Pôst 2021: III. pôstny týždeň (07.03.-13.03.2021)

Pozývame vás prežiť tohtoročný pôst obdobie so svätým Jozefom. V rámci Roka svätého Jozefa sme každý deň pôstneho obdobia sme pripravili krátke zamyslenie s modlitbou. Pre každý týždeň je k dispozícii textová i audio verzia. Modlitby a úvahy pre vás narozprávali naši dobrovoľníci. Ďakujeme. Viac o projekte na www.tvoj-strom.info.

III. pôstny týždeň (07.03.-13.03.2021)

 Nahrávka:  NE  PO  UT  ST  ŠT  PI  SO

Nedeľa: 16. Svätý Jozef, pestún Božieho Syna

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. (Mt 1, 21)
Keď sv. Jozef počul anjelovo zvestovanie, otvorili sa mu oči. Videl, aká veľká česť je pre neho byť mužom Márie. On je vyvolený byť pestúnom Božieho Syna. On bude mať právo dať meno Božiemu dieťaťu., to meno, ktoré bude jasne hlásať, aké je to dieťa a čo má z neho byť. Teraz už pochopíme, prečo bol Jozef mlčanlivý. Vo Svätom písme sa spomína iba jediné slovo, ktoré vyriekol, ale tým jediným slovom povedal viacej, ako všetci proroci Starého zákona i ako učitelia Nového zákona, keď povedal, že meno nemluvniatka bude Ježiš. Proroci predpovedali, čo sa stane v budúcnosti; vedeli, kedy a načo má prísť Vykupiteľ, ale jeho meno nevedel predpovedať ani jeden. Neskôr apoštoli i cirkevní učitelia písali, kázali, trpeli, ba obetovali i život preto, aby vysvetľovali, šírili a bránili vieru v Ježišovom mene. Sv. Pavol a sv. Bernard hlásali, že pre nich naveky bude najdrahšie iba jedno meno: Ježiš. Robme teda ako sv. Jozef: hľadajme Ježiša, myslíme na neho, slúžme mu a žime iba preňho. Tak sa od neho nikdy neodlúčime a ostaneme my v ňom a on v nás. 
Nekonečný, milosrdný a láskavý Bože, dopraj mi milosť, aby som vždy s dôverou vzýval(a) najsvätejšie mená: Ježiš, Mária, Jozef. Nech mám na perách tieto mená aj vtedy, keď moja duša bude opúšťať tento dočasný pozemský príbytok. Amen. Ježiš, Mária, Jozef, vám oddávam srdce i dušu. Ježiš, Mária, Jozef, stojte pri mne v smrteľnom boji! Ježiš, Mária, Jozef, nech sa lúči moja duša s vami v pokoji. Amen.
Svätý Jozef, pestún Božieho Syna, oroduj za nás

Pondelok: 17. Svätý Jozef, vzor poslušnosti

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. (Mt 1, 24) 
Medzi skutkami sv. Jozefa vynikajú najmä dva: skromnosť a poslušnosť. Čo anjel povedal, to on bez otáľania, odporu a ochotne urobil. Je to obdivuhodná skromnosť a ochotná poslušnosť. Ako vysoko stoja tieto duševné vlastnosti nad ľudskou múdrosťou a vypočítavosťou. Ak nám Boh dá na vedomie svoju vôľu, vtedy nikdy nepochybujme o jej správnosti, neotáľajme s jej uskutočnením. Poslúchnime aj iné dobré a múdre rady, ktoré môžu prispieť k blahu nás, alebo našich najbližších. Nech je nám v úzkostiach múdrosťou mlčanie a svetlom Božie slovo. Iba takto sa zbavíme ťažkostí, odstránia sa prekážky a splnia sa nám všetky žiadosti a zámery nad očakávanie. 
Svätý Jozef, prosíme ťa, vypros nám milosť, aby sme mohli porozumieť, že nezvratnú lásku k Bohu nám môže zachovať len to, že sa s radosťou podrobíme jeho svätej vôli a denne mu prinesieme obeť sebazaprenia, ktorú mu môžeme dokázať iba vernosťou a skutkami. Amen.
Svätý Jozef, vzor poslušnosti, oroduj za nás

