V dôsledku pandémie COVID-19 sa slávnosť Prvého svätého prijímania predbežne prekladá jeseň 2020, respektíve na obdobie po ukončení preventívnych opatrení. O termíne vás budeme informovať minimálne s predstihom jedného mesiaca.

Poslednú katechézu pre rodičov a deti (05. Ježiš nás pozýva na hostinu) zrealizujeme prostredníctvom video prednášky alebo streamu, o podrobnostiach vás budeme informovať. Duchovná obnova pre deti (Sme Božie ovečky) je zrušená. Príspevok rodičov na organizáciu slávnosti, ktorý vyberali zástupcovia rodičov, uložíme v trezore do času slávnosti, alebo na požiadanie vrátime.


Prípravný kurz pred prvou svätou spoveďou a prijímaním

Príprava detí na prijatie Eucharistie sa realizuje spolu s prípravou na sviatosť zmierenia spravidla v treťom ročníku ZŠ v rámci projektu Spolu kráčať cestou viery. V prípade, že váš tretiak nechodí do školy v našej farnosti, kontaktujte nás, aby sme včas prípravu zabezpečili. Prípravné kurzy pre mládež a dospelých realizujeme na základe individuálneho dohovoru a plánu.


Krok za krokom

1. Informácie. Pozorne si prečítajte článok o kurze Spolu kráčať cestou viery.

2. List pre rodičov. Rodičom, ktorých deti navštevujú tretí ročník základných škôl v Skalitom, v septembri pošleme list s informáciami o farskom projekte prípravy na prvú svätú spoveď a prijímanie.

3. Prihláška. Súčasťou listu pre rodičov bude aj prihláška na prípravu.

4. Stretnutie rodičov. Listom vás pozveme na úvodné stretnutie, na ktorom komplexne predstavíme celý projekt. Ak vás naša ponuka zaujme, po stretnutí nám môžete odovzdať prihlášku.


Spolu kráčať cestou viery

Kurz Spolu kráčať cestou viery je určený pre rodičov a deti, ktoré sa pripravujú na prvú svätú spoveď a prijímanie. Zodpovednosť za rasť detí vo viere leží predovšetkým na pleciach rodičov a krstných rodičov a vyplýva zo záväzkov, ktoré prijali pri krste detí. Farnosť podáva rodičom pomocnú ruku prostredníctvom systematickej katechézy (u nás realizovaná hlavne v rámci vyučovania predmetov katolícke náboženstvo a náboženská výchova) a prípravného kurzu pred prijatím sviatostí. Úlohou farnosti je okrem toho posúdiť, či je dieťa na prijatie sviatostí zmierenia a Eucharistie dostatočne pripravené. O forme a obsahu kurzu sú rodičia informovaní listom, jeho súčasťou je aj prihláška a dotazník.

Na úvodnom stretnutí je celý projekt podrobne predstavený. Tí, ktorí sú rozhodnutí doň vstúpiť, po stretnutí odovzdajú prihlášku. Druhé stretnutie sa koná v určenú nedeľu pri svätej omši o 08:30. Počas nej sú komunite veriacich farnosti Skalité predstavené deti (a ich rodiny), ktoré vstupujú do prípravného kurzu. Ostatné stretnutia sú podľa rozpisu nižšie. Niektoré stretnutia sú len pre rodičov, niektoré len pre deti, ale prevažne prebiehajú katechézy pre deti (so skúsenými animátorkami) aj rodičov (pod vedením kňaza farnosti) súčasne v tom istom čase. Katechézy pre rodičov sú zamerané na prehĺbenie obsahov katolíckej viery, ktoré potom približujú a odovzdávajú rodičia svojim deťom. Preto je účasť rodičov na katechézach viac než dôležitá.

Harmonogram kurzu 2019/2020

Termíny sú len predbežné, môžu byť aktualizované. Stretnutia pre rodičov sa konajú v priestoroch fary. 

