Spoločenstvá vo farnosti

Farská charita

Zodpovedný: Peter Kopera

Farská charita Skalité bola zriadená 14. novembra 2016 ako spoločenstvo veriacich dobrovoľníkov farnosti, ktorí vo farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky. O jej aktivitách sa dočítate na tejto stránke.

Ružencové bratstvo

Zodpovedná: Marta Brázdová
Ružencové bratstvo
Ružencové bratstvo je spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, schválenou pápežmi už v 14. storočí, ktoré si osobitne uctieva Pannu Máriu prostredníctvom modlitby posvätného ruženca a vyprosuje milosť obrátenia pre hriešnikov, modlí sa za živých a zosnulých členov, za Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a svojich duchovných pastierov, za svoje rodiny a celú Cirkev. Členovia sa usilujú o duchovný rast, zaujímajú sa o potreby druhých, vytvárajú vzájomné priateľstvá, premietajú svoju vieru do každodenného života.
Zakladacia listina pochádza z roku 1940, obnovené bolo v roku 1993 vďaka úsiliu p. Márie Plačkovej, ktorá ho ako Horliteľka ružencové bratstva viedla  do začiatku marca 2019. Bratstvo sa riadi Stanovami Ružencového bratstva vydanými na Slovensku.  Naša farnosť má dnes celkom 365 členov.
Členom môže byť pokrstený katolík, ktorý má minimálne 9 rokov a slobodne sa rozhodne osobne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z členstva a vyberie si formu modlitby, ktorú dokáže plniť.
Akú formu modlitby je možné si zvoliť?
Možno si zvoliť členstvo v Živom, Svätom a Večnom ruženci:
  • Živý ruženec. Členovia vytvárajú 20- členné skupiny, tzv. ruže, každú spravuje Horliteľka ruže a zabezpečuje mesačne rozdeľovanie a výmenu tajomstiev. Z členstva im vyplýva povinná účasť na spoločnej modlitbe posvätného ruženca minimálne jeden krát za mesiac. V našej farnosti je to vždy prvá nedeľa v mesiaci so začiatkom o 14.15 hod. v kostole. Túto formu modlitby si v našej farnosti zvolilo 274 členov, ktorí patria do 13 úplných ruží a 1 neúplnej, kde je 10 členov a sú otvorení vstupu novým záujemcom. K tomuto ružencu patria ešte 4 čestní členovia, ktorým plynú výhody, ale pre svoj zdravotný stav nie sú povinní plniť povinnosti plynúce z členstva.
  • Svätý ruženec: Členovia prijímajú na seba záväzok pomodliť sa celý posvätný ruženec (radostný, svetla, bolestný, slávnostný) za jeden týždeň ľubovoľne podľa času, ktorý im vyhovuje. Nie sú viazaní spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca,  ale sú vítaní. V našej farnosti tu patrí 79 členov.
  • Večný ruženec: Členovia si jedenkrát v mesiaci, alebo v roku zvolia „čas bdenia“, kedy sa pomodlia celý posvätný ruženec (radostný, svetla, bolestný, slávnostný). Tiež nie sú viazaní spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca,  ale sú vítaní. Naša farnosť má 12 členov.
Členovia sa tešia osobitnej ochrane Panny Márie, členovia Dominikánskej rehole zverejnia  mesačne 
dátum slúženia sv. omší za svojich živých i zosnulých členov, možnosť získať odpustky na výročie vstupu do Ružencového bratstva, na výročné sviatky...  Pre našu farnosť sme v Taliansku, v Bazilike Matky Božej Ružencovej v Pompejach, zakúpili veľký drevený ruženec, ktorý pri poslednej rozlúčke s členom bude viditeľným znakom jeho účasti v spoločenstve Ružencového bratstva.
Možno povedať, že ich význam rastie. Prehlbujúci sa individualizmus, nezáujem o druhého človeka, anonymita, opustenosť je možné nahradiť modlitbou posvätného ruženca a spoločnými stretnutiami, kde je možnosť zaujímať sa jeden o druhého, pomáhať si, modliť sa vzájomne za potreby druhých a tak nachádzať svoje miesto vo farnosti a radosť zo života.

Rodina Nepoškvrnenej

Zodpovedná: Agnesa Gocálová

Rodina Nepoškvrnenej má v našej farnosti cca. 250 členov. Združenie Rodina Nepoškvrnenej vzniklo na Turíce v Jubilejnom roku 1975. Jej zakladateľkou je sestra Mária Bernadeta Pánčiová z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, ku ktorej je toto združenie pričlenené. Z jej podnetu sa skupina chorých započúvala do výzvy pápeža Pavla VI., aby sa celý svet zapálil evanjelizáciou lásky. Na tento úmysel sa začali denne modliť posvätný ruženec a z lásky uvili zo svojich modlitieb a obetí prvú duchovnú kyticu, ktorú poslali ako vianočný darček Svätému Otcovi. Do združenia patria predovšetkým chorí a telesne postihnutí každého veku, starí a opustení a tí, ktorí chcú svojou službou ochotne pomáhať chorým a trpiacim. Podmienkou členstva v Rodine Nepoškvrnenej je snaha denne sa pomodliť päť desiatkov ruženca, čo nikoho neviaže pod hriechom. „Členským príspevkom“ je práve táto snaha a ochota niesť svoj životný kríž v akejkoľvek podobe v spojení s Kristom, a tak spolupracovať na záchrane duší. (Viac informácií: www.satmarky.sk.)

