Oznamy 07.02.2021

Liturgický kalendár:
Streda – sv. Školastiky, panny, spomienka
Štvrtok – preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka

Priamy prenos z kostola (www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk):
  • stream modlitby posvätného ruženca v stredu o 20:00,
  • prenos adorácie z nášho kostola v piatok o 21:00,
  • prenos zo svätej omše v nedeľu o 10:00.
Ďalšie ponuky z našej farskej stránky:
Národný týždeň manželstva: V tomto týždni, teda od 7. do 14. februára prebieha projekt Národný týždeň manželstva (NTM). Vrámci neho vás v piatok večer o 21:00 pozývame k adorácii a modlitbám za manželky a manželov. Adorácia bude v našom kostole, môžete sa k nej pridať prostredníctvom streamu na www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk. Viac informácii nájdete na farskej stránke

Kňazský seminár: Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie od Pána a chcú odpovedať na tento Boží hlas, sa môžu uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a na štúdium Katolíckej teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v akademickom roku 2021/ 2022. Prihlášky sa podávajú do 31. apríla, buď zaslaním vyplnenej prihlášky na študijné oddelenie kňazského seminára, alebo zaslaním elektronickej prihlášky na webovej adrese: www.e-prihlaska.uniba.sk (študijný odbor KT-N).
Termín konania prijímacej skúšky je stanovený na 15. júna 2021 a poplatok za prijímacie konanie je 45€.
Medzi podmienky prijatia patrí: mravný a bezúhonný život kresťana, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.