Utorok: 18. Svätý Jozef, vzor slobody a nezávislosti

Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu. (Lk 2, 4) 
Svätý Jozef ide do Betlehema. Poslúcha, hoci by mal rozkazovať, pretože je kráľovským potomkom. Hoci by mal sedieť na kráľovskom tróne, žije medzi pospolitým ľuďom. Veľkosť a sloboda nezávisia od spoločenského stavu. Niekto zdanlivo stojí nad všetkými, ale v skutočnosti je bábkou pre všetkých. Stáva sa, že niekto je prvým, hoci podľa zásluh by mal byť na poslednom mieste. Človek i na tom poslednom mieste a najnižšie postavený môže byť takým slobodným a veľkým, ako keby sedel na tróne. V Božích očiach a v očiach anjelov stál Jozef na najvyššom mieste medzi svojimi vrstovníkmi. Rozhodoval o osude Svätej rodiny, ale vždy sa pritom riadil vôľou a rozhodnutím Najvyššieho. Ak sa chceš stať veľkým, staň sa najprv slobodným a nezávislým. Keď chceš dosiahnuť vážnosť a úctivosť, keď chceš mať trvalý a účinný vplyv na ľudí, buď ponížený a poslušný. Pyšný človek sa protiví Bohu i ľuďom. Snaž sa robiť každému dobre a nazhromaždíš si silu a slobodu, aby si mohol brániť Božiu úctu a blahobyt svojho blížneho. 
Svätý Jozef, Ty si vždy bez odporu poslúchol príkaz, daj, aby sme boli rovnako poslušní a aby sme vždy dokázali stáť na pravde a spravodlivosti. Prosím ťa, daj nám však dosť sily rozoznať pravdu od lži a vyhýbať sa pochlebovaniu. Daj, aby som vždy rozoznali správny smer i cieľ svojej cesty. Amen.
Svätý Jozef, vzor slobody a nezávislosti, oroduj za nás

Streda: 19. Svätý Jozef, hľadajúci prístrešie

... aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. (Lk 2, 5) 
Cesta do Betlehema bola pre Máriu veľmi namáhavá. Úlohou sv. Jozefa bolo nájsť prístrešie, kde by sa po príchode utiahli. Ale tí zdatnejší a ničím nezaťažení ľudia, ktorí išli spolu s nimi, ich dávno predbehli a zaujali všetky miesta. Betlehem bolo mesto Dávidovo a v tomto meste nenašiel Jozef ani jediný hostinec, ani dom, kde by sa ubytovali, alebo kde by našla prístrešie Matka Kráľa kráľov. A predsa sa nežaluje, nereptá. Ani Mária nebúri pokoj jeho duše nárekom, ani sťažnosťami. Boli chudobní a ani výzorom sa nemohli radiť medzi zámožných, nuž im zostalo miesto posledných. Boží Syn nenájde nikde miesto, iba na najchudobnejšom a odľahlom mieste, kde sa uchýlia pred nocou tí najúbohejší so svojimi zvieratami. Nesúďme nikdy podľa zovňajšku. Hoci svet vždy miloval a miluje bohatstvo, oslňujúci výzor a skvelé oblečenie, nikdy sa nehanbime za to, že sme chudobní. A nikdy neodožeňme od svojich dvier biedne oblečeného a unaveného človeka. Možno práve v ňom prichádza k nám betlehemské dieťa a prosí nás o dobro a o súcit. Nech našu veľkosť nikdy nemerajú peniazmi, ale dobrotou srdca. 
Preblahoslavená Panna Mária a sv. Jozef, vyproste nám od Boha milosť, aby sme i ťažkosti prijali podľa vášho svätého vzoru ako od Boha pochádzajúce, ktoré budú slúžiť a prispievať k môjmu posilneniu. Kiež sme vždy presvedčení, že Boh na tých, ktorých miluje, zosiela i kríže, ale vždy im pomáha na dlhej životnej ceste niesť a uniesť ich váhu a po smrti odmení ich pokoru. Amen. 
Svätý Jozef, hľadajúci prístrešie, oroduj za nás

