Nedeľné zamyslenie 25.10.2020

30. nedeľa v Cezročnom období: Aké jednoduché! (49)

Akým potešením pre všetkých jednoduchých Izraelitov bola Ježišova odpoveď učiteľovi Zákona: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!... Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 22, 37. 39). Nijaká špekulácia, nie množstvo detailných nariadení, ale „milovať“. Vložiť sa do lásky k Bohu celý. Milovať blížneho tak ako seba. 

Pre tých, čo poznajú Pána, je to jasné a rozmieňajú Ježišove slová v každodennom živote na drobné. Podobne, ako sme to počuli v dnešnom čítaní z Knihy Exodus – o láske k cudzincovi, o láske k sirote a vdove, o nezdieraní úrokmi, o starostlivosti o to, aby sa mal môj blížny čím prikryť... Ten, kto miluje, vie z vlastného života povedať tisíce príkladov, ako sa láska k Bohu premieta do konkrétnych skutkov lásky k blížnemu. Ten, kto nemiluje, hľadá dôvody, prečo nemilovať alebo prečo milovať len po nejakú hranicu, teda nie celým srdcom... Či sme to nezažívali v nedávnej dobe pri otázke migrantov? Či to nezažívame dnes, keď treba pokojne a s pokorou prijať obmedzenia, nereptať, ale oslavovať Boha a milovať tých, ktorí sú povolaní nepríjemné a ťažké rozhodnutia robiť? Sme povolaní milovať, nie šomrať či nadávať. Milujúci to pochopí. Čo urobí nemilujúci? Dúfam (a modlím sa za to), že sa stane milujúcim. 

Sme povolaní milovať. Dnes. Celým srdcom, celou dušou, celou mysľou vo vzťahu k Bohu. A vo vzťahu k blížnemu? Ježiš vo svojom učení prevýšil starozákonný príkaz milovať blížneho ako seba samého a dal nám nový ideál – milovať blížneho tak, ako ho miluje Ježiš: A ako ho Ježiš miluje (aj teba a mňa)? Obetoval sa za mňa. „Zriekol sa seba samého...“ píše apoštol Pavol (Flp 2). 

Chudobní Pána (v Písme anavím Jahve) sú tí, ktorí milujú Pána a dôverujú mu. Nemajú žiadnu inú ochranu, nijaký plán B. Aj my sa máme takto spoliehať na Pána. Áno, rešpektujeme všetky opatrenia, dodržiavame nariadenia, ale vieme, že skutočne jedinou našou záchranou je Pán. Ktorý – ako som to písal minule – používa Kýrov našich dní, aby nás vyslobodil z otroctva a tmy. 

Preto si tento týždeň prisvojme žalmistovu modlitbu, ktorá je dnes odpoveďou srdca na požiadavku milovať. Je vyjadrením vlastnej nemohúcnosti, ale i nesmiernej dôvery: 

„Milujem ťa, Pane, moja sila; 
Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. 
Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; 
ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca“ (Ž 18, 2 – 3). 

Aké jednoduché! A ťažké zároveň...