00. Termíny slávenia krstu sú zverejnené vo farských oznamoch a v tomto článku.

Príprava na krst

Katechéza pred krstom dieťaťa, určená pre rodičov a krstných rodičov (príprava na krst, krstná náuka) sa spravidla koná v sobotu pred krstom o 18:15 vo fare alebo vo farskom kostole.

Z praktických dôvodov (starostlivosť o dieťa, pracovné povinnosti...) odporúčame katechézu absolvovať už pred narodením dieťatka, zvlášť pre mamy je to dôležitá pomoc. V tom prípade nám oznámte vopred svoju účasť, aby sme s vami počítali. Krstní rodičia, ktorí nebývajú v Skalitom, môžu absolvovať prípravu vo svojej farnosti. Stačí ak prinesú potvrdenie.

Krstní rodičia

Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov, krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života. Ich úloha je skutočnou ekleziálnou (cirkevnou) službou (por.: KKC 1255). Krstenec má podľa možnosti mať krstného rodiča.

Úlohou krstného rodiča je:

  • pomáhať dospelému krstencovi pri uvedení do kresťanského života;
  • dieťa, ktoré má byť pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst;
  • usilovať sa, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia (por.: KKP 872).

Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka (por.: KKP 873).

Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

  • aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
  • aby zavŕšil 16. rok života;
  • aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • aby nebol postihnutý kánonickým trestom;
  • aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

Pokrstený nekatolík sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu (por.: KKP  874 § 1 a 2).

(Čítať ďalej...)