Ježiš a Shema Yisrael

Modlitba Shema Yisrael sprevádza minimálne dvakrát denne každého zbožného žida. Text modlitby Počuj Izrael - Shema Yisrael pozostáva z veršov kníh  Deuteronómium 6,4-9  a  11,13-21 a Numeri 15,37-41 patriacich do Starého Zákona. Obsahom modlitby je pripomenutie si povinnosti lásky k jedinému Bohu, ktorého má žid milovať celým svojím srdcom, dušou a silou.

„Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere.“ (katolícky preklad, Spolok sv. Vojtecha)

Ježiš v Markovom evanjeliu odpovedá zákonníkovi na jeho otázku o najdôležitejšom prikázaní slovami modlitby Shema a dodáva, že druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Mk 12,31

Čo dodať? Len miluj, miluj, miluj...


https://lc.kbs.sk/#20211031,20211030

https://www.mojabiblia.sk/svatepismo/5/kniha-deuteronomium-kapitola-6/katolicky-preklad/

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ma_Jisrael