Pôst 2021: V. pôstny týždeň (21.03.-27.03.2021)

Pozývame vás prežiť tohtoročný pôst obdobie so svätým Jozefom. V rámci Roka svätého Jozefa sme každý deň pôstneho obdobia sme pripravili krátke zamyslenie s modlitbou. Pre každý týždeň je k dispozícii textová i audio verzia. Modlitby a úvahy pre vás narozprávali naši dobrovoľníci. Ďakujeme. Viac o projekte na www.tvoj-strom.info.

V. pôstny týždeň (21.03.-27.03.2021)

Text  Nahrávka:  NE  PO  UT  ST  ŠT  PI  SO

Nedeľa: 30. Svätý Jozef, vzor pokoja

Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“ (Mt 2, 19- 20) 
Míňali sa dni, týždne, mesiace a čakaný anjel neprichádzal. Iný človek by bol stratil vieru a nádej v splnenie sľubu a bol by sa nastálo usadil v Egypte. Veď tam bývali mnohí Židia, ktorí zaiste radili svätému Jozefovi, aby nasledoval ich príklad. Iste tvrdili, že veď ani oni sa nezriekli starej vlasti, svätého mesta; aj city ich sŕdc smerujú k chrámu jediného Boha, a jednako postavili si šiatre a zostávajú nastálo na tejto pohostinnej pôde. Ale Jozef naďalej očakával splnenie anjelovho sľubu a dúfal v sľúbený návrat rodiny. Nikdy sa neviažme k jednému miestu, úradu, povolaniu, akoby sme tam mali zostať naveky. Buďme vždy pripravení zanechať výhodné miesto, prácu. Nikdy nereptajme, ak sme si prosili nejakú milosť, namáhali sme sa dosiahnuť nejakú čnosť a doposiaľ sa tak nestalo. Naša práca, úsilie, modlitby sa nám zrazu zdajú bezvýsledne, zbytočné. Zahorkneme, pretože sa nám naše prianie nevyplnilo presne podľa želania. Často si dokonca myslíme, že sme sa stali obeťou klamu. Ale nie je to tak. Je to vždy iba skúška našej viery, pevnej vôle a oddanosti Bohu. Naša prosba bude vyslyšaná, odrazu príde deň, nastane situácia, kedy spoznáme, že Božia milosť bola s nami po celý čas pochybností a odrazu vieme, že obávaný Herodes už zomrel, že zmizla prekážka, ktorá nám tak úporne stála v ceste. 
Daj nám, Pane a Bože náš, na orodovanie svätého Jozefa tej milosti, aby sme vyhnali zo svojich sŕdc prílišnú starosť o budúcnosť, ale aby sme sa celkom oddali tvojej najsvätejšej Prozreteľnosti a usilovali sa robiť to, čo sme pred tvojou velebnosťou uznali za dobré. Amen. 
Svätý Jozef, vzor pokoja, oroduj za nás

Pondelok: 31. Svätý Jozef, vzor dôvery

On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. (Mt 2, 21) 
Opäť vidíme skromná, úprimnú, dôvernú poslušnosť Jozefa. Len čo odznel anjelov hlas, hneď vstal. Jeho poslušnosť je rýchla a bez vzdoru. Ako poslušne prišiel, tak sa aj v poslušnosti a v pokore svojho srdca vrátil. A prišiel do zeme Izraelovej. Ako je stručne povedané o jeho ceste, ale koľko na nej Svätá rodina zakúsila. Cesta do Egypta bola spojená s nepríjemnosťami a utrpením, ale cesta do Judey musela byť určite ešte ťažšia. V čase prvého cestovania bolo dieťa ešte malé, ľahké, ale keď sa vracali, bolo ešte prislabé, aby zvládlo cestu peši a isto ťažké na nesenie. Ale obetavosť dobrého pestúna nepoznala hraníc. Pokojne, trpezlivo a neúnavne pomáhal matke i dieťaťu. Zabudol na vlastné útrapy a staral sa iba o tieto najdrahšie bytosti, ktoré mu boli zverené. Cesta bola ťažká a nebezpečná, pod nohami neustále horúci piesok. Ale trpezlivosť a Jozefova vytrvalosť premohli všetko. Je patrónom, ochrancom a pokladom tých, ktorí bojujú s neresťami, návykmi. Keďže sám zakúsil vo svojom pozemskom putovaní veľa, určite uzná biedu druhých. S plnou dôverou sa môžeme k nemu utiekať vo všetkých ťažkostiach, veď i svätá Cirkev sa k nemu modlí: „Nech nám pomáhajú, prosíme Pane, zásluhy ženícha tvojej najsvätejšej rodičky, aby nám na jeho príhovor bolo udelené to, čo naša dostatočnosť neobsiahne.“ 
S detinskou dôverou sa odporúčame do tvojej ochrany, svätý Jozef. Buď pre nás vždy útočišťom, keď ti predkladáme svoje prosby, radcom v pochybnostiach a potešiteľom v zármutku. Tebe sa oddávame telom i dušou a prosíme, stoj pri nás najmä v hodinu smrti. Buď nám prostredníkom v obtiažnych prípadoch života, v každej potrebe a ťažkosti. Amen. 
Svätý Jozef, vzor dôvery, oroduj za nás

