Pôst 2021: Veľký týždeň (28.03.-31.03.2021)

    

Pozývame vás prežiť tohtoročný pôst obdobie so svätým Jozefom. V rámci Roka svätého Jozefa sme každý deň pôstneho obdobia sme pripravili krátke zamyslenie s modlitbou. Pre každý týždeň je k dispozícii textová i audio verzia. Modlitby a úvahy pre vás narozprávali naši dobrovoľníci. Ďakujeme. Viac o projekte na www.tvoj-strom.info.

Veľký týždeň (28.03.-31.03.2021)

Text  Nahrávka:  NE  PO  UT  ST       

Nedeľa: 37. Svätý Jozef, milujúci Ježiša

Ježiša nájdu v chráme Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. (Lk 2, 45 46) 
Jozef a Mária vytrvalo hľadali dieťa. Vrátili sa preň späť do Jeruzalema, až ho konečne po trojdňovom hľadaní našli v chráme. Keď sa rodičia zjavili, Božie dieťa hneď zanechalo tých, ktorí žasli nad jeho múdrosťou a pripojilo sa k rodičom. A aká veľká bola ich radosť, keď ho znova držali v náručí a počuli jeho hlas. Hľadajme Boha v modlitbe, neúnavne a stále. A ak sa nám zdá, že sme ho stratili, že sa nám vzďaľuje, neklesajme v horlivosti, ale vráťme sa do Jeruzalema do domu modlitby a určite ho tam nájdeme. Vždy, keď sa nám zdá, že sme zostali sami, bezradní, uprostred sveta a problémov, to je skúška, ktorou chce posilniť našu vôľu, cnosti a upevniť nás vo viere. 
Svätý Jozef, ty si sa tri dni zarmucoval, keď si stratil predmet svojej lásky. A my si často dlhý čas neuvedomíme, keď sa vlastnou vinou odtrhneme od Boha. Nevieme, ako ho bolí strata každého z nás a ako čaká, často celý ľudský život, na náš návrat. Pros za nás, aby sme našli dosť sily tak ho vždy milovať, aby nás žiadna moc nevedela od neho odtrhnúť. Amen. 
Svätý Jozef, milujúci Ježiša, oroduj za nás

Pondelok: 38. Svätý Jozef, vzor počúvania

Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2, 48 49) 
Jozef cíti s Máriou. Vie, aké muky prežíva jej materinské srdce pri myšlienke na stratu syna. Ale vidí a spolu s ňou prežíva i radosť z nájdenia dieťaťa. Tak to už býva, ak dobre obstojíme v skúške, máme radosť, poteší nás úspech a potom príde zákonite obdiv nad tým, ako premenil Boh naše trápenie a starosti v pokoj. Dieťa Ježiš trpezlivo vysvetľuje rodičom svoje počínanie. Chápe, ako veľmi sa oňho báli, ako ho spoločne unavení a vyľakám hľadali. Ale či nechápali, že to bola povinnosť voči Otcovi, ktorá mu prikazovala toto urobiť? A oni pochopili a s láskou prijali túto skúšku. Nikomu nie sme zaviazaní väčšou poslušnosťou, ako Bohu. Povinnosť k nemu stojí vyššie, ako príkazy rodičov, alebo predstavených. Jeho vôľu a jeho výzvu musíme rešpektovať vždy na prvom mieste. Ak sa jedná o Božiu slávu, nesmieme hľadieť ani na najtajnejšie náklonnosti nášho srdca. Svätý Augustín učí, že láska k rodičom nesmie prekážať v láske k Bohu. Milovať rodičov a blížnych je Boží rozkaz, ale milovať Boha je najsvätejšia povinnosť. 
Starostlivý pestún Pána Ježiša, akú radosť si pocítil, keď si našiel stratené dieťa v chráme. Prosíme ťa, vypros nám milosť, aby sme ho nikdy nestratili. Prosíme ťa o takú milosť, aby sme sa dokázali vždy vyhnúť všetkému, čím by sme mohli uraziť jeho nekonečnú dobrotu, Nech láska k Ježišovi je naším šťastím v živote. Amen. 
Svätý Jozef, vzor počúvania, oroduj za nás

