Oznamy, 30.6.2024


Farské hody: Dnes pri sv. omšiach slávime patróna kostola sv. Jána Krstiteľa. Dnešný deň je zároveň posledným dňom v našej farnosti pre odchádzajúceho farského vikára dp. Štefana Richtárika. Ďakujeme mu za 4 roky služby v našej farnosti a v modlitbách mu vyprosujeme potrebné milosti pre službu na novom mieste. Zajtra do farnosti nastúpi novokňaz dp. Jakub Galmiš, privítajme ho s otvoreným srdcom a taktiež ho sprevádzajme svojimi modlitbami. Dnes pri sv. omšiach máme výročitú hodovú oferu.

Streda: V stredu bude celodenná adorácia. Nikodémova noc počas letných prázdnin nebude bývať. V stredu o 16.15 bude na Kudlove modlitba SJVS.

Prvý piatok: Spovedanie v tomto týždni bude v prvopiatkovom režime. Spovedať budeme hodinu pred sv. omšami. Keďže v piatok máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda a sv. omše budú ako v nedeľu, prvopiatkové spovedanie presúvame na štvrtok od 15.00. Taktiež vo štvrtok navštívime našich chorých.

Fatimská sobota: Na prvú sobotu v mesiaci o 6:25 sa budeme modliť spoločne s kňazom fatimskú pobožnosť. V spoločnej modlitbe budeme na príhovor Panny Márie vyprosovať potrebné milosti.

Prvá nedeľa: Budúca nedeľa je prvá nedeľa v mesiaci. Po tretej svätej omši bude adorácia do 15:00. Od 14:15 pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca. Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka na potreby chrámu.

Poďakovanie: Srdečne ďakujeme pánom Milanovi Majchrákovi, Stanislavovi Legerskému, Jozefovi MIkulovi, Jozefovi Časnochovi a Jozefovi Gregušovi, ktorí počas uplynulého týždňa pomáhali pri búraní a rekonštrukcii havarijného stavu kúpeľne v byte kaplána a zároveň celý byt aj priľahlé priestory vymaľovali. V priebehu pár dní sme sa usilovali o vytvorenie dôstojného zázemia pre nového pána kaplána Jakuba. Zároveň ďakujeme pani Janke Majchrákovej a Evke Majchrákovej za upratanie fary po búracích prácach.

Upratovanie kostola: Ďakujeme za upratovanie rodičom birmovancov. Budúci týždeň prosíme o upratovanie skupinu č. 20 (od Rucka, spod Ruckov, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa).Všetkým vyprosujeme požehnaný čas letných prázdnin😊