Oznamy 14.02.2021


Priamy prenos z kostola (www.youtube.com/c/FarnostskaliteSk):
  • Prenos zo svätej omše na Popolcovú stredu o 18:30 (ruženec nebude),
  • prenos adorácie z nášho kostola v piatok o 21:00,
  • prenos zo svätej omše v nedeľu o 10:00.
Pôstne obdobie: V tomto týždni Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Popolcová streda je pre celú Cirkev dňom pokánia a prísneho pôstu. Aj tohtoročný pôst budeme prežívať v znamení koronakrízy, to však nie je dôvod, aby sme ho neprežili naplno ako čas pokánia a obrátenia.

  • Pôst so svätým Jozefom. Tento rok je zvlášť venovaný téme otcovstva pod patronátom svätého Jozefa. Pápež František ho vyhlásil za Rok svätého Jozefa. Pozývame vás so svätým Jozefom stráviť každý deň pôstneho obdobia. Na každý deň nájdete na farskej stránke zamyslenie nad niektorou črtou Jozefovho života, zakončené krátkou modlitbou. Zamyslenia sú vďaka našim dobrovoľníkom dostupné v textovej i v audio podobe. Pripomíname tiež možnosť získať odpustky z príležitosti Roku svