Na prelome novembra a decembra (23.11.-01.12.) budú v našej farnosti ľudové misie. Bude ich viesť misijný tím pátra Michala Zamkovského (Redemptoristi z Podolínca). Príprava na misie prebieha už niekoľko mesiacov.

Program misií

Sobota 23.11.
18.00 Svätá omša a začiatok misií

Nedeľa 24.11.
07.05 Svätá omša s misijnou kázňou
08.30 Svätá omša s misijnou kázňou
10.00 Svätá omša s misijnou kázňou, po nej stretnutie s mládežou
15.00 Pobožnosť a katechéza pre ženy
16.00 Premietanie filmu Ježiš

Pondelok 25.11.
08.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma hriech
16.00 Svätá omša pre deti
18.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma obrátenie
18.50 Katechéza pre mužov 

Utorok 26.11.
08.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma spoveď
11.00 Školská svätá omša CZŠ
18.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma smrť, súd

Streda 27.11.
08.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma Cirkev
16.00 Svätá omša pre deti
18.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma Ježiš, darca života

Štvrtok 28.11.
08.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma viera
18.00 Eucharistická slávnosť s adoráciou, téma Eucharistia

Piatok 29.11.
08.00 Svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých, téma utrpenie
18.00 Svätá omša s misijnou kázňou s obnovou manžel. sľubov, téma láska
19.00 Stretnutie s mládežou

Sobota 30.11.
08.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma modlitba
17.30 Pobožnosť k Matke Ustavičnej Pomoci
18.00  Svätá omša s misijnou kázňou, téma Panna Mária

Nedeľa 01.12.
07.05 Svätá omša s misijnou kázňou
08.30 Svätá omša s misijnou kázňou
10.00 Svätá omša s misijnou kázňou
14:00 Svätá omša a záver misií, téma kríž

Sviatosť zmierenia

utorok - od 16.00
streda - od 09.00  a od 15.30 (ženy)
štvrtok - od 09.00  a od 15.30 (muži)
piatok - 15.30 (mládež)

Rozhovor a P. Michalom Zamkovským, CSsR

Čo sú misie a aký je ich cieľ?

Misia je všeobecné poslanie Cirkvi, ktorým Cirkev poveril Ježiš Kristus. Všetci kresťania sú poslaní ohlasovať dobrú zvesť o Božej láske a záchrane v Kristovi. V Cirkvi sú však rôzne špecifické programy ohlasovania evanjelia. Takýmito sú aj ľudové misie pripravované v tejto farnosti (meste). Na základe pozvania kňaza prichádza do farnosti na osem dní skupina rehoľníkov a tí aj za pomoci laických misionárov cez rôzne programy vytvárajú priestor na stretnutie sa zainteresovaných so živým Bohom. Podstatou ľudových misii je teda možnosť počuť živé a účinné Božie Slovo a zažiť spoločenstvo Cirkvi. Cieľom misii je prebudiť v ľuďoch túžbu po Bohu a obrátiť sa k nemu celým srdcom. Máme už bohatú skúsenosť o tom, že je to možné, lebo čas misii je vďaka modlitbám mnohých, mimoriadny a milostivý čas na obrátenie.

Aké témy sa budú počas ľudových misii preberať?

Ide o podstatné témy kresťanského života. V sobotu začíname témou Boh ťa hľadá, lebo nikto mu nie je ľahostajný. Iniciatíva v kresťanskom živote patrí Bohu a jeho láske. O tom bude sa hovoriť tiež v nedeľu. Potom prichádzajú témy: hriech, obrátenie a sviatosť zmierenia ako zavŕšenie cesty pokánia. Zároveň v prvých dňoch sú špeciálne stavovské stretnutia pre ženy, pre mužov, pre mládež a potom deti.

Kresťanstvo však nie je predovšetkým náboženstvom hriechu a smútku, ale náboženstvom života, lásky a radosti. Preto potom prichádzajú témy: Ježiš- Darca života, Eucharistia, Láska, modlitba, ale aj skutočnosť utrpenia a kríža. „Kresťan- to človek na kríži“ je záver misijného programu s požehnaním misijného kríža. V sobotu večer si pripomíname účasť Márie- Matky Cirkvi v našom kresťanskom živote.

Všetky témy budú uvedené na letáčiku s podrobnejším programom misii a všetky témy majú pre život dnešného človeka, čo povedať. Misie sú však určitým celkom duchovných cvičení a preto témy majú svoju náväznosť a tiež svoju gradáciu. 

Pre koho sú misie určené?

Pre veriacich ľudí, ktorí potrebujú povzbudenie vo viere, ale aj pre ľudí, ktorí hľadajú alebo neveria, no v hĺbke srdca cítia, že jestvuje láska a dobro pred ktorým sa skláňajú. Tým všetkým môžu misie pomôcť priblížiť sa k Bohu a urobiť ďalší krok k ľudskosti. Všetci potrebujeme povzbudenie k nádeji a to dostávame od Ducha Božieho, ktorého cez misie stále privolávame. Misie sú teda určené pre ľud, pre všetkých- preto ľudové.

Samozrejme aj tento bohatý program je len ponukou pre dnešných ľudí, ktorí sa len ťažko vedia zastaviť a zamyslieť nad tým, čo je podstatné v živote: Odkiaľ som? Kam idem? Aký je zmysel života? Čo mi prináša pokoj a radosť do života? Čoho sa potrebujem zbaviť? Môže mi Boh pomôcť v živote? Môžem sa k nemu priblížiť? A keď človek začne vnímať Boha- už sa modlí a to je už dobrá príprava na misie.

Treba tiež vedieť, že počas misii budú kňazi k dispozícii skoro celé dni, či už na spoveď alebo duchovný rozhovor. Tak môže prísť malé svetielko, ktoré nás povedie ďalej životom.

Čo považujete za „úspech“ misii? 

My máme ohlasovať, my máme rozsievať Božie slovo a výsledky sú v Božích rukách. Účinky sú tiež v srdciach ľudí, ktorí prídu, počúvajú a určite raz to dobro vyklíči. Niečo možno vidieť hneď, ale skutočné ovocie príde postupne. Ľudia nám aj po rokoch napíšu, že misie boli veľkým požehnaním v ich duchovnom živote, či v manželstve, či v rodine alebo farnosti. 

Kto sú redemptoristi a čo je ich hlavným poslaním?

Sme misionárska rehoľa a teda našim hlavným poslaním sú ľudové misie- teda misie vo farnostiach. Kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa- ako je náš presný názov- založil v roku 1732 svätý Alfonz Liguori, právnik a šľachtic z Neapola. Za Alpy ju preniesol svätý Klement Hoffbauer. Kongregácia má viac ako 5 000 členov po celom svete. V Česku a na Slovensku pôsobí cca 90 redemptoristov v jednej Bratislavsko- Pražskej provincií (a Michalovskej viceprovincií). Privincia redemptoristov má tri misijné tímy, ktorým veľmi účinne pomáhajú na misiách laickí misionári. Tak môžeme spolu viac naplňovať heslo našej rehole: „Hojné je u Neho vykúpenie.“ 

Verím, že to „hojné vykúpenie“ sa bude prelievať aj v tejto farnosti počas misijného programu od 23.11. do 01.12.2019 Všetkých srdečne pozývame.