Utorok: 32. Svätý Jozef, múdry vodca

Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do Galilejského kraja. (Mt 2, 22) 
Boh nás obdaril rozumom a my ľudia musíme vedieť tento drahocenný dar užívať. Boh nám dáva vnuknutia, výzvy, a ak ich nepočúvame, ak nezapojíme rozum i srdce spoločne a správne neuvážime, aká je to výzva a čo pre nás znamená, odvrhneme od seba hlas, nepočúvneme výzvu, lebo sme sa nenaučili byť rozvážni a múdri. Svätý Jozef keď počul, že po Herodesovi nastúpil na trón jeho syn Archelaus, i keď nebol učený, vlastným rozumom usúdil, že je neisté ísť bývať do krajiny, ktorá mu je podriadená, pretože syn určite nebude iný, ako bol otec. Sú ľudia, ktorí všetko odsúdia, ohovoria, nič im nie je dobré. Ich opakom sú tí, ktorí bez rozmyslu, strmhlav všetko odobria. Prví majú málo lásky a srdca, tí druhí málo múdrosti a ducha. Pán Ježiš povedal: „Nesúďte!“ Čiže chráňte sa ohováranie a vynášanie zlých súdov. Svätý Pavol nás zas nabáda: „Duchaplný človek si všetko rozváži.“ Naučme sa triezvo rozoznávať, čo je dobré a čo zlé, čo je pravda a čo lož, kto je náš skutočný priateľ. Boh pomáha len takým, ktorí jeho pomoc dôverne žiadajú a chcú si pomôcť aj sami. Nemôžeme sa však spoliehať viacej na svoju silu, ako na božskú pomoc. 
Svätý Jozef, ktorý si Ježiša tak múdro vodil tŕnistými cestami života, buď, prosíme ťa, aj naším vodcom, aby sme zle nesúdili našich najbližších, ale aby sme, vyprosiac si radu, vo všetkom hľadali Boha, nikdy sa neschýlili z cesty Božích príkazov, a tak si zaslúžili stôl s obyvateľmi ríše večného blahoslavenstva. Amen. 
Svätý Jozef, múdry vodca, oroduj za nás

Streda: 33. Svätý Jozef, oddaný Ježišovi a Márii

V Nazarete Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret. (Mt 2, 23) 
Aké sú naše dni často ťažké. Koľko ráz si myslíme, že je nad naše sily uniesť všetky tie každodenné drobné trápenia a starosti. Pozrime sa na svätého Jozefa v Nazarete. Ťažko si zarába na každodenný chlieb, ale cíti sa blažený, pretože sa môže starať o matku a dieťa a oni sa mu za tie každodenné starosti bohato odmeňujú láskou, úsmevom. Keď sa všetci spoločne a pokojne stretnú, očarení počúvajú otázky dieťaťa, radi mu odpovedajú na ne. Sú jeho prvými učiteľmi a malý Ježiš s radosťou prijíma každé ich slovo. Hľadajme už tu na zemi pokoj a v drobných radostiach nachádzajme útechu z horkosti života. Ten, kto nájde vlastnú duševnú vyrovnanosť, kto je dobroprajný, dobrosrdečný a obetavý voči svojej rodine, ten nájde v rodine vždy zázemie, ktoré mu nič nemôže vynahradiť a kde vždy prekoná úskalia života. Čokoľvek nám prinesie budúcnosť, vždy sa s dôverou oprime o Ježiša a Máriu a budeme blažení, ako svätý Jozef. 
Ó, svätý Jozef, ktorý si bol blaženejší v jednoduchom nazaretskom domčeku ako mnohé kniežatá vo svojich palácoch, lebo si bol už tu na zemi vnútorne spojený S Bohom, vypros nám milosť, aby sme mohli žiť vo vnútornom Spojení s Ježišom a Máriou. A aby sme takto Pripravení boli hodní oslavovať Boha na veky, Amen. 
Svätý Jozef, oddaný Ježišovi a Márii, oroduj za nás

