Silvestrovské štatistiky 2015-2019

2019

Farnosť, to sú hlavne ľudia

Naša má podľa posledného sčítania ľudí 4927 katolíkov. Spolu s nami tu žije ďalších 321 obyvateľov, ktorí s nami nezdieľajú spoločnú vieru. Žiaľ až 70% našich katolíkov má s farnosťou len minimálny kontakt. Na druhej strane máme pomerne veľké jadro (3-4%, 150-200) veriacich rôzneho veku, ktorí s farnosťou žijú na naše pomery intenzívne, aktívne sa zapájajú do jej života a pociťujú i preberajú za ňu zodpovednosť. Tí aktívni sú dôležití, lebo vďaka nim môže byť farnosť živá a plodná. Tí vzdialenejší sú dôležití, lebo sú naši. Vo všeobecnosti platí, že čím viac je človek od farnosti vzdialený, tým viac sa musí farnosť o neho zaujímať.

V tomto zmysle ma pred pár dňami potešil jeden rozhovor. Pred časom sa do farnosti prisťahovala jedna mladá rodina. Skalité si vybrali, lebo sa im tu páči, nepochádzajú odtiaľto, ani tu nemajú svoje korene. Rozprával som sa s tou mladou mamou, zaujímal som sa o to, ako sa tu cítia. Potešilo ma, keď hovorila o prijatí a záujme ľudí okolo. O susedoch, ktorí sa prišli zoznámiť. O viacerých veriacich, ktorí ju pozývali na misie. Hoci sú tu len krátko a sú v podstate neznámi. Takto nejako to má byť. Lebo ľudia sú dôležití.

To, že sú ľudia dôležití, sa odráža aj na hospodárení farnosti. Takmer 11% výdavkov sme použili priamo na organizovanie akcií pre farnosť. Pán nás požehnal a vďaka tomu mohla byť farnosť solidárna aj s inými. Až 44% výdavkov putovalo mimo farnosť, väčšinu tvoria príspevky do celoslovenských zbierok a podporného fondu. Okrem toho sme tento rok predali Obci Skalité za pre obec maximálne ústretovú cenu rozsiahly pozemok pre potreby rozšírenia pohrebiska Za Riekami.

Ľudia, ktorí slávia

Vďaka Pánovi sme mohli tento rok v slobode a pokoji sláviť v našej farnosti 679 svätých omší, pri ktorých sme rozdali cca. 90 000 svätých prijímaní, 58 detí pristúpilo k svätému prijímaniu prvý krát v živote. Naša farská rodina sa rozrástla o 27 chlapcov a 31 dievčat, 58 detí, ktoré sme počas roku pokrstili. Do večnosti sme tento rok odprevadili 32 mužov a 21 žien. Na prijatie sviatosti birmovania sa pripravuje 51 mladých ľudí. A do manželstva vstúpilo tento rok v našej farnosti 33 párov, od roku 2014 zaznamenávame každoročne mierny nárast.

O dôstojné slávenie posvätnej liturgie sa okrem dvoch kňazov starajú traja kostolníci, dvaja organisti, približne štyridsať lektorov a žalmistov, dvanásť akolytov a rozdávateľov svätého prijímania, nespočítateľná kopa miništrantov, speváci, hudobníci, tí, ktorí zabezpečujú premietanie piesní. A mnoho ďalších dobrovoľníkov, ktorých práca zostáva často neviditeľná, a pritom je nenahraditeľná. Im všetkým patrí vďaka. Lebo slávenie je dôležité.

Finančné náklady na slávenie, vrátane energií a bežných opráv v kostole tvorili  tento rok 20% zo všetkých výdavkov farnosti.

