Štúdium teológie pre kandidátov kňazstvaMladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu, sa môžu formou prihlášky uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a zároveň na 6-ročné denné štúdium študijného odboru Katolícka teológia, určené kandidátom kňazstva na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. 

Záujemcovia o prípravu na kňazstvo nech spolu so svojím duchovným otcom osobne navštívia biskupa v termíne, ktorý si dohodnú do 31. januára 2024 prostredníctvom jeho tajomníka. 

Podmienky prijatia do kňazského seminára a na štúdium katolíckej teológie:

- mravný a bezúhonný život kresťana;

- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou;

- znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, taliančina, francúzština);

- odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska;

- dobrý zdravotný stav pre výkon povolania (lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti).

Uchádzači sa prihlasujú na štúdium cez AIS2, resp. cez portál eprihlas elektronicky a aj písomne v papierovej podobe. Prihláška sa zasiela v papierovej podobe (vytlačí sa ePrihláška) spolu s prílohami. Príslušné pracovisko po doručení prihlášky pošle uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku. Pozvánka obsahuje aj základné informácie o prijímacej skúške a základnú študijnú literatúru pre prípravu na písomný test.

K prihláške treba doložiť: rodný list, krstný list so záznamom o birmovke, sobášny list rodičov z farského úradu, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, životopis, lekárske svedectvo o zdravotnom stave, odporúčanie miestneho farára, doklad o úhrade poplatku za prijímacie pohovory, súhlas so spracovaním osobných údajov: všetky tieto doklady sú originály alebo overené kópie. Tieto prílohy sú uverejnené aj na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk a kňazského seminára www.ksnr.sk.

Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2024 na adresu:

Kňazský seminár sv. Gorazda

Samova 14

949 01 Nitra

Zdroj: https://solinky.farnost.org/category/aktuality/