Pôst 2021: Začiatok pôstneho obdobia (17.02.-20.02.2021)

Pozývame vás prežiť tohtoročný pôst obdobie so svätým Jozefom. V rámci Roka svätého Jozefa sme každý deň pôstneho obdobia sme pripravili krátke zamyslenie s modlitbou. Pre každý týždeň je k dispozícii textová i audio verzia. Modlitby a úvahy pre vás narozprávali naši dobrovoľníci. Ďakujeme. Viac o projekte na www.tvoj-strom.info.

Začiatok pôstneho obdobia (17.02.-20.02.2021)

Popolcová streda: Litánie k svätému Jozefovi

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätý Jozef,
Preslávny potomok Dávidov,
Svetlo patriarchov,
Ženích Božej Rodičky,
Šľachetný strážca Panny,
Pestún Božieho Syna,
Starostlivý ochranca Kristov,
Hlava slávnej Rodiny,
Jozef najspravodlivejší,
Jozef najčistejší,
Jozef najmúdrejší,
Jozef najmocnejší,
Jozef najposlušnejší,
Jozef najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosti,
Milovník chudoby,
Príklad robotníkov,
Ozdoba domáceho života,
Ochranca panien,
Opora rodín,
Útecha ubiedených,
Nádej chorých,
Patrón umierajúcich,
Postrach zlých duchov,
Ochranca svätej Cirkvi.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Ustanovil ho za pána svojho domu. A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa:
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženích preblahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme Ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pane, nech nám pomôžu zásluhy ženícha Tvojej najsvätejšej Rodičky. A čo by sme sami nemohli dosiahnuť, daj nám milostivo na jeho orodovanie. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Svätý Jozef, panenský Ježišov pestún, najčistejší ženích Panny Márie, každý deň pros za nás samého Ježiša, Božieho Syna, aby sme posilnení Jeho milosťou, v živote viedli víťazný boj a po smrti prijali od Neho víťaznú korunu.
K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.
Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.
Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu.
Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti, a tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva ohrozenia života, obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Štvrtok: Svätý Jozef, ochranca našich domovov

Svätý Jozef, ochraňuj a okrášľuj náš dom skromnosťou a pokorou, vyzdobuj ho svetlom spravodlivosti a dobrými skutkami. Vylievaj na všetkých, čo v ňom žijeme Božie požehnanie, nech rastieme v láske a v jednote. Sprevádzaj nás pokojom a radosťou, aby sme pred Bohom vytrvali s bázňou a pracovali s láskou. Svätý Jozef, prijmi prosby, ktoré sú v našich srdciach a buď stále s nami, prosíme o tvoje zmilovanie. Dávame ti dnes kľúče od našich domovov, od našich sŕdc, dopraj nám domov šťastný. Odstráň všetko, čo by mohlo zničiť naše domovy. Do Ježišovho Srdca ukry  všetkých. Prosíme o tvoju ochranu. Nech žijeme každý deň ako v Nazarete, a svedčíme o láske tu na tomto svete. 
Svätý Jozef, ty si verne plnil Božiu vôľu, hoci si žil v skromnom domove. Prosíme ťa, oroduj za nás, aby sme necenili náš stav podľa náhľadu sveta, ale podľa božieho a svoje povinnosti si plnili vždy tak, ako to od nás vyžaduje vôľa Najvyššieho. Amen. 
Svätý Jozef, ochranca našich domovov, oroduj za nás

Piatok: Svätý Jozef, láskavý ochranca

Bože, Stvoriteľ vesmíru, ty si nám dal prácu ako životný údel, prosíme ťa, pomáhaj nám nasledovať príklad svätého Jozefa, a pod jeho ochranou svedomite vykonávať všetky svoje povinnosti, aby sme dosiahli prisľúbenú odmenu. Svätý Jozef, láskavý ochranca svätej rodiny, spomeň si na prosby, keď žiadame o tvoju ochranu. Tvoja pomoc a podpora nás privádza k tebe, lebo skutočne veríme, že nás vypočuješ. Prichádzame k tebe s touto dôverou a odovzdávame ti naše domovy, rodiny, deti, zamestnania i priateľstvá. 
Pozdravujeme ťa, svätý Jozef, ako pestúna Božieho Syna a jeho láskavého ochrancu. Prosíme ťa, ráč nám vyprosiť milosť, aby sme ťa mohli nasledovať v príklade poslušnosti, lásky, obety a ochrany. Pestún nášho Spasiteľa, neodmietni našu prosbu, ale láskavo ju prijmi a vyslyš. Prichádzame k tebe s rešpektom a cťou. Vážime si ťa ako si teba vážil Ježiš. Amen. 
Svätý Jozef, láskavý ochranca, oroduj za nás

Sobota: 1. Svätý Jozef, patrón a vzor snúbencov 

Boh zjavil svätému Jozefovi skrze anjela tajomstvo príchodu Syna Božieho na svet. Svätý Jozef, poslušný Božiemu vnuknutiu, prijal pod svoju strechu Máriu v požehnanom stave. Tým poskytol prístrešie samotnému Ježišovi – Vykupiteľovi sveta, ktorého Mária priniesla pod svojím srdcom do jeho domu. Zverme Bohu a ochrane sv. Jozefa všetkých snúbencov, ktorí majú v úmysle založiť si rodinu. 
Prosíme ťa, Bože, pre zásluhy sv. Jozefa, snúbenca Najsvätejšej Bohorodičky a Ochrancu Svätej rodiny, požehnaj snúbencov, ktorí túžia založiť rodinný krb. Naplň ich srdce duchom lásky, obety a zbožnosti. Keď na seba berú túto úlohu, nech tak konajú podľa vzoru sv. Jozefa a zverujú s dôverou budúcnosť vznikajúcej rodiny do milujúcich rúk Božích. Svätý Jozef, ubytuj sa v ich dome spolu s Ježišom a Máriou. Amen.
Svätý Jozef, patrón snúbencov, oroduj za nás. HUDBA:
  • Chváľ, svätý Jozef. https://youtu.be/TZD5VTZ4N8Y
TEXTY:
  • Mimoriadny rok sv. Jozefa. https://www.fara-kezmarok.sk
  • Pobožnosti k sv. Jozefovi. http://modlitba.sk
  • Modlitby k sv. Jozefovi. http://modlitby.sk/, http://www.marianky.sk,  http://www.kapucini.sk