Ľudia, ktorí svedčia

Prežívame milostivý čas, keď môžeme hovoriť o viere verejne a aj takto vydávať svedectvo o Kristovi. V tomto roku prebehli v našej farnosti tri kurzy Objav Krista. Dva z nich boli určené pre dospelých a prešlo nimi takmer 50 účastníkov, tretieho sa zúčastnilo 55 tínedžerov z našej farnosti. K tomu, aby prebehli, prispelo rôznou mierou takmer 50 dobrovoľníkov. Srdečná vďaka patrí aj lektorom a dobrovoľníkom manželských večerov, prípravy rodičov a krstných rodičov na krst detí, dobrovoľníkom, ktorí sa podieľajú na príprave na prvé sväté prijímanie a na birmovku či aktivít pre deti počas liturgického roku. A nesmieme zabudnúť ani na nenahraditeľnú službu našej katolíckej školy. Zvlášť veľká vďaka všetkým za pôst, modlitbu, materiálnu a praktickú podporu misií, ktoré v našej farnosti prebehli pred mesiacom. Vaše svedectvo je dôležité.

Ľudia, ktorí slúžia

Ježiš nás učí, že služba druhému nie je ničím podradným, ba naopak, je cťou. Potrebujeme slúžiť. Veď na konci, keď budeme stáť pred Kristom, povie: "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne." (Mt 25,34-36). 

Veľká vďaka patrí dobrovoľníčkam z Farskej charity. V tomto roku materiálne podporili 15 rodín v našej farnosti. Farská charita tiež prispieva sumou 600€ na projekt adopcie seminaristu v africkom Benine. Naše chariťáčky už tradične pripravujú pre nás všetkých Pôstnu polievku, zabezpečujú Sviečku za nenarodené deti, nájdete ich na farskom dni...

Úžasnú službu pre chudobných urobili v týchto dňoch koledníci a dobrovoľníci Dobrej noviny. Aj vďaka nim poputuje z našej farnosti na projekty v Afrike viac než 6400€.

Aj tu samozrejme platí, že najdôležitejšia je tá neviditeľná služba. Solidarita, ktorú prejavujete trpiacim vo svojom okolí, záujem, ktorým zahŕňate aj tých, ktorí sa ocitli na okraji záujmu dôležitých ľudí. Vďaka vám všetkým. Vaša služba je dôležitá.

Farnosť, to je výzva

Toto všetko je zároveň výzvou. Buďme vďační Pánovi. A hľadajme spôsob, ako ďalej rásť ako farnosť.

2018

"Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati." 

Miesto, kde sa to celé udialo, sa volá Betlehem, hebrejsky Bejt Lechem, doslova Dom chleba. Pastieri sa poponáhľali do Domu chleba a našli tam rodinu, Máriu a Jozefa i dieťa, ktoré o pár dní dostane meno Ježiš, to znamená JHWH je spása.

V našom farskom betleheme sú tí pastieri dvaja. Ten starší nesie v náručí jahniatko a pomaly vystupuje na briežok, na ktorom stojí maštaľka s jasličkami. Mladší bol asi rýchlejší, už odovzdal svoj dar, jeho jahniatko sedí pri Máriiných nohách, už sa prihovoril i poklonil a teraz sedí vonku sám, zamyslený, akoby spracúval, čo práve videl a počul. Iní už možno odišli, ďalší možno prídu... Príbeh nie je uzatvorený, je to skôr momentka.

"Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach." Myslím, že tieto slová, spolu s figúrkami v betleheme, čo to hovoria aj o našej farnosti.

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema. Každú nedeľu, a mnohí aj častejšie, prichádzame do kostola, do Božieho domu, aby sme jedli z jeho chleba. Som preto vďačný za tých 682 svätých omší, ktoré sme mohli v tomto roku spolu sláviť, za 90 000 svätých prijímaní, za 62 detí, ktoré v tomto roku boli na prvom svätom prijímaní.

Našli tam rodinu. Pastieri našli v betlehemskej maštaľke rodinu. Veľmi si želám, aby každý, kto vstúpi do nášho kostola, do farnosti, našiel v nás rodinu. Bratov a sestry, synov a dcéry Matky Cirkvi, adoptívne deti jedného Otca, ktorý je na nebesiach. V tomto roku sa naša rodina rozrástla o 50 detí, 27 chlapcov a 23 dievčat. Boh ich prijal za svojich. A je na nás, aby sme urobili to isté. Zaujímajte sa o nich, povzbudzujte ich rodičov, aby privádzali svoje deti medzi nás...

