Nedeľné zamyslenie 29.11.2020

Od Prvej adventnej nedele vám budeme prinášať nové zamyslenia, tentoraz z cyklu Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24).

1. Sme doma (Prvá adventná nedeľa)

Neuveriteľne dobre sa začína nový liturgický rok. Veď stačí si vypočuť prvú vetu prvého čítania: „Ty, Pane, si náš otec, náš vykupiteľ: to je tvoje meno od vekov“ (Iz 63, 16b). Máme otca, máme vykupiteľa. Prečo je to dôležité a prečo je to radostná zvesť?

Lebo ďalej Izaiáš spomína zablúdenie, tvrdosť srdca, stratu bázne, hriech, neveru, nečistotu, neprávosť, nevzývanie Pánovho mena. Teda akoby samé zlo bolo v nás, zlo, ktoré nám prináša smrť. No text sa končí dôverou: „A predsa, Pane, ty si náš otec! My sme hlina, ty si náš tvorca; všetci sme dielo tvojich rúk“ (Iz 64, 7).

Je to dôležité preto, že od zoslania Ducha Svätého žijeme ako Cirkev aj ako jej jednotliví členovia v súžení a očakávaní. V prenasledovaní a pádoch. No radostná zvesť nám hovorí, že Boh nás neopustil. Že je náš otec. Žijeme „v Božej milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi“ (porov. 1 Kor 1, 4).

My nie sme vonku, nepozeráme sa na vykúpenie a Boha Otca akoby cez okno či v hľadisku divadla, ale my sme vo vnútri, v jeho dome. Sme vykúpení a „nechýba nám nijaký dar milosti“ (porov. 1 Kor 1, 7). Preto môžeme s dôverou a nádejou, dokonca s radosťou očakávať Kristov návrat, jeho druhý príchod. Sme totiž jeho.

Vieš, ako a kedy sa to stalo? Pri našom krste. Sviatosťou krstu sme sa stali účastníkmi Kristovho veľkonočného (paschálneho) tajomstva. Ako Kristus trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, tak aj my. V Kristovi sme zomreli hriechu a vstali z mŕtvych k novému životu. Toto nie je teológia, to je fakt, ktorý si ako pokrstený zažil a máš stále prežívať. Si v Otcovom dome a si v ňom ako milovaný.  

Platí to aj dnes, presne v tej situácii, ktorú prežívame. Je len na tebe, či ju budeš prežívať v teple Otcovho domu, chránený Ježišovým krížom a mocou jeho Ducha, alebo sa vyberieš von do víchrice hnevu, vzdoru, reptania, protestov, nespokojnosti, posudzovania... 

Žijeme v skvelej dobe. Boh je náš otec a vykupiteľ. Sme v jeho dome – ako členovia jeho rodiny, nie ako hostia. Tak sa nebojme! Ježiš je tu! Náš Pán je tu! Boh je s nami!