Mesiac Téma Dátum, čas, trieda Poznámky
September Cesta viery 09.09. List pre rodičov, spolu s dotazníkom, prihláškou a pozvánkou na úvodné stretnutie.
Október Spolu kráčať cestou viery 02.10., streda, 18:15
- 3.A ZŠsMŠ 1. skupina,
3.A CZŠ

04.10., piatok, 18:15
- 3.A ZŠsMŠ 2. skupina,
3.B CZŠ
Úvodné stretnutie pre rodičov s predstavením projektu. Ak sa rodičia rozhodnú pre kurz, po skončení nám odovzdajú prihlášku.
Miesto stretnutia: fara.
  01. Veriť Bohu 13.10., nedeľa, 08:30
- 3.A ZŠsMŠ, 3.A,B CZŠ
Omša predstavenia detí. Deti a rodičia vyjadria pred komunitou svoje rozhodnutie vstúpiť do prípravy, farnosť sa zaväzuje k personálnej, modlitbovej a materiálnej podpore
Miesto stretnutia: kostol.
November 02. Ježiš nás uzdravuje 06.11., streda, 18:15
- 3.A ZŠsMŠ 1. skupina,
3.A CZŠ

09.11., sobota, 09:00, fara
- 3.A ZŠsMŠ 2. skupina,
3.B CZŠ
Katechéza pre rodičov (kňaz) a deti (animátori). Uvedenie do témy sviatosti zmierenia.
Miesto stretnutia: deti v CZŠ, rodičia vo fare.
Január Dom uprostred záhrady 08.02., sobota, 09:00-11:30
- 3.A ZŠsMŠ

--.--, 08:00-12:30
- 3.A CZŠ

--.--, 08:00-12:30
- 3.B CZŠ
Triedna obnova tretiakov v rámci projektu triednych obnov na ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta. Témou je bezprostredná príprava na prijatie sviatosti pokánia a zmierenia.
Deti zo ZŠsMŠ Kudlov podľa záujmu rodičov.
Miesto stretnutia: fara.
  03. Ježiš nám odpúšťa 15.01., streda, 18:15
- 3.A ZŠsMŠ 1. skupina,
3.A CZŠ

18.01., sobota, 09:00
- 3.A ZŠsMŠ 2. skupina,
3.B CZŠ
Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie témy zmierenia.
Miesto stretnutia: deti v CZŠ, rodičia vo fare.
Február Slávnosť zmierenia 15.02., sobota, 09:00
- 3.A ZŠsMŠ 1. skupina,
3.A CZŠ

15.02., sobota, 10:15
- 3.A ZŠsMŠ 2. skupina,
3.B CZŠ
Prvá svätá spoveď tretiakov, spoločné slávenie s individuálnym vyznaním hriechov.
Miesto stretnutia: kostol.
Marec 04. Ježiš nás oslobodzuje  04.03., streda, 18:15
- 3.A ZŠsMŠ 1. skupina,
3.A CZŠ

07.03., sobota, 09:00
- 3.A ZŠsMŠ 2. skupina,
3.B CZŠ
Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie témy dekalóg a veľkonočné tajomstvo.
Miesto stretnutia: deti v CZŠ, rodičia vo fare.
  Sme Božie ovečky ZRUŠENÉ (COVID-19) Triedna obnova tretiakov s vysluhovaním sviatosti zmierenia.
Deti zo ZŠsMŠ Kudlov podľa záujmu rodičov.
Miesto stretnutia: fara.
Apríl 05. Ježiš nás pozýva na hostinu ODLOŽENÉ (COVID-19) Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie témy Eucharistia.
Miesto stretnutia: deti v CZŠ, rodičia vo fare.
Máj Nácvik ODLOŽENÉ (COVID-19) Nácvik pred slávnosťou.
Miesto stretnutia: kostol.
  Svätá spoveď a nácvik ODLOŽENÉ (COVID-19) Príležitosť na svätú spoveď aj pre rodičov a krstných rodičov. Po slávení prevzatie rovnošiat.
Miesto stretnutia: kostol.
  Slávnosť Prvého svätého prijímania ODLOŽENÉ (COVID-19) Miesto stretnutia: kostol.
  Odovzdanie rovnošiat ODLOŽENÉ (COVID-19) Podľa dohody rodičov.

Na stiahnutie...