Veľkou nádejou našej rodiny kresťanov je 31 párov, ktoré v tomto roku vstúpili v našej farnosti do manželstva. Zvlášť zverujem vašej pozornosti tých, ktorí sú medzi nami noví, ktorí sa sem priženili či privydali. Všetkým nám musí záležať na tom, aby našli v našej komunite nový domov. Lebo domov je viac, než len bývanie.

Na cestu do večného života sme v tomto roku vyprevadili 65 našich bratov a sestier, 29 žien a 36 mužov. Žiaľ, niektorí odišli na túto cestu nepripravení, bez zmierenia a posily. No aj tu chcem vyjadriť vďaku. Pohreby v našej farnosti sú pekným svedectvom, pretože sa vždy zíde na nich veľa ľudí. Aj to svedčí o tom, že sme rodina.

Priniesli dary. Pastieri prinášajú svoje dary. Dávajú z mála čo majú. Ďakujem za vašu štedrosť. Vďaka nej môžeme byť štedrí. Vďaka vašim darom mohla Farská charita podporiť chudobnejších medzi nami. Mohli sme podporiť dôležité projekty v dvoch farnostiach diecézy, výrazne prispievať do celoslovenských zbierok, podporovať katolícke masmédiá, misie a podobne. Prehľad príspevkov za jednotlivé farnosti pravidelne zverejňuje časopis Naša Žilinská diecéza, kde ti to môžete pozrieť v konkrétnych číslach.

Našli tam dieťa menom Ježiš. Pastieri nenašli v Betleheme len krásne a čisté medziľudské vzťahy. V tomto prostredí lásky, celkom uprostred, našli toho, ktorého meno je Boh je spása, Boh je záchrana. Nech každý, kto medzi nás príde, nájde medzi nami živého Boha. Jemu patrí vďaka za všetky dary a milosti, chvála a sláva na veky vekov. Amen. 

2017

Tieto slová z Knihy Numeri sme počúvali ako prvé čítanie v prvý deň roku 2017 a na záver svätej omše sme ich prijali ako slová požehnania na cestu. A stalo sa. Boh opäť naplnil svoj prísľub, žehnal nám a chránil nás.

Pán nám daroval pokoj.  Kým v mnohých kútoch sveta zúrili vojny a nepokoje, smútok a nešťastie, kým v niektorých častiach sveta boli aj tento rok kresťania vyháňaní z domov, prenasledovaní, väznení a vraždení pre svoju vieru, nás Pán chránil a žehnal. A vďaka tomu sme mohli v pokoji napĺňať svoje poslanie v tomto svete a dnes môžeme môžeme so žalmistom volať: "Pane, upevňuj dielo našich rúk." 

Slávime. Vďaka tomu, čím nás tento rok Pán obdarúval, sme ho mohli oslavovať.

V tomto chráme sme tento rok slávili 638 svätých omší, v celej farnosti to bolo 710 omší. Pri svätých omšiach sme rozdali cca. 90000 svätých prijímaní. Okrem toho naši rozdávatelia pravidelne prinášajú sväté prijímanie počas mesiaca desiatkam starých a chorých.

Približne 450 hodín sme venovali sláveniu sviatosti zmierenia. Okrem toho každý mesiac prijalo sviatosť zmierenia takmer 70 chorých a nevládnych bratov a sestier vo svojich domovoch, pred Veľkou nocou, dušičkami či Vianocami ich bolo bolo 110.

Druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci slávime sviatosť krstu, v tomto roku ju prijalo 55 detí z našej farnosti. Sme radi, že väčšinu krstov sme mohli sláviť pri nedeľnej svätej omši.

V októbri sme slávili sviatosť birmovania, prijalo ju 64 birmovancov.

