Pastoračná a ekonomická rada

Farská pastoračná rada

"Farská pastoračná rada je poradným zborom farára alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti... Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť a kresťanskú kultúru. Farská pastoračná rada sa modlí, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu." (Štatút, čl. 1.1-1.4)

Členovia Farskej pastoračnej rady

Súčasná pastoračná rada (FPR) má 12 členov a bola ustanovená 29.07.2019 na obdobie troch rokov. Riadi sa štatútom farskej pastoračnej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy, schváleným otcom biskupom Tomášom 1. marca 2010. Štatút je dostupný v tomto dokumente, pre zápisnice zo stretnutí FPR kliknite sem.

 1. Franek Jozef
 2. Ivanová Gabriela
 3. Krčmárik Vladimír
 4. Majchrák Milan
 5. Martin Danišek, farár
 6. Richtárik Štefan, farský vikár
 7. Šmatlavová Veronika
 8. Špilová Edita
 9. Takáč Michal
 10. Takáčová Zuzana
 11. Vojčináková Marta 
 12. Vojtáš Juraj
 13. Vojtášová Mária

Farská ekonomická rada

"Farská ekonomická rada je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností, odborných rád a konkrétnej pomoci tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo." (Štatúty farskej ekonomickej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy, čl. 1.1)

Členovia Farskej ekonomickej rady

Súčasná ekonomická rada bola ustanovená 02.09.2020. Vo svojej činnosti sa riadi Štatútmi farskej ekonomickej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy, schválenými otcom biskupom Tomášom 31. októbra 2009. Štatúty sú dostupné v tomto dokumente.

 1. Martin Danišek, farár
 2. Vladimír Krčmárek
 3. Jozef Vojčiniak
 4. Peter Potočár
 5. Ján Stenchlák
 6. Anna Tomášcová
 7. Alojz Petrák