Nedeľné zamyslenie: 21.02.2021

14. Ohlasovať vykúpenie (1. pôstna nedeľa)

Z liturgických textov tejto nedele sa mi vynára jedno veľmi dôležité slovo: vykúpenie.

Vykúpenie zažil Noe so svojou rodinou a s celou zvieracou ríšou, ktorú mal v korábe. Keby mu Boh neoznámil svoj zámer jeho záchrany... ani by sme nevedeli, že bola nejaká potopa, ani by sme neboli. Nebolo v ľudských silách niečo s potopou urobiť. Boh zasiahol. Noe uveril a staval koráb na suchu, možno na kopci ďaleko od rieky, za výsmechu mnohých...

Vykúpenie skrze krst spomína vo svojom liste apoštol Peter. Hovorí, že potopa a záchrana Noema boli predobrazom krstu. Tým nám pripomína, že my sami sme boli skrze krst zachránení. Od čoho? Od večnej smrti. Krst nám vrátil nový život v Ježišovi Kristovi. Aj my sme pre prvý hriech našich prarodičov boli duchovne mŕtvi, bez akejkoľvek nádeje na zmenu, úplne zavalení bahnom zla (skús si predstaviť, ako si ponorený do bahna – nie po krk, ale nad hlavu). Nič sme s tým nemohli urobiť. Boh zasiahol.

A Ježiš? On toto vykúpenie najprv ohlasuje, potom uskutočňuje. S akým napätím a očakávaním by sme sledovali hodiny, keby dnes vo všetkých masmédiách zaznel hlas: „V utorok 23. februára o 11:23 zahynú všetky vírusy covidu a nastane koniec pandémie." A ako by sme sa tešili, keby v utorok odišli všetci pacienti z nemocníc domov uzdravení. To by bolo vykúpenie! Tento príklad je však len slabým odvarom vykúpenia, ktoré pre nás uskutočnil Ježiš.

Ako sa to všetko začalo? „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu" (Mk 1, 15). Ježiš ohlasoval vykúpenie, znovunastolenie Božieho kráľovstva. Nie podľa predstáv ľudí, ale podľa Božích plánov. Ohlasoval Boží zásah, keď sme nemali nijaké východisko. Tým, čo uverili, daroval v Ježišovi večný život – skrze krst. Boli sme vykúpení!!!

Prečo je teraz také dlhé obdobie bez slávenia Eucharistie za účasti ľudu? Možno i preto, lebo na vykúpenie zabúdame. Až tak, že drvivá väčšina ľudí v Cirkvi ho neohlasuje. A pritom ohlasovanie vykúpenia je prvou úlohou Cirkvi. Nezobral nám Boh sväté omše a všetko ostatné, aby sme si pripomenuli túto našu úlohu a hľadali cesty, ako ju uskutočňovať? Ohlasujme vykúpenie, aby sme mali večný život. Aj dnes potrebujeme my sami, ale aj ľudia okolo nás počuť radostnú zvesť (= evanjelium) o odpustení hriechov a dare nového života.

A tak ti dnes v Ježišovom mene ohlasujem: Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych pre našu záchranu. On je koráb, ktorý nám daroval Boh do potopy tohto sveta. Ježiš žije! Ak chceš žiť šťastný večný život, vyznaj, že si nevieš rady so zlom, ktoré si v živote popáchal; oľutuj ho a pros Boha o odpustenie. Potom popros Ježiša, aby sa stal Pánom tvojho života – nastúp do korába spásy a ži pevne spojený s Ježišom. A ohlasuj to ľuďom, s ktorými žiješ, aby aj oni mohli prežívať vykúpenie.