Rodinná liturgia požehnania domu

Matka Cirkev ustanovila  na posvätenie okolností kresťanského života a používania vecí, ktoré sú užitočné pre človeka sväteniny. Tie nás pripravujú na prijatie milosti a uspôsobujú na spoluprácu s ňou. Patrí k nim aj požehnanie domu.
Preto, ak chcete svoju rodinu lepšie pripraviť na prijímanie Božích darov a milostí, môžete jej poslúžiť aj touto rodinnou liturgiou požehnania domu. Liturgiu môže viesť niekto z dospelých domácich, najlepšie otec rodiny. Časti, ktoré prislúchajú tomu, ktorý modlitbu vedie, sú zvýraznený tučným písmom. Text si môžete aj stiahnuť a vytlačiť.
V decembri ste si mohli zobrať z kostola obálku s pobožnosťou požehnania, ktorú pripravil tím Pápežských misijných diel. Ak ju máte, môžete využiť aj ich obrad požehnania. 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Boh, ktorého jednomyseľne a jednými ústami oslavujeme, nech nám dá skrze svojho Ducha, aby sme jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša. Amen. 

Milovaní bratia a sestry, obráťme sa s našou vrúcnou modlitbou na Krista, ktorý sa uponížil, narodil sa z Panny Márie a prebýval medzi nami, aby milostivo vošiel pod túto strechu a svojou prítomnosťou požehnal tento dom. Kristus Pán nech je uprostred vás, nech živí vo vás bratskú lásku, nech má účasť na vašich radostiach a nech vám dá úľavu vo vašich trápeniach. Vy však, vedení prikázaniami a príkladom Krista, starajte sa predovšetkým o to, aby tento (nový) dom bol príbytkom lásky, z ktorého nech sa široko-ďaleko šíri Kristova ľúbezná vôňa.

Niekto z príbuzných alebo ten, ktorý obrad vedie, prečíta text zo Svätého písma.

Počúvajte, bratia a sestry, slová svätého Evanjelia podľa Matúša

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Nasledujú spoločné prosby. Úvod a záver číta ten, ktorý obrad vedie, prosby môžu predniesť jednotliví členovia rodiny. Po každej spolu zvolajú: "Pane, zostaň s nami."

S vďačným a radostným srdcom vzývajme Božieho Syna, Pána neba i zeme, ktorý sa stal telom a prebýval medzi nami, a volajme: Pane, zostaň s nami.

1. Pane Ježišu Kriste, ty si posvätil domáci život spolu s Máriou a Jozefom, milostivo prebývaj s nami v tomto dome, aby sme pocítili, že si naším hosťom a uctievali ťa ako našu hlavu. R.
2. Ty každú stavbu udržiavaš, aby rástla vo svätý chrám; daj, aby bývajúci v tomto dome boli vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu Svätom. R.
3. Ty učíš svojich veriacich, že svoj dom si postavil na pevnej skale, daj, aby sa táto rodina svojím životom pevne pridŕžala tvojich slov, odvracala od akéhokoľvek rozdelenia s slúžila ti s veľkodušným srdcom a ochotným duchom. R.

4. Ty sám si nemal vlastný dom a prijímal si pohostinstvo priateľov s radosťou chudoby, daj všetkým, čo hľadajú bývanie, aby ho s tvojou pomocou aj našli. R.

Pane, buď na pomoci svojim služobníkom, (začínajúcim bývať v tomto dome) ktorí ťa pokorne prosia o požehnanie, aby pocítili, keď sa v ňom budú zdržiavať, že si ich útočiskom, aby sa tešili, keď budú z neho vychádzať, že si ich sprievodcom, aby mali radosť, keď sa budú doň vracať, kým šťastne nedôjdu do príbytku, ktorý majú pripravený v dome tvojho Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.  Amen.

Po modlitbe pokropí prítomných i dom požehnanou vodou a povie: 

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst i Ježiša Krista, ktorý nás vykúpil svojím umučením a zmŕtvychvstaním.

Obrad zakončí slovami: 

Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva, aby sme všetko, čokoľvek hovoríme alebo konáme, robili v Pánovom mene.

Vo Vianočnom období napíše na horné veraje dvier požehnanou kriedou: 20 C + M + B 21 a vysvetlí význam.

Nápis je latinskou skratkou požehnania Christus mansionem benedicat - Kristus nech požehná príbytok. Čísla predstavujú letopočet.

___________________________

Por.: Benedikcionál, 474-491.