Púť na horu Živčáková

 


Začal máj, mesiac úcty k Panne Márii a my, ruženčiari, sme sa nemohli dočkať soboty 6.5.2023, aby sme mohli zase putovať na horu Živčáková za našou nebeskou Matkou Pannou Máriou. 
Spoločne sme sa modlili, spievali, slávili sv. omšu, ktorú celebroval náš pán farár Martin Danišek.
Navštívili sme kaplnku zjavenia, predniesli svoje prosby a vďaky, načerpali liečivej vody z prameňov. Posilnení a naplnení požehnaním sme sa vrátili domov, aby sme pozdrav a požehnanie Panny Márie rozdávali všetkým našim drahým.
Ďakujeme za pekný, pokojný a požehnaný spoločne strávený čas.  
Marta Brázdová