Pôst 2021: II. pôstny týždeň (28.02.-06.03.2021)

Pozývame vás prežiť tohtoročný pôst obdobie so svätým Jozefom. V rámci Roka svätého Jozefa sme každý deň pôstneho obdobia sme pripravili krátke zamyslenie s modlitbou. Pre každý týždeň je k dispozícii textová i audio verzia. Modlitby a úvahy pre vás narozprávali naši dobrovoľníci. Ďakujeme. Viac o projekte na www.tvoj-strom.info.

II. pôstny týždeň (28.02.-06.03.2021)


Nahrávka:  NE  PO  UT  ST  ŠT  PI  SO 

Nedeľa: 9. Svätý Jozef, orodovník v nebi

Boh zveril svätému Jozefovi ochranu svojho Syna Ježiša a jeho Nepoškvrnenej Matky na zemi, a hojne sa mu odmenil za tú vernú službu šťastím v nebi. My, ktorí vzhliadame k osobe tohto svätého muža, ako ku svojmu vzoru tu na zemi, považujeme ho zároveň za svojho orodovníka pred Božím trónom v nebi. Obraciame sa k nemu s prosbou o pomoc, aby sme boli schopní žiť pokorne, podľa jeho príkladu a umierali raz tiež v prítomnosti Ježiša a Márie a spolu s ním hľadeli na tvár Božiu. Zverujeme sa vždy orodovaniu svätého Jozefa, zvlášť v rôznych potrebách a ťažkých životných situáciách. 
Svätý Jozef, ty si ako spravodlivý a zbožný muž, Máriin snúbenec, Ježišov ochranca a pestún bol v nebi zvlášť oslávený. Buď vždy naším orodovníkom pred tvárou Božou, aby sme s tvojou pomocou žili sväto, umierali šťastne a od Boha obdržali večnú radosť. Pomôž nám, aby sme po svojej smrti dostali z rúk nášho Otca v nebi príbytok, ktorý nám Ježiš pripravil vo svojom kráľovstve. Amen. 
Svätý Jozef, orodovník v nebi, prihováraj sa za nás. 

Pondelok: 10. Svätý Jozef, potomok judských kráľov 

Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.  Svätý Jozef dospel k takej hodnosti, akú môže dosiahnuť len vyvolený Boží tvor. On, potomok judských kráľov, snúbenec Panny Márie, pestún Ježiša Krista a zástupca večného Otca u Ježiša. A tento mimoriadny muž žil skromne a zostával celkom v úzadí. Sväté písmo zahŕňa jeho charakteristiku do dvoch slov: „Bol spravodlivý.“ A jeho spravodlivosť je plnosť lásky, ktorá zahŕňa v sebe všetko, čo patrí Bohu a čo patrí blížnym. Aj vo svätom Písme je spomenuté jeho meno len v spojení s Máriou a Ježišom. Ľudia vzdávajú úctu význačným osobnostiam, tým, ktorí vyniknú a stanú sa na krátky čas populárnymi, kým často skutočné osobnosti, ktoré v rozličných odboroch a odvetviach prispeli k tomu, aby sa náš život stal lepším, znesiteľnejším a bohatším, zostávajú v úzadí, ba často celkom padnú do zabudnutia a ich zásluhy ostanú neuznané. Nech nás nikdy netrápi, že si nás okolitý svet málo všíma. I my sami sa prikláňajme skôr k tým, ktorí zostávajú v úzadí. Žime vždy v pevnom presvedčení, že Božia prozreteľnosť vidí všetky naše kroky a múdro ich riadi a usmerňuje. Ponížiť a povýšiť nás môže iba Boh. 
Hlbokou úctou a dôverou ma napĺňa, svätý Jozef, tvoja dokonalosť. Kiežby moja dôvera bola taká veľká, ako tvoja veľkosť a moc. Kiežby sme mohli byť podobní tebe! Ty si bol malým v očiach ľudí, ale veľkým u Boha. Vypros nám milosti, aby som si nikdy nežiadali obdiv sveta a jeho falošný potlesk, iba nežný a milujúci dotyk môjho nebeského Otca nech spočinie na nás a našej práci. Amen. 
Svätý Jozef, potomok judských kráľov, oroduj za nás.

