Nedeľné zamyslenie 20.06.2021

30. Vládca (12. nedeľa v Cezročnom období)

Vládca. Zvrchovaný vládca. 
Možno si pod týmito slovami predstavíme totalitných vodcov či absolutistických panovníkov 18. a 19. storočia. No tí nie sú vhodným príkladom, ak chceme hovoriť o Vládcovi, ktorým je Boh. Každý pozemský vládca je totiž v pokušení svoju moc zneužiť a využiť. No nie tak Boh.
V Knihe Jób Boh oznamuje svoju vládu – určil moru hranice a zakázal mu ísť ďalej. Ktorý pozemský panovník by to dokázal? Len tak, slovom?
V 107. žalme počujeme o výpravách ľudí na veľké moria. Keď sa dostali do súženia a úzkostí, „volali k Pánovi a on ich vyslobodil“ (v. 28). Kto rozumný by v takej chvíli volal k svojmu prezidentovi či veliteľovi armády? Nik. V situáciách najväčšieho ohrozenia života voláme najprv k Tomu, ktorý má moc vyslobodiť nás. Aj keď na to často použije iných ľudí.
A Ježiš v evanjeliu? „...pohrozil vetru a povedal moru: ‚Mlč, utíš sa!‘ Vietor prestal a nastalo veľké ticho“ (Mk 4, 39). Vládca v celej svojej moci...
Čo ma však udivuje ešte viac ako samotná moc nášho Vládcu (ako dobre, že sme na jeho strane, lebo Boh je hrozný protivník), je niečo iné. Boh je prítomný. Keď na neho volám, nemusím používať telefón (hoci Boh má telefónne číslo – Jer 33, 3), nemusím čakať, kým prekoná nejakú vzdialenosť, ktorá nás oddeľuje, či čakať, kým prídem na rad medzi ostatnými prosebníkmi. Nie, Boh je tu pre mňa. Rovnako pre teba.
Volať k Bohu môžeme vždy, v každej situácii, v každom čase. A s dôverou, že nás vypočuje, lebo je zvrchovaný Vládca. Skús sa na túto tému pomodliť 40. žalm. Alebo ten dnešný, 107. Štyrikrát sa v ňom opakuje verš, ktorý som uviedol vyššie: „V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí“ (v. 6, 13, 19, 28). Boli to ľudia viery.
Nacvičuj si takéto volanie v drobných udalostiach všedného dňa. Keď potom príde úzkosť či súženie, tvoje volanie bude automatické, lebo budeš mať skúsenosť, že tvoj Boh je Vládca a je vždy prítomný. Pri tebe.