Sme vďační Pánovi aj za 34 nových manželstiev, ktoré v tomto roku v našej farnosti vznikli.

To je asi to najhlavnejšie z toho, čo sme urobili my a čo sa dá spočítať. Každú našu činnosť však predchádza i sprevádza Božie konanie. Veríme, že každá sviatosť, ktorú sme prijali, modlitba, ktorú sme vyriekli, skutok pokánia, ktorý sme urobili... že to všetko smeruje k Bohu, ktorý nás zahŕňa viditeľnými i neviditeľnými darmi. Preto mu všetko predložme so zvolaním: "Pane, upevňuj dielo našich rúk." 

Rastieme.  Pán nás požehnal stabilitou a veľmi miernym rastom:

V tomto roku sme pokrstili 25 chlapcov a 30 dievčat, čo je o 9 krstov viac ako vlani. Každé novonarodené dieťa je prejavom dôvery Boha voči ľuďom a ľudí voči Bohu. V spoločnosti rastie počet párov, ktoré si neveria, nedôverujú v pomoc a podporu spoločnosti a vlastne ani v Božiu moc. A preto sa radšej zriekajú možnosti prijať deti, prijať ich v mladom veku či prijať ich viac než len jedno - dve. A stále častejšie sme svedkami, že Boh dar plodnosti ľuďom odníma. A preto je každé dieťa, ktoré pribudne do našej farnosti o to vzácnejším darom i výzvou.

Bolestné je, že prudko narastá počet detí, ktoré sa rodia do nemanželských vzťahov a teda sú od prvých chvíľ života ohrozované hriechom svojich rodičov. Ich počet už prekročil 30% a my musíme hľadať cesty, ako sprostredkúvať Božie požehnanie aj do rodín, ktoré sú ohrozené hriechom v tak jemnej a citlivej oblasti, akou je vzájomná láska rodičov.

Do večného života sme vyprevadili 28 mužov a 23 žien. Dúfame, že odišli k Otcovi a prijali svoje miesto na nebeskej hostine. No v životoch ich blízkych zostalo po nich prázdne miesto. Zvlášť nám treba myslieť mladé rodiny, ktoré stratili otcov, na manželky a manželov, ktorí stratili najcennejšieho človeka vo svojom živote. Je na nás, aby sme im boli oporou. Výzvou sú pre nás i tí, ktorí odišli do večného života bez toho, že by boli na cestu pripravení sviatosťami, odišli bez spovede, pomazania a svätého prijímania. Zvlášť oni potrebujú naše modlitby.

Darilo sa nám aj v materiálnej oblasti. Vďaka vašej štedrosti sme mohli bez problémov pokryť bežné výdavky farnosti a pritom aj ušetriť prostriedky na budúce potreby. Pán nás požehnal a mohli sme byť solidárni aj s inými či už prostredníctvom celoslovenských zbierok, podporného fondu diecézy alebo farskej charity.

Aj toto nám treba predložiť pred Pána so zvolaním: "Pane, upevňuj dielo našich rúk." 

Slúžime. V ďaka Pánovmu požehnaniu sme mohli všetci rásť v službe. Nie je tu teraz miesto vymenovať všetky akcie, ktoré sme mali a všetkých, ktorí sa do nich zapojili. Obmedzím sa preto len na stručnú poznámku :-)

Nech robíme čokoľvek, je treba, aby to malo vždy jediný cieľ: Boha. Či trávime 24 hodín počúvaním Božieho slova, vstávame skoro ráno, aby sme prišli na rorátnu omšu, pripravujeme stretnutie pri jasličkách, farský deň, letný tábor, alebo vymieňame skrine v sakristii... vždy je to Boh, o koho ide a musí ísť. Som rád, že tomu tak tento rok bolo a zverujem to všetko jemu: "Pane, upevňuj dielo našich rúk." 

