Oznamy, 21.5.2023
Zbierka: V dnešnú nedeľu sa koná zbierka na katolícke masmédiá.

Kántrové dni: V stredu, v piatok a sobotu sú letné kántrové dni. Ich obsah je modlitba za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. Na tento úmysel budeme sláviť omšový formulár v stredu.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia a aj Nikodémova noc od 20:00 do 22:00. V stredu ráno školská sv. omša nie je.

Stretnutie: V piatok po večernej sv. omši pozývame rodičov birmovancov na pracovné stretnutie ohľadom prípravy na birmovku.

Chvály: Po sobotnej večernej sv. omši pozývame na chvály, na ktorých budeme prosiť o vyliatie Ducha Svätého  a jeho dary. Cirkev už od svojich počiatkov v predvečer Turíc zotrvávala v modlitbe a prosila Ducha Svätého, aby prišiel. Ak sa cítiš vyčerpaný, slabý, bez viery, príď sa modliť a spievať spolu s nami. Nezabúdajme na slová Pána Ježiša: ,,Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!ʼʼ (Mt 7,7).

Kávička: Spoločenstvo rodičov pri základnej cirkevnej škole vás pozýva v nedeľu 28.5.2023 po sv. omšiach na koláčik a kávu, ktoré sa budú podávať pred kostolom. Dobrovoľný príspevok z akcie "Koláčikom prispej núdznym" bude venovaný deťom v hmotnej núdzi zo ZCŠ a rodine Stenchlákovej po požiari rodinného domu.

Zbierka na lieky: Rodáčka lekárka zo Skalitého Dominika Straková, ktorá pracuje na misiách v Afrike nás poprosila o pomoc. Dochádzajú im v misijnej stanici lieky pre deti a tak nás prosí o finančnú pomoc na nákup týchto liekov. Kto by chcel prispieť môže milodar dať do pokladničky Farskej charity, ktorá je pri kaplnke Panny Márie. Obnos jej potom pošleme. Zbierka dnes večer končí.

Poďakovanie: Ďakujeme pánovi Romanovi Mikulovi za realizáciu výmeny plynového kotla vo farskej budove. Starý kotol mal 34 rokov a už dosluhoval. Taktiež sme odstavili starý elektrický bojler. Inštalovaním nového kondenzačného kotla, ktorý ohrieva aj teplú vodu sa predpokladá úspora 30% na energiách.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie skupinu č. 17 a za milodar 100 eur. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 18 (od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty).