Prvé sv. prijímanie


Informácie o príprave v školskom roku 2020/2021 nájdete v tomto článku.

Prípravný kurz pred prvou svätou spoveďou a prijímaním

Príprava detí na prijatie Eucharistie sa realizuje spolu s prípravou na sviatosť zmierenia spravidla v treťom ročníku ZŠ v rámci projektu Spolu kráčať cestou viery. V prípade, že váš tretiak nechodí do školy v našej farnosti, kontaktujte nás, aby sme včas prípravu zabezpečili. Prípravné kurzy pre mládež a dospelých realizujeme na základe individuálneho dohovoru a plánu.

Krok za krokom

1. Informácie. Pozorne si prečítajte článok o kurze Spolu kráčať cestou viery. 
2. List pre rodičov. Rodičom, ktorých deti navštevujú tretí ročník základných škôl v Skalitom, v septembri pošleme list s informáciami o farskom projekte prípravy na prvú svätú spoveď a prijímanie. 
3. Prihláška. Súčasťou listu pre rodičov bude aj prihláška na prípravu. 
4. Stretnutie rodičov. Listom vás pozveme na úvodné stretnutie, na ktorom komplexne predstavíme celý projekt. Ak vás naša ponuka zaujme, po stretnutí nám môžete odovzdať prihlášku.

Spolu kráčať cestou viery

Kurz Spolu kráčať cestou viery je určený pre rodičov a deti, ktoré sa pripravujú na prvú svätú spoveď a prijímanie. Zodpovednosť za rasť detí vo viere leží predovšetkým na pleciach rodičov a krstných rodičov a vyplýva zo záväzkov, ktoré prijali pri krste detí. Farnosť podáva rodičom pomocnú ruku prostredníctvom vyučovania predmetov katolícke náboženstvo a náboženská výchova a prípravného kurzu pred prijatím sviatostí. Úlohou farnosti je tiež posúdiť, či je dieťa na prijatie sviatostí zmierenia a Eucharistie dostatočne pripravené. O forme a obsahu kurzu sú rodičia informovaní listom, jeho súčasťou je aj prihláška a dotazník.

Na úvodnom stretnutí je celý projekt podrobne predstavený. Tí, ktorí sú rozhodnutí doň vstúpiť, po stretnutí odovzdajú prihlášku. Druhé stretnutie sa koná v určenú nedeľu pri svätej omši o 08:30. Počas nej sú komunite veriacich farnosti Skalité predstavené deti (a ich rodiny), ktoré vstupujú do prípravného kurzu. Ostatné stretnutia sú podľa rozpisu nižšie. Niektoré stretnutia sú len pre rodičov, niektoré len pre deti, ale prevažne prebiehajú katechézy pre deti (so skúsenými animátorkami) aj rodičov (pod vedením kňaza farnosti) súčasne. Katechézy pre rodičov sú zamerané na prehĺbenie obsahov katolíckej viery, ktoré potom približujú a odovzdávajú rodičia svojim deťom. Preto je účasť rodičov na katechézach viac než dôležitá.

Harmonogram kurzu 2020/2021

Termíny sú len predbežné, môžu byť aktualizované. Stretnutia pre rodičov sa zvyčajne konajú v kostole alebo v priestoroch fary, s deťmi sa spravidla stretávame v budove CZŠ.
  
 Mesiac  Téma  Dátum, čas, trieda  Poznámky
 September  Cesta viery
 List pre rodičov
 21.09. (PO)  List pre rodičov, spolu s dotazníkom, prihláškou a pozvánkou na úvodné stretnutie.
 Október  Spolu kráčať cestou viery  05.10. (PO) CZŠ
 07.10. (ST) ZŠsMŠ
 - Kostol, 18:30
 Úvodné stretnutie pre rodičov s predstavením projektu. Ak sa rodičia rozhodnú pre kurz, po skončení nám odovzdajú prihlášku.
 Október  01. Veriť Bohu  Zrušené pre covid-19  Omša predstavenia detí. Deti a rodičia vyjadria pred komunitou svoje rozhodnutie vstúpiť do prípravy, farnosť sa zaväzuje k personálnej, modlitbovej a materiálnej podpore.
 November  02. Ježiš nás uzdravuje
 List pre rodičov
 Text na stránke
 23.11. (PO)
 - 17:00 3A CZŠ
 - 18:15 3B CZŠ
 25.11. (ST)
 - 18:15 3A ZŠsMŠ
 Katechéza pre deti rodičov. Uvedenie do témy sviatosti zmierenia pri svätej omši v kostole.
 Január  Dom uprostred záhrady
 Triedna obnova tretiakov v rámci projektu triednych obnov na ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta. Témou je bezprostredná príprava na prijatie sviatosti pokánia a zmierenia.
Deti zo ZŠsMŠ Kudlov podľa záujmu rodičov.
 Január  03. Ježiš nám odpúšťa  12.01. (UT) 3AB CZŠ
 20.01. (ST) 3A ZŠMŠ
 - Kostol / CZŠ, 18:30
 Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie témy zmierenia.
 Február  Slávnosť zmierenia  20.02. (SO)
 - 09:00 3AB CZŠ
 - 11:00 3A ZŠMŠ
 - Kostol
 Prvá svätá spoveď tretiakov, spoločné slávenie s individuálnym vyznaním hriechov.
 Február / marec  04. Ježiš nás oslobodzuje   02.03. (UT) 3AB CZŠ
 10.03. (ST) 3A ZŠMŠ
 - Kostol / CZŠ, 18:30
 Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie témy dekalóg a veľkonočné tajomstvo.
 Marec / apríl  Sme Božie ovečky
 Triedna obnova tretiakov s vysluhovaním sviatosti zmierenia.
Deti zo ZŠsMŠ Kudlov podľa záujmu rodičov.
 Apríl / máj  05. Ježiš nás pozýva na hostinu  20.04. (UT) 3AB CZŠ
 28.04. (ST) 3A ZŠMŠ
 - Kostol / CZŠ, 18:30
 Katechéza pre rodičov a deti. Prehĺbenie témy Eucharistia.
 Máj / jún  Svätá spoveď
 Nácvik
 Prevzatie rovnošiat
 29.05.
 - Kostol
 Príležitosť na svätú spoveď aj pre rodičov a krstných rodičov. Po slávení prevzatie rovnošiat a upratovanie kostola.
 Máj / jún
 
 Slávnosť Prvého svätého prijímania  06.06.
 - Kostol 

 Máj / jún
 
 Odovzdanie rovnošiat
Podľa dohody rodičov.