Ďakujeme. Pánovi patrí vďaka, že požehnal našu farnosť ochotnými ľuďmi. Nemôžem spomenúť všetkých, tak aspoň niektorých:

Farské rady - pastoračná a ekonomická rada.

Služba v kostole a pri liturgii - kostolníci, organisti, rozdávatelia, lektori, žalmisti, miništranti, tí, ktorí zabezpečujú službu modlitby, tí, ktorí sa starajú o oltárne plachty, Betlehem, Boží hrob, upratovacím skupinám a ich vedúcim...

Služba ohlasovania - animátori, katechéti, tí, ktorí zabezpečujú kurzy (Objav Krista, Manželské večery, Rodičovské kurzy, Stretnutia manželských párov, PKT), prípravu na sviatosti...

Katolícka škola - špeciálne poďakovanie za službu patrí našej katolíckej škole za rastúce angažovanie sa učiteľov vo farnosti a za ochotnú spoluprácu s farnosťou.

Farská charita - vďaka za tú viditeľnú i za skrytú časť služby.

A samozrejme pán kaplán Miroslav, bez ktorého by to rozhodne nebolo také skvelé :-)

2016

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a tvoja tvár nech žiari nad nami, aby sa tvoja cesta stala známou na zemi a tvoja spása medzi všetkými národmi. Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi. Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme." (Žalm 67, 2-3.5.6+8)

To sú úryvky žalmu, ktorý sme spievali v liturgii prvého dňa toho roku. A musím povedať, že Pán vyplnil túto prosbu, bol nám milostivý, žehnal našu farnosť a jeho tvár celý rok žiarila nad nami. Posúďte sami.

Krst detí. Pán nás požehnal a naše spoločenstvo sa rozrástlo o 22 chlapcov a 24 dievčat. V našej farnosti bude vyrastať ďalších 46 detí, čím rastie aj naša zodpovednosť, aby sa Pánova cesta stala známou medzi nimi a jeho spása v ich rodinách. 

Novopokrstené deti sú pre farnosť požehnaním aj výzvou, najmä ak zoberieme do úvahy fakt, že takmer 30% z nich sa narodilo rodičom, ktorí nie sú manželmi. Okrem iného z toho vyplýva, že ako farnosť musíme ponúkať viac ako v minulosti možnosti kresťanskej výchovy, pretože rodiny prestávajú byť miestom autentického kresťanského života.

Znamená to aj potrebu zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania v našej katolíckej škole, vyučovania náboženskej výchovy, rozširovať ponuku stretnutí a aktivít pre deti a podobne.

Ďakujem všetkým, ktorí túto službu počas roka vykonávali. Tým, pre ktorých je to zároveň zamestnanie a službe sa venujú profesionálne (učitelia katolíckej školy, katechéti), i dobrovoľníkom, animátorom birmovancov, zodpovedným za kurz Objav Krista a podobne.

Sobáš. Radostnou správou je aj nárast slávenia manželstva. V tomto roku vstúpilo do manželského stavu 28 párov, teda o jeden viac ako vlani. Je to dobrá správa, najmä ak berieme do úvahy tendencie v spoločnosti, ktoré sa k manželstvu a rodičovstvu stavajú skôr negatívne a masívne propagujú sebecké a promiskuitné formy spolunažívania. 

Aj nové manželstvá sú pre farnosť výzvou. Spoločnosť nie je viac novomanželom pevnou oporou. Mnohí dokonca nenachádzajú pomoc a podporu ani vo vlastných rodinách. Naviac rastie počet mužov a žien, ktorí do manželstva vstupujú zranení dlhoročným životom v hriešnych vzťahoch a s pokrivenými postojmi k manželstvu a rodičovstvu.

Formácia, ktorú ľudia celé stáročia dostávali v rodinách, zrazu nie je samozrejmosťou. To, čo bolo normálne a bežné, je zrazu zriedkavé a pošliapavané. A preto musíme byť my kresťania pripravení podať pomocnú ruku všetkým, ktorí boli ochudobnení o dobrú výchovu a dobré vzory.