Svetový apoštolát Fatimy

Zodpovedná: 

Svetový apoštolát Fatimy je verejné medzinárodné združenie veriacich, ktoré chce po celom svete rozširovať fatimské posolstvo Panny Márie. V logu je nápis Orbis unus orans – Svet zjednotený v modlitbe. Je vyjadrením túžby, aby sme všetci zjednotení s našou nebeskou Matkou tvorili jednu modliacu sa rodinu. Štatúty boli schválené a predstavené Pápežskou radou pre laikov 03.02.2006, ustanovujúci deň bol 07.10. 2005 na sviatok Ružencovej Panny Márie.

Ciele Svetového apoštolátu Fatimy: 1) Šírenie autentického učenia Kato­líckej cirkvi a verné prilipnutie k náuke Evanjelia, 2) osobné posväcovanie čle­nov prostredníctvom verného prijatia Fatimského posolstva, 3) napomáhanie spoločného dobra prostredníctvom šírenia Fatimského posolstva, 4) okrem týchto troch všeobecných cieľov Svetový apoštolát má svoj vlastný cieľ: privádzať k osobnému zaangažovaniu sa jednotlivých členov Svetového apoštolátu Fatimy.

Povinnosti jednotlivých členov: 1) zveriť sa do ochrany Nepoškvrneného Srdca Panny Márie s túžbou žiť verne podľa krstných záväzkov, 2) obetovať každý deň ťažkosti spojené s vykonávaním povinností podľa Božích prikázaní, 3) nábožne sa modliť každý deň ruženec (päť desiatkov), 4) zúčastňovať sa na pobožnosti piatich prvých sobôt, čiže: odčiňovať urážky Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, pristúpiť k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu, recitovať päť desiatkov ruženca a pobudnúť 15 minút s Pannou Máriou, rozjímajúc o ru­žencových tajomstvách. (Viac informácií: www.marianskehnutia.sk.)

Misijné združenie Ducha Svätého

Zodpovedná: Emília Šmatlavová

Laické misijné združenie Ducha Svätého je zastúpené v našej farnosti vyše 20 rokov a pôsobí u nás takmer 100 členov. Zodpovednou za túto skupinu je pani Emília Šmatlavová.

Členovia združenia tvoria modlitbové spoločenstvá, zjednotené v túžbe žiť autentický kresťanský život a spoločne s Kongregáciou Misijných sestier Služobníc Ducha Svätého po celom svete vydávať svedectvo o Božej láske, milosrdenstve a pokoji. Zverujú sa vedeniu Ducha Svätého. Modlitbou a svedectvom kresťanského života chcú viditeľne prispievať k šíreniu Božieho Kráľovstva vo svete. (Viac na: www.ssps.sk.)

Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca

Zodpovedná: Terézia Urbánková

Dielo Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca vzniklo v roku 2008 a v našej farnosti je oficiálne prítomné od roku 2019. Členmi sú laici, reholníci i duchovní, ktorí sa modlia a obetujú za kňazov. Duchovným otcom hnutia je kardinál Tomáš Špidlík, spiritualita čerpá z plodného života slovenskej uršulínky, sestry Stanislavy Ernstovej. Od septembra 2020 sa Služobníci stretajú v našej farnosti pri adorácii v prvé stredu v mesiaci. (Viac informácií: proglas.cz.)

Spoločenstvo Horizont

Zodpovedný: Milan Majchrák ml., kontakt: horizontskalite@gmail.com.

Spoločenstvo Horizont tvoria mladí ľudia, ktorí túžia žiť hlbšie svoj vzťah s Bohom. Toto spoločenstvo vzniklo v roku 2015 a jeho vízia sa postupne budovala. Dnes víziou spoločenstva je: ,,Prinášať Ježiša tam, kde sme tak, že sa budeme pozerať až za Horizont našich síl.“ Členovia spoločenstva sa snažia žiť vieru tam, kde sú. Snažia sa rozvíjať a meniť tento svet k lepšiemu spolu s Ježišom. Spoločenstvo je miesto, kde sa môžu členovia stretávať s priateľmi, s ktorými sa môžu zdieľať o viere, o svojich radostiach aj starostiach a spoločne sa modliť a podporovať. Celé spoločenstvo sa stretáva vždy prvú sobotu v mesiaci pri spoločných modlitbách, chválach a aj priateľskom posedení. V spoločenstve sú ďalej vytvorené tri zdieľacie skupiny, ktoré sa stretávajú po dohode medzi sebou. Spoločenstvo sa rovnako snaží slúžiť vo farnosti a primárne sa venuje práci s mládežou a deťmi. Spoločenstvo je otvorené novým členom , ktorí túžia budovať svoj vzťah s Bohom a rovnako aj budovať nové priateľstvá. Viac na https://www.facebook.com/horizontskalite.