Utorok: 11. Svätý Jozef, kráľovský potomok

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. 
Syn Dávidov, kráľovský potomok, je v očiach ľudí iba chudobným mužom, tesárom, ktorý musí v pote tváre dorábať svoj každodenný chlieb. Keď má Boh s niekým veľké zámery, keď chce, aby sa niekto stal veľkým a slávnym, vtedy poníži všetko okolo tohto človeka. Prekrásne dielo Božej múdrosti, dobroty a všemohúcnosti vtelenie Božieho Syna muselo ostať skryté. Dávidov dom sa stratil medzi inými rodinami Júdovými. Vetva, z ktorej bol svätý Jozef, už celkom schudobnela. A chudoba veľmi zatieni človeka v očiach sveta. Ale sv. Jozef bol práve takto povolaný spoluúčinkovať na najväčšom Božom diele. Neľakaj sa, keď ťa Boh poníži, keď prídeš do takého položenia, v ktorom nebudeš môcť vykonávať nič zvláštneho. Neboj sa, hoci by si sa v tejto chvíli cítil celkom posledným. Boží úmysel je s každým človekom iný, ale s každým z nás sa v Božom pláne počíta. Každý z nás môže byť pokračovateľom veľkého Božieho diela, v ďalšom budovaní Cirkvi, šírení evanjelia, dobra a lásky. Jozef sa stal ochrancom preblahoslavenej Panny. Komu by sme teda mohli zveriť svoju čistotu, keď nie tomu, koho Boh uznal za súceho, aby mu zveril ochranu panenskej čistoty Márie. Lebo nič tak úprimne nespája s Bohom a nič si necení u mladých ľudí, ktorí sa zasnubujú jeden druhému, ako čistotu. V Cirkvi od jej počiatku panoval náhľad, že svätý Jozef žil v čistote od mladosti a že sľúbil slúžiť Bohu naveky. 
Radostne ťa pozdravujem, svätý Jozef, ženích najčistejšej Panny, lebo si bol Bohom vyvolený stať sa ochrancom i vychovávateľom. Prosím ťa, vypros aj mne milosť ctiť si vždy a všade tebe zasľúbenú Pannu, vzývať ju v každom súžení a nasledovať jej príklad v zachovávaní čistoty. Amen. 
Svätý Jozef, kráľovský potomok, oroduj za nás

Streda: 12. Svätý Jozef, muž spravodlivý

Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 
Mária bola daná Jozefovi ako drahý poklad. Úlohou tohto spravodlivého muža bolo chrániť tieto jej sväté cnosti. Duch Svätý zakončil svoje veľké dielo v prospech ľudského spasenia. I našou povinnosťou je plniť úlohy, ktoré sme v živote prijali a pre ktoré sme boli v Božom pláne vybratí. Každý z nás musí denne prikladať kamienok ku kamienku a zo všetkých svojich síl sa snažiť byť čo najosožnejším svojim blížnym. Lebo každý z nás, i ten najposlednejší, môže byť vybraný pre veľké veci v Božom pláne. Úlohou svätého Jozefa bolo doviesť Božie dielo až do konca. Tak sa môže stať, že Boh aj našu pomoc upotrebí na vplývanie na ľudí, nato, aby prijali Ježiša Krista do svojich sŕdc a aby nastúpili cestu spasenia povzbudení našimi slovami a našim príkladom. My budeme iba nástrojom, ktorým on uskutoční svoj plán… Ak sa nám teda podarí slovom alebo príkladom previesť spasiteľnú zmenu v duši blížneho, uznajme v pokore, že to nie je naša zásluha, ale dielo Božej milosti. Podľa svätého Hieronyma svätý Jozef poznal a ctil si čistotu Panny Márie, ale rozumom nevedel pochopiť tajomstvo. Mlčky ho schoval do svojej duše. 
Prosím ťa, najdrahšia Panna Mária, vypros nám u Boha milosť, aby sme verne mohli nasledovať sv. Jozefa v plnení si svojich každodenných povinností. Vypros nám silu, aby sme ho vždy milovali a s radosťou nasledovali. Prosíme ťa i o to, aby sme sa stali dobrým nástrojom v Božích rukách, a vždy oddane spolupracovale na spasení svojom i svojich blížnych. Amen. 
Svätý Jozef, muž spravodlivý, oroduj za nás

Štvrtok: 13. Svätý Jozef, muž plný lásky

Spravodlivý muž Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. 
Kto by mohol opísať duševný stav sv. Jozefa, keď videl, že Mária, jeho snúbenica, je v požehnanom stave. Dušu mu rozrývali rôzne myšlienky. No vždy znova sa pred ním vynárali jej príkladné cnosti a musíme uznať a obdivovať múdrosť tohto spravodlivého muža, ktorý svoju pochybnosť odstránil od seba tak, že nevynášal žiadny rozsudok a všetko ponechal na Božiu vôľu. Nesúďme nikdy svojho blížneho, akokoľvek by okolnosti svedčili proti nemu. Zažeňme podozrievajúce myšlienky z mysle a ponechajme vec na rozhodnutie Vševediaceho Boha. Ak chceš ušetriť seba i svojich blížnych od mnohých a často nenapraviteľných chýb, nehovor a nesúď zbrklo. Nevynášaj nad nikým unáhlený rozsudok. 
Svätý Jozef, prosím ťa pre lásku a šetrnosť, s akou si sa choval k Panne Márii, získaj nám milosť, aby sme sa nikdy neprehrešili neláskavým odsudzovaním a ohováraním svojich blížnych, ale aby sme vždy vedeli obhájiť ich česť a dobré meno. Amen. 
Svätý Jozef, muž plný lásky, oroduj za nás