Veľmi ďakujem všetkým, ktorí do tejto služby aktívne vstúpili aj prostredníctvom prípravy snúbencov, kurzov pre manželov a rodičov či cez farský deň.

Pohreb. V tomto roku sme z našej komunity do večného života vyprevadili 25 mužov a 18 žien. Štyridsaťtri kresťanov, po ktorých tu zostalo prázdne miesto. Dúfame, že boli zrelí a pripravení na cestu domov k Otcovi.

Zároveň prosíme Pána, aby bol milostivý nám i im, hlavne tým, ktorí nežili životom kresťanov, alebo odišli do večnosti bez slávenia sviatostí zmierenia, pomazania chorých a Eucharistie. Musíme prosiť o odpustenie aj pre nás, veď možno sme ich niečím pohoršili a preto sa vzdialili od viery. Možno sme niečo zanedbali a preto odišli na cestu bez Eucharistie. Bože, buď nám aj im milostivý.

Starí, chorí, zomierajúci. Na tomto mieste chcem zvlášť povzbudiť a poďakovať tým, ktorí sa starajú o starých, nevládnych, chorých, zomierajúcich. Asi sa vám vám väčšinou nedostane žiadnej vďaky. Ale vedzte, že Pán vás požehná.

V tomto zmysle vkladám veľkú nádej do novozriadenej Farskej charity. Verím, že aj cez ňu sa farnosť viac priblíži ku všetkým, ktorých kultúra odhazovania vylúčila až na okraj spoločnosti.

Hospodárenie farnosti. Ďakujem aj za vašu materiálnu podporu farnosti. Aj cez vašu štedrosť nás Pán požehnáva a je nám milostivý. Zvlášť som rád, že vaša štedrosť a ochota pomáhať presahuje hranice našej farnosti i krajiny. Vidno to aj z obnosov, ktorými podporujete diecézne či celoslovenské zbierky. Celkovo ste mimofarské projekty v tomto roku podporili sumou viac než 14 000€.

Pán nás aj v hospodárskej oblasti požehnáva stabilitou  a okrem bežných výdavkov na energie, prevádzku a drobné opravy sme nemali iné závažné výdaje. Je to príležitosť ušetriť prostriedky pre budúcnosť, na väčšie rekonštrukcie prípadne ak by sme uvažovali o potrebe pastoračného centra.

Modlitba. Napokon vás prosím o modlitbu:

 • Za deti, mládež, snúbencov, manželov, rodičov, starcov, chorých, zomierajúcich, zosnulých.
 • Za všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom angažujú v našej farnosti v službe bratom a sestrám.
 • Za našich bratov a sestry vo viere, ktorí opustili spoločenstvo Cirkvi a farnosti a hľadajú cestu k Pánovi prostredníctvom nekatolíckych spoločenstiev, iných náboženstiev a siekt..., i za tých, ktorí na hľadanie Boha úplne rezignovali. Oni sú naši bratia a sestry a máme za nich zodpovednosť pred Pánom.
 • Za nás, ktorých sem otec biskup Tomáš poslal, aby sme spolu s vami nasledovali Krista na ceste k Otcovi.

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a tvoja tvár nech žiari nad nami."

Amen.

2015

Autorom liturgických čítaní posledného dňa v roku je evanjelista Ján. V prvom nám príznačne pre posledný deň kalendárneho roka pripomína: „Deti moje, je posledná hodina!“ A evanjeliová stať navádza, aby sme trochu bilancovali, pretože nás orientuje na to, čo bolo od počiatku. Hovorí:

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh,“ presnejšie Boh s nami. S týmto vedomím sme presne pred pol rokom prišli s p. kaplánom do farnosti, s vedomím, že Boh je s vami, že je „Pán s vami.“ 

Ján pokračuje: „...bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.“ Za tých 6 mesiacov sme medzi vami prežili veľa vzácneho a krásneho. A hoci sme snáď k tomu všetci nejakým dielom prispeli, bez toho, ktorý je „Pán s nami“ by „nepovstalo nič z toho, čo povstalo.“ Jemu patrí vďaka a chvála. 

