Príspevky

Oznamy, 9.12.2023

Obraz
Zimné kántrové dni : V budúcom týždni sú v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom dní sú prosby za príchod Kristovho kráľovstva do rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00 a aj posledná Nikodémova noc v tomto roku od 20.00-22.00 Roráty : Rorátne sv. omše budú bývať v utorok, piatok a v sobotu o 6:05. Pred sv. omšami budeme aj spovedať. Na sv. omše si prineste lampášiky, ktoré symbolizujú Krista ako svetlo, ktoré prichádza na svet. Deti po skončení rorátnych sv. omší v utorok a piatok pozývame do pastoračnej miestnosti na raňajky. Spovedanie chorí : Spovedať chorých pred Vianocami budeme pán kaplán vo štvrtok a piatok (od kostola smerom na Serafínov) a farár v piatok (od kostola smerom na Čierne). Kvôli celodennému spovedaniu chorých bude vo štvrtok a v piatok sv. omša iba ráno. Vo štvrtok o 7.05 a v piatok rorátna o 06.05. Ďakujeme za pochopenie. Mariánske večeradlo : Modlitba Mariánskeho večeradla bude

Hľadaj radosť...

Obraz
  Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.  Ž 37,4 Aj týmto a mnohými inými citátmi, vlastnými myšlienkami i svedectvom sa nám prihovoril pán Richard Vašečka počas prednášky približujúcej jeho knihu Žalmy 365.  Ďakujeme aj jeho pani manželke Martuške Vašečkovej za milé slová a prajeme im hojnosť Božích milostí do ďalších rokov života.  37, 4

Chvály

Obraz
 

Oznamy, 3.12.2023

Obraz
Prvá nedeľa : Dnešná nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je zbierka na charitu. Utorok : Pozývame na adventný koncert, ktorý bude v utorok o 16.30 v kostole. Streda : V stredu bude celodenná adorácia od 8.00 do 17.00. V stredu nebude večerná sv. omša a ani Nikodémova noc, nakoľko sme pozvaní na slávnostnú sv. omšu a program pri príležitosti 15. výročia požehnania kostola sv. Petra a Pavla na Čiernom. V stredu nebude ani modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca, tá sa uskutoční budúcu stredu. Roráty : Rorátne sv. omše budú bývať v utorok, piatok a v sobotu o 6:05. Pred sv. omšami budeme aj spovedať. Na sv. omše si prineste lampášiky, ktoré symbolizujú Krista ako svetlo, ktoré prichádza na svet. Deti po skončení rorátnych sv. omší v utorok a piatok pozývame do pastoračnej miestnosti na raňajky. Tento týždeň v piatok ráno roráty nebudú, nakoľko je prikázaný sviatok. Piato

Spovedanie - Vianoce 2023

Obraz
 

Pozvánka na prednášku "Žalmy"

Obraz
 

Oznamy, 26. 11. 2023

Obraz
Modlitba zasvätenia: Vo všetkých farských kostoloch sa dnes pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. My tak urobíme po svätých omšiach. Pri verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Streda : V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc.  Prvý piatok : Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime, v piatok od 15:00 bude adorácia a pri sv. omšiach prvopiatková pobožnosť. Chorých však nenavštívime tento piatok, ale až neskôr počas mesiaca, aby mali spoveď bližšie k Vianociam. Prosíme, aby ste v sakristii nahlásili chorých, ktorí sa chcú pred Vianocami vyspovedať. Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. Prvá adventná nedeľa: Budúca nedeľa je prvou adventnou. Adventné vence a sviece prineste do kostola na požehnanie k bočnému oltáru. Požehnávať ich budeme pr

Mikulášska kvapka krvi

Obraz
 

Oznamy, 19.11.2023

Obraz
Misijné združenie : Misijné združenie Ducha Svätého pozýva na stretnutie v pondelok po svätej omši v kostole. Streda : V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc. Žalmisti : V piatok po večernej sv. omši pozývame žalmistov na spoločné stretnutie v pastoračnej miestnosti. Prvé sväté prijímanie : Na budúcu nedeľu po skončení detskej sv. omše pozývame rodičov našich tretiakov na krátke organizačné stretnutie, ktoré bude v kostole ihneď po skončení sv. omše. Mikulášska kvapka krvi : Dňa 4.12.2023 (pondelok) organizujeme Mikulášsku kvapku krvi s odberom v Kysuckej nemocnici Čadca. Chceme tým obnoviť tradíciu skalitského darcovstva a nájsť nových dobrovoľných darcov krvi. Pomôžeme tým zachraňovať životy ľudí, ktorí sú odkázaní na nezištnú pomoc darcov. Preto, ak si dospelý, vážiš viac ako 50 kilogramov a cítiš sa zdravý, poď s nami pomáhať. Ako na to? Klikni na našu stránku: www.gonscak.sk/darovanieskalite a zapíš sa do záväzného formulára. Každý darca má v deň odberu zákonný náro

Oznamy, 12.11.2023

Obraz
Streda : V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc. Večeradlo : Modlitba večeradla bude v piatok o 16:15 v kostole. Upratovanie kostola : Ďakujeme za upratovanie skupine č. 15. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 16 (od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha, na Bory, u Hondruši, u Kudla).

Chvály

Obraz
 

Oznamy, 05.11.2023

Obraz
Prvá nedeľa : Dnešná nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Dnes je prvonedeľná zbierka na potreby chrámu a na dokončenie múru pred kostolom. Jasličková pobožnosť : Pozývame všetkých spevuchtivých Skaliťanov, ktorí by sa chceli zapojiť do realizácie Stretnutia pri jasličkách, na prvý nácvik dnes o 13,30 hod. do pastoračnej miestnosti (budova základnej školy roč. 1.-3.) Streda : V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc. SJVS : Spoločná modlitba Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca bude v stredu pred sv. omšou o 16.15. Chvály : Po sobotnej večernej sv. omši pozývame na chvály. Hudobným hosťom bude Krištof Letko. Púť : Ako náhradu za púť do Svätej zeme organizujeme púť po stopách patrónky Európy sv. Brigity a návštevu metropol Škandinávie. Mnohí z Vás sa modlíte 12 ročnú modlitbu sv. Brigity. Púť bude v dňoch 7.5.-13.5.2023 a cena je 725 eur. Záujemci sa môžu zapísať v sakri

Púť

Obraz
 

Miništrantské stretko

Obraz
Dnešné stretko (3.11.) miništrantov sa nieslo v duchu oslavy Všetkých svätých. Ďakujeme týmto mladým super mužom za ich vernú službu pri oltári a modlíme sa, aby sa aspoň jeden z nich stal v budúcnosti kňazom. 

Oznamy, 29.10.2023

Obraz
Streda : V stredu máme slávnosť Všetkých svätých, ktorá je prikázaným sviatkom. Sv. omše budú: v utorok večerná s platnosťou a v stredu budú sv. omše ako v nedeľu. Pobožnosť na cintoríne : Na slávnosť Všetkých svätých budeme mať dušičkovú pobožnosť na oboch cintorínoch o 15.00. Štvrtok : Vo štvrtok na Spomienku všetkých verných zosnulých budú sv. omše ráno v kostole a večerná sv. omša o 17.20 v dome nádeje za Riekami. Odpustky : Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým, alebo potom); sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky od poludnia predch