Piatok: 14. Svätý Jozef, Bohom uznaný za hodného

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel… (Mt 1, 20) 
Aká to bola veľká česť pre Jozefa. Boh ho uznal za hodného, aby bol snúbencom Panny, ktorá počala z Ducha Svätého a stala sa Božou Matkou. Ale uvažujme aj o tom, že Jozef svojou múdrosťou a statočnosťou sa stal hoden tohto vysokého úradu, ktorým ho Pán poveril. Ľudia sa obyčajne vo všetkom prenáhlia, ale Jozef vedel opanovať svoje srdce a svoju dušu. Dlhý čas trpezlivo uvažoval a vtedy „zjavil sa mu Pánov anjel vo sne“. Učme sa z jeho príkladu a dobre si všetko zvážme, skôr ako by sme niečo povedali alebo vykonali. A skôr, ako by sme niekoho odsúdili čo aj len v srdci, najmä ak je reč o cti spolublížneho, dobre uvažujme. Nikdy nesúďme unáhlene a s hnevom v srdci. Často, keď sme už vyčerpali všetky možnosti, keď sme už zapojili a privolali na pomoc rozum i vôľu a napriek tomu sme nedospeli k žiadnemu výsledku, vtedy príde zvyčajne pomoc od Boha. Ako sa musel cítiť sv. Jozef, keď sa mu zjavil anjel. Tak poteší Boh všetkých, ktorí obstoja v životných skúškach. Pokoj a tiché šťastie, ktoré sa nám rozleje v srdciach, to je najkrajšia odmena. A Pán nikdy nezabudne na svojich verných. Keď budeme teda kedykoľvek v živote vystavení tvrdej skúške, keď nás sužuje čosi, čo je nad naše sily vyriešiť, spoliehajme sa vždy na Božie rozhodnutie a naňho nechajme aj zdanlivo neriešiteľné veci. On pomôže na príhovor sv. Jozefa tam, kde už zlyhá každá iná pomoc. 
Svätý Jozef, ty, ktorý si bol vo viere vždy stály a pokojne si pretrpel skúšky, ktorými skúšal Pán tvoju vernosť, oroduj za nás, aby sme sa nikdy a ničím nedali zviesť z cesty spravodlivosti, ale aby sme podľa tvojho príkladu pokojne prijali kríže života, rozhodnutia Pánove. Pros za nás, aby sme sa vždy zverili so svojimi starosťami jemu a z jeho rúk vedeli prijať i konečné rozhodnutie. Amen. 
Svätý Jozef, Bohom uznaný za hodného, oroduj za nás.

Sobota: 15. Svätý Jozef, pokojný mysľou

„Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“ (Mt 1, 20) 
Syn Dávidov, potomok kráľovského proroka v duchu predvídal večnú ríšu svojho jediného potomka a poznal zasľúbenie, že z jeho rodu príde Spasiteľ. Jozefovi pripomínali jeho pôvod veľké veci, ktoré sa mali stať v jeho rodine. „Syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“ Bol teda hoden vziať si ju za manželku, lebo Boh mu zveril opateru nebeského pokladu. A syn Najvyššieho ho chcel mať za pestúna a ochrancu. A to bola hodnosť, ktorú musel prijať. Možno sa aj my niekedy ocitneme v položení podobnom Jozefovmu. Možno nás niekedy prepadne veľká úzkosť a ťažkosti sa nám budú zdať nezdolateľnými. Vtedy všetko ponechajme na Boha. Nezaoberajme sa v mysli neustále iba svojimi ťažkosťami, ale odovzdajme sa plne do Božej vôle, bez rozčúlenia, bez pocitu neistoty, tak, ako to urobil sv. Jozef. Skúška pominie a my pochopíme a precítime krásnu nádej rozhodnutia Najvyššieho. Kto takto koná, ten si líha v žiali, ale vstáva s nádejou a v radosti, podľa slov sv. Bernarda sám Pán Ježiš si zvolil sv. Jozefa, tohto verného Božieho sluhu, aby bol tešiteľom jeho matky a jemu pestúnom a pomocníkom vo veľkom diele ľudského spasenia. 
Svätý Jozef, vzdávam vďaky Bohu a teším sa z potechy, ktorou sa naplnilo tvoje srdce, keď si sa anjelovým zvestovaním dozvedel tajomstvo vtelenia Syna Božieho. Šťastný je každý človek, ktorý s takouto pokojnou mysľou prijíma všetky životné rozhodnutia. Prosím ťa, vypros túto milosť aj mne, nech vždy v živote robím iba dobré skutky a nech všetku pomoc v živote i vo všetkých ťažkých skúškach čerpám iba od Boha. Amen. 
Svätý Jozef, pokojný mysľou, oroduj za násHUDBA:
  • Chváľ, svätý Jozef. https://youtu.be/TZD5VTZ4N8Y
TEXTY:
  • Mimoriadny rok sv. Jozefa. https://www.fara-kezmarok.sk
  • Pobožnosti k sv. Jozefovi. http://modlitba.sk
  • Modlitby k sv. Jozefovi. http://modlitby.sk/, http://www.marianky.sk,  http://www.kapucini.sk