Domáca pobožnosť na Hromnice 02.02.2021

Naši mladí zo spoločenstva Horizont pripravili takmer 1000 čajových sviečok s modlitbou, ktoré na sviatok Obetovania Pána požehnáme a doručíme do vašich schránok. Požehnaná svieca je drobný darček pre vašu rodinu a zároveň pozvanie k modlitbe 2. februára večer. Pozvite všetkých členov domácnosti, zapáľte si sviečku a pomodlite sa modlitbu, ktorú vám so sviečkou posielame. Dúfame, že aj touto drobnosťou prispejeme k upevneniu jednoty v našej farnosti.

Na sviatok Obetovanie Pána, ľudovo nazývaný Hromnice si pripomíname udalosť, keď Mária s Jozefom priviedli Ježiša štyridsať dní po jeho narodení do jeruzalemského chrámu, aby ho predstavili Pánovi a priniesli obetu. Sviatok bol v Jeruzaleme známy už v polovici štvrtého storočia a pôvodne to bol mariánskym sviatkom Očisťovania Panny Márie. Dávnu tradíciu má aj liturgia svetla, ktorá sa so sviatkom spája. V našich kostoloch sa v tento deň koná obrad požehnania sviec. Zmysel hromničnej sviece je veľmi pekne vyjadrený v modlitbe požehnania:

"Bože, pôvodca a zdroj všetkého svetla, ty si dnes spravodlivému Simeonovi ukázal Ježiša Krista ako pravé svetlo, ktoré prišlo osvietiť všetkých ľudí; vrúcne ťa prosíme, vypočuj prosby svojho ľudu: posväť tieto sviece, ktoré ponesieme v sprievode na tvoju oslavu, a veď nás cestou čnosti, aby sme vošli do svetla večnej slávy. Skrze Krista, nášho Pána. Amen."

Hromničné sviece nám teda pripomínajú Ježiša, ktorý prišiel na svet ako pravé svetlo, ako to čítame v úvode Jánovho evanjelia. Požehnávame ich preto, aby sme ich mohli niesť v procesii na svätú omšu. A napokon procesia so sviecami je pre nás symbolom čnostného života a pripomienkou, že máme smerovať k večnému životu
Tieto sviece teraz niesť v procesii na svätú omšu nemôžeme. No môžu vyjadrovať našu vďaku za všetky sväté omše, ktoré sme doteraz sláviť mohli i našu nádej na skoré stretnutie sa pri Pánovom oltári. No hlavne nech nám pripomínajú Ježiša, ktorý je nám svetlom aj do týchto dní.

 • V utorok 2. februára budeme večer o 18:30 v našom kostole sláviť svätú omšu. Môžete sa s nami v tom čase duchovne spojiť prostredníctvom médií (liturgia bude prenášaná cez internet na www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk), alebo tak, že si urobíte doma vlastnú bohoslužbu.
 • Ak potrebujete veľkú hromničnú sviecu, môžete si ju zobrať od stredy z nášho kostola.

Domáca liturgia na sviatok Obetovania Pána

 • Začnite zapálením sviece, prežehnaním a modlitbou: 
Všemohúci a večný Bože, tvoj jednorodený Syn prijal našu ľudskú prirodzenosť a dnes ti bol obetovaný v chráme; pokorne ťa prosíme, obnov náš život a naše zmýšľanie, aby sme aj my mohli s čistým srdcom predstúpiť pred tvoju tvár. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. 
 • Nasleduje prvé čítanie:
Čítanie z Knihy proroka Malachiáša   3,1-4
Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu. Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite.
Hľa, príde, hovorí Pán zástupov. Kto však znesie deň jeho príchodu a kto obstojí, až sa zjaví?
Veď on je ako oheň, ktorý roztápa, a ako lúh práčov. Sadne si a bude vytápať a čistiť striebro, očistí synov Léviho a zošľachtí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať Pánovi obety v spravodlivosti.
Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dňoch predošlých, ako v rokoch dávnych.“
Počuli sme Božie slovo.
 • Po čítaní zaspievajte žalm. Ak si na spev náhodou netrúfate, môžete si pustiť nahrávku, ktorú nájdete na https://youtu.be/HJUlSi5qmy8 alebo ho jednoducho prečítajte.
R.: Príď, Pane, do svojho svätého chrámu.

 Zdvihnite, brány, svoje hlavice + a vyvýšte sa, brány prastaré, * lebo má vstúpiť kráľ slávy. – O.
 Kto je ten kráľ slávy? + Pán silný a mocný, * Pán mocný v boji. – O.
 Zdvihnite, brány, svoje hlavice + a vyvýšte sa, brány prastaré, * lebo má vstúpiť kráľ slávy. – O.
 Kto je ten kráľ slávy? + Pán zástupov, * to je ten kráľ slávy. – O.
 • Po žalme sa všetci postavia a dospelý člen rodiny prednesie čítanie evanjelium.
Počúvajme slová svätého evanjelia podľa Lukáša    2,22-40
Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.
V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.
Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:
„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Prosby

Bratia a sestry, v dnešný deň, keď si pripomíname, že Panna Mária obetovala svojho syna v chráme, aj my obe­tujme Pánovi vrúcnu lásku svojho srdca. (Volajme: Pre svoje obetovanie vyslyš nás, Pane.)
 1. Pane Ježišu, sláva svojho ľudu; daj všetkým zasväteným osobám radosť z toho, že ťa môžu nasledovať celým srdcom.
 2. Pane Ježišu, svetlo na osvietenie pohanov, ukáž cestu spásy všetkým národom.
 3. Pane Ježišu, syn Bolestnej Matky, posilňuj všetkých, ktorí pre tvoje meno znášajú súženia.
 4. Pane Ježišu, syn Márie Panny, žehnaj matky našej farnosti a buď im odmenou za ich materskú starostlivosť a námahu.
 5. Pane Ježišu, útecha tých, ktorí sú ti verní, stoj pri svojich veriacich, ktorí dnes končia svoju pozemskú púť.
 6. Pane Ježišu, náš život a naša radosť, požehnaj otcov a matky, ktorí obetovali svoje dieťa tvojej Cirkvi.
 • Zakončite modlitbou Otče náš, záverečnou modlitbou a prežehnaním. 
Pane, ty si nám už toľko ráz preukázal svoje milosrdenstvo; dôverou ťa prosíme, aby si láskavo vyslyšal naše prosby a vzbudil v nás odvahu obetovať sa ti celým srdcom. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. Amen.