Evanjelista ďalej hovorí Jánovi Krstiteľovi, človeku, ktorý „prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.“ Ja som tu, medzi duchovnými deťmi Jána Krstiteľa, našiel mnoho takých, ktorí nie sú svetlo, ale vydávajú svedectvo o svetle. Chcem im dnes poďakovať.

 • Tým, ktorí priamo ohlasujú vieru a Božie slovo: autentickým kresťanským rodičom, lektorom Božieho slova, animátorom, katechétom, učiteľom katolíckej školy... 
 • Tým, ktorí svedčia službou vo farnosti: členom farskej pastoračnej a ekonomickej rady, kostolníkom a kostolníčke, mimoriadnym rozdávateľom Eucharistie, miništrantom, organistom a spevákom, tým, ktorí sa starajú o chrám či už pravidelne alebo keď má službu ich pľac... 
 • Tým, ktorí svedčia trpezlivým nesením svojho kríža, zvlášť nevládnym a chorým. 

Ján pokračuje: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet... Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“ S potešením vám chcem povedať, že za posledný rok:

 • sa 57 detí (33 chlapcov a 24 dievčat) v krste stalo Božími deťmi a pribudli do našej farnosti;

 • 27 mužov a žien prijalo Krista vo sviatosti manželstva;

 • pri svätom prijímaní sme prijali Krista takmer 90 000 krát pri slávení 663 svätých omší;
 • aj po páde do hriechu sme s ním opäť slávili zmierenie, v našej farnosti sa spovedalo minimálne 700 hodín;
 • do večného života odišlo 56 farníkov (23 mužov a 33 žien), dúfame že odišli v nádeji na večný život s Otcom, hoci 6 zastihla smrť zdá sa na túto cestu duchovne nepripravených.

Nakoniec Ján hovorí: „My všetci dostali milosť za milosťou.“ Toto všetko sú niektoré z milostí, ktoré dostali tí, čo prijali Krista. Každá milosť je zároveň výzvou, otázkou ako s týmto darom človek naloží. Najbližšieho pol roka sa chcem v pastorácii sústrediť na 4 oblasti:

 • Manželstvo, rodičovstvo, katechéza: vedie ma k tomu jedna štatistika, o ktorej som vám zatiaľ nepovedal. Urobil som si prieskum na vzorke 107 detí z našej farnosti vo veku 1-10 rokov. Takmer 20% z nich vyrastá v neúplných rodinách, pri rozvedených, civilne (alebo vôbec) zosobášených, či opustených rodičoch. Pričom čím sú rodičia mladší, tým je toto číslo vyššie. Možno nemôžeme tento trend zmeniť. Ale môžeme pomôcť premieňať ťažké na požehnané. Preto budeme výrazne podporovať prorodinnú katechézu, aktivity a kurzy ako Rodičovský kurz a Manželské večery.

 • Rok milosrdenstva: v našej farnosti je prítomných nemálo rozdelení v rodinách, v spoločnosti, ale aj v Cirkvi. Mnohí nás opustili. Mám na mysli vlažných kresťanov, vzdialených od Pána i tých, ktorí odpustili Cirkev a žijú svoju vieru v schizmatických spoločenstvách. Rok milosrdenstva má byť časom zmierenia, keď skončí „my a oni“ a bude len „my všetci“ pred Pánom.
 • Angažovanie laikov: som vďačný za fungujúce pastoračné rady. V lete nás čaká voľba novej pastoračnej rady. Chcel by som, aby bola nová ani nie tak zložením, ako hlavne vedomím vlastnej zodpovednosti a nasadením vo farnosti. Tiež potrebujeme formovať nových animátorov pre službu, zdá sa, že starí odišli a nových je zúfalo málo.

To je zopár plánov. Ale dôležitejšie ako plány je to, čo sa stalo a čo Ján pripomína:

„Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“