Štvrtok: 34. Svätý Jozef, vzor svätosti

Veľká noc Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. (Lk 2, 41) 
Obdivujeme, ako skromne, ale skrúšene sa stará Svätá rodina o plnenie Božieho zákona. Naoko to nie je nápadné, lebo Jozef, Mária a Ježiš plnia len obyčajné povinnosti. Robia len to, čo musí robiť každý pobožný človek. Nieto nijakého zjavného znaku, ktorým by sa líšili od iných ľudí. Neukazujú svetu nič zvláštne, nič nápadné. Konajú si svedomite najdôležitejšie povinnosti kresťanského života, dodržiavajú Božie a cirkevné prikázania. Buďme preto vždy dôslední v plnení bežných, každodenných i kresťanských povinností. A potom, ak je Božia vôľa taká, že si nás vyvolí pre väčšie veci, dá nám vždy včas znamenie: pocítime jeho vôľu, ktorá nás usmerní tam, kde to bude jemu na slávu a na úžitok našej duši. 
Pros za nás, svätý Jozef, aby sme poznali, čo je skutočná, pravdivá svätosť života, aby sme tak mali na zreteli dokonalé plnenie svojich každodenných povinností. Nech Božia vôľa tvorí naše myšlienky a naše slová. Nech Božia sláva je našim cieľom a láska k Bohu vzpruhou našich skutkov. A nech sa vždy všetko deje v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 
Svätý Jozef, vzor svätosti, oroduj za nás

Piatok: 35. Svätý Jozef, vzor obetavosti

Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. (Lk 2, 42 43) 
Ako sa to mohlo stať, že Jozef ani Mária nezbadali, že Ježiš nie je s nimi? V Jeruzaleme bolo na slávnostiach veľa ľudí a pútnici nechodievali všetci spolu, ale rozdelení na ženy, mužov a deti. Mária sa pridružila k ženám, Jozef šiel medzi mužmi a malý Ježiš mohol ísť s jedným, alebo s druhým rodičom. Prečo sa to teda stalo? Prečo zadal Ježiš takú príčinu k bolestnej starosti svojich rodičov? Dal im priamu príčinu, aby vyjadrili strach oňho i nežnú, starostlivú lásku. Koľko ráz sa to stane i nám obyčajným ľuďom. Máme pocit, že sa skryl pred nami, stratil sa a dlho a bolestne ho hľadáme. Tieto skúšky vždy sledujú naše dobro: aby sme precitli, úprimnejšie sa venovali rozhovoru s ním, aby naše srdcia túžili ešte viac po ňom. Aby sme vždy pokorne prijali z jeho svätých rúk dobré i zle. 
Svätý Jozef, pamätajúc na svoju ľudskú krehkosť, nežiadame si, aby sme boli oslobodení od všetkého trápenia, ale radšej to, aby sme vďačne trpeli, čo dopustí na nás Božia spravodlivosť. Svoje utrpenie obetujeme za odpustenie hriechov, aby sme sa očistili od všetkých škvŕn, oslobodili sa od zlých náklonnosti, a tak boli čoraz podobnejší nášmu Spasiteľovi. Amen. 
Svätý Jozef, vzor obetavosti, oroduj za nás

Sobota: 36. Svätý Jozef, hľadajúci Ježiša

Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. (Lk 2, 44) 
Jozef a Mária hľadali Ježiša medzi rodinou a známymi. Bolo to prirodzené. Museli podniknúť všetko, aby našli svoje stratené dieťa. Keď nás stihne žiaľ, alebo prikvačí starosť, hľadáme útechu i pomoc najprv u rodičov, súrodencov, príbuzných, alebo u dobrých priateľov. Zväčša však darmo. Jediný, kto je vždy s nami a pri nás a kto trpezlivo čaká na naše zaklopanie, je Ježiš. Vie, že musíme prísť, vždy prídeme, keď už vyčerpáme aj poslednú možnosť a opustia nás všetci blízki. Jozef a Mária hľadali Ježiša v pokore svojich sŕdc, obviňovali sa navzájom, že ho stratili. Po bolestnom hľadaná ho našli po troch dňoch v chráme. Aj my hľadajme v pokornej a stálej modlitbe v jeho dome to, čo nikde a u nikoho nemôžeme nájsť. Tu ho určite nájdeme, veď on na nás neustále čaká. 
Svätý Jozef, prosíme ťa, keby sme niekedy stratili Ježiša, nauč nás hľadať ho v poníženosti a pokore. A nauč nás ho hľadať a nedať sa ničím odradiť aj vtedy, keby sa nám sto ráz naše hľadanie zdalo márnym, aj keby nás už opúšťali posledné sily. Na tvoj príhovor nech je náš návrat k nemu vždy vzácny a trvalý. Amen. 
Svätý Jozef, hľadajúci Ježiša, oroduj za nás

HUDBA:
  • Chváľ, svätý Jozef. https://youtu.be/TZD5VTZ4N8Y
TEXTY:
  • Mimoriadny rok sv. Jozefa. https://www.fara-kezmarok.sk
  • Pobožnosti k sv. Jozefovi. http://modlitba.sk
  • Modlitby k sv. Jozefovi. http://modlitby.sk/, http://www.marianky.sk,  http://www.kapucini.sk