Farská charita


Farská charita (FCH) v Skalitom bola v zmysle Štatútu Farskej charity Žilinskej diecézy a Metodických pokynov pre Farské charity Žilinskej diecézy zriadená 14. novembra 2016 ako spoločenstvo veriacich dobrovoľníkov farnosti, ktorí vo farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky.

Koordinačný tím farskej charity:

  • Martin Danišek, predseda
  • Štefan Richtárik, poverený riadením
  • Peter Kopera, vedúci Farskej charity
  • Jana Vojčiniaková, zástupkyňa
  • Anna Tomášcová, pokladníčka
Kontakt: skalite@fara.sk.

Aktivity Farskej charity