Utorok: 39. Svätý Jozef, vzor podvolenia

Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. (Lk 2, 51) 
Iste máme pri týchto slovách evanjelia pocit, že v živote svätého Jozefa sa stalo niečo neobyčajné, milosť, ktorá bola daná iba jemu. Jozef stojí medzi Bohom Otcom a Bohom Synom a je tlmočníkom večného Otca. Nevychováva, nevedie a neprikazuje kráľom ani národom, ale tomu, ktorého rúčku viedol od narodenia, Kráľovi kráľov a národov. Jeho rozkazu sa podrobil aj ten, ktorý má najväčšiu moc a je najmúdrejší. A zároveň je nekonečne poslušný, podrobuje svoju vôľu a rozum vôli jednoduchého remeselníka. V pozemskom živote sa Boží Syn podroboval Jozefovi a v nebi, keď Jozef prosí o niečo, Ježiš vždy vyplní žiadosť. Niet na svete vyššej hodnosti a vznešenejšieho úradu, ako bola hodnosť Jozefova. Preto je naším prostredníkom v živote i po smrti pred tvárou Najvyššieho. 
Pozdravujem ťa, svätý Jozef, ako pestúna Božieho Syna a prosíme ťa, ráč nám vyprosiť milosť, aby sme mohli nasledovať nášho Pána v jeho krásnom príklade poslušnosti . Aby sme v predstaviteľoch Cirkvi videli vždy Božích námestníkov a naučili sa ich rešpektovať, ctiť a vážiť si, tak ako si teba vážil Ježiš. Amen. 
Svätý Jozef, vzor podvolenia

Streda: 40. Svätý Jozef, vzor pokory

Vari to nie je tesár, syn Márie…? (Mk 6, 3) 
Ježiš, Boží Syn sa nehanbil za svoj stav. Nevadilo mu, že tu na zemi bol iba tesárovým synom. Dal všetkým na vedomie, že jeho skutočným otcom je Boh. Ale keďže Jozef bol snúbencom Panny Márie, pestúnom Syna Božieho a živiteľom Svätej rodiny, bol i statočným remeselníkom a milujúcim ochrancom, ktorý chlapca bezpečne previedol úskalím detských rokov. Niet v tom preňho nič ponižujúceho, že ho menujú tesárovým synom. Bol spokojný s týmto navonok nízkym postavením, veď to iba rozmnožovalo jeho slávu. Keby bol synom vysokopostaveného muža alebo chýrneho mudrca, jeho múdrosti by sa nikto nedivil. Ale to, že nasledoval svojho vychovávateľa v skromnom remesle, a predsa preukazoval mimoriadnu múdrosť, ktorá k nemu začala privádzať čoraz väčší počet poslucháčov a učeníkov, to dodalo celému jeho ďalšiemu životu väčší význam a vyvolalo neskrývaný údiv. Nepohŕdajme preto nikdy svojím stavom, nevyvyšujme sa nad druhých, ale nebuďme skleslí, keď iní stoja vyššie. Azda práve toto miesto, ktoré máme, je Bohu najmilšie, je to jeho vôľa a my sa takto môžeme stať vhodnými nástrojmi na prevedenie jeho vôle. Svätý Jozef, ty si verne plnil Božiu vôľu, hoci si žil v nízkom postavení. Prosíme ťa, pros Za nás, aby sme si necenili náš stav podľa náhľadu sveta, ale podľa náhľadu Božieho a svoje povinnosti si plnili vždy tak, ako to od nás vyžaduje vôľa Najvyššieho. Nech každú prácu konáme s Ježišom a pre Ježiša a nech sa v jeho mene naučíme znášať oveľa ľahšie svoje každodenné problémy. 
Svätý Jozef, ty si verne plnil Božiu vôľu, hoci si žil v nízkom postavení. Prosíme ťa, pros za nás, aby sme necenili náš stav podľa náhľadu sveta, ale podľa božieho a svoje povinnosti si plnili vždy tak, ako to od nás vyžaduje vôľa Najvyššieho. Nech každú prácu konáme s Ježišom a pre Ježiša a nech sa v jeho mene naučíme znášať oveľa ľahšie svoje každodenné problémy. Amen. 
Svätý Jozef, vzor pokory, oroduj za nás
HUDBA:
  • Chváľ, svätý Jozef. https://youtu.be/TZD5VTZ4N8Y
TEXTY:
  • Mimoriadny rok sv. Jozefa. https://www.fara-kezmarok.sk
  • Pobožnosti k sv. Jozefovi. http://modlitba.sk
  • Modlitby k sv. Jozefovi. http://modlitby.sk/, http://www.marianky.sk,  http://www.kapucini.sk