Štvrtok: 20. Svätý Jozef, šťastný pri jasliach

Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. (Lk 2, 16) 
Pozrime sa na Jozefa, aký je šťastný pri jasliach, v ktorých ležalo nemluvniatko. Božie dieťa sa usmieva a pozerá na neho. A sv. Jozef zabudol na všetky útrapy, minulé i budúce. Vidí iba prítomnosť a svoju radosť i vďaku vyjadruje mlčky: v očiach sa mu zračí ten krásny pokoj srdca, ktorým je naplnené celé jeho vnútro pri pohľade na dieťa. Veď on bude v budúcnosti jeho tichým ochrancom a sprievodcom. Sú chvíle v živote, ktoré nemožno vysvetliť. Sú deje, ktoré nemožno vyjadriť nijakým zmyslovým znakom. V takomto položení bola i duša sv. Jozefa pred Ježiškovým narodením. Vzýval ho, očakával ho a mlčky sa mu poklonil. Aká obdivuhodná je táto mlčanlivosť. Teraz z neho vyžaruje iba ticho a láska. Ale príde čas a Ježiš skutkami vyjadrí svoju múdrosť a božskosť, zo skutkov sa bude skvieť jeho všemohúcnosť. Sv. Bernardín Sienský hovorí: Ak Mária, delí tie milosti, ktoré Boh dáva ľuďom, koľkými milosťami zahrnula svojho tichého a láskavého snúbenca, ktorého vrúcne milovala, a ktorý celou dušou miloval ju. 
Všemohúci a večný Bože, žiadame si na orodovanie sv. Jozefa takú milosť, aby sme vždy v živote stáli pri Spasiteľovi. Veď cítim, že patrím do spoločenstva tých, ktorí ho ustavične hľadajú a túžia byť v jeho blízkosti, to je najkrajšia odmena. Nech stratím čokoľvek v živote, len nikdy nie svoju vieru a lásku k nemu. Nech moja duša vždy žije v jeho láske. Amen. 
Svätý Jozef, šťastný pri jasliach, oroduj za nás

Piatok: 21. Svätý Jozef, ochranca Ježiša

Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš. (Mt 1, 25) 
Ježiš je tu nazvaný prvorodeným Synom Márie. Jozef bol manželom Márie a Ježiškovým otcom len v očiach sveta. A hoci bol iba Ježiškovým pestúnom, mal voči božskému dieťaťu práva a povinnosti, ale i výhody a starosti. Predovšetkým on bol povolaný dať dieťaťu meno. To bola úloha, ktorá vyzdvihla sv. Jozefa nad patriarchov, prorokov, apoštolov a učiteľov viery. Meno Ježiš bolo jediné slovo, ktoré podľa Svätého písma Jozef vyslovil. Z toho môžeme pochopiť, ako mu znelo toto slovo v srdci po celý jeho pozemský život. 
Svätý Jozef, vypros nám, aby sme i my mohli poznať Ježiša. A budeme ho môcť dokonale poznať iba vtedy, keď len on zaujme prvé miesto v mojom srdci. Keď ho budeme mať v ústach, v mysli, v srdci, v skutkoch, v náklonnostiach, v reči, keď ho denne ponesiem na rukách. Ó, kiež by som mohli všetko svoje úsilie, všetku ctižiadostivosť a celé svoje šťastie vložiť do služby Ježišovi a jeho svätej Cirkvi! Spomeň si na nás, sv. Jozef a podporuj nás svojím orodovaním u Ježiša, tvojho chránenca. Amen. 
Svätý Jozef, ochranca Ježiša, oroduj za nás

Sobota: 22. Svätý Jozef, snúbenec najsvätejšej Panny

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. (Lk 2,22) Tu sa stretávame s uznaním zákonného práva sv. Jozefa k Ježišovi, synovi Panny Márie. Skutočným Ježišovým otcom je ten, ku ktorému sa on tak často obracia: „Otče môj, ktorý si na nebesiach.“ Ale sv. Jozef má zodpovednosť za dieťa tu, na zemi. Aj evanjelista spomína, ako sa Jozef a Mária spolu starali, ako predstaviť Ježiša Bohu. To, čo spolu dostali, to spolu niesli, aby to obetovali Pánovi. Tak to predpisoval Mojžišov zákon. Učme sa z toho, ako máme používať Božie dary. Rozum, vôľa, zdravie, telesná sila, zrak, sluch, telo, duša, krása sú všetko Božie dary, ktoré máme využívať na Božiu slávu a v jej službe. A ten, ktorý nám tak hojne nadelil tieto milosti, nás raz odmení za našu obetu. 
Svätý Jozef, snúbenec najsvätejšej Panny, ty stojíš tak blízko pri žriedle všetkých milostí. Vypros nám u tvojho božského Syna čistotu úmyslu podľa jeho najsvätejšej vôle. Vypros nám u neho, aby sme všetko robili pre neho, vo všetkom hľadali jeho a so všetkým sa priblížili len k nemu. Chceme urobiť všetko, aby sme ho lepšie spoznali, viac si ho zamilovali a stali sa jeho vernými služobníkmi. Amen. 
Svätý Jozef, snúbenec najsvätejšej Panny, oroduj za násHUDBA:
  • Chváľ, svätý Jozef. https://youtu.be/TZD5VTZ4N8Y
TEXTY:
  • Mimoriadny rok sv. Jozefa. https://www.fara-kezmarok.sk
  • Pobožnosti k sv. Jozefovi. http://modlitba.sk
  • Modlitby k sv. Jozefovi. http://modlitby.sk/, http://www.marianky.sk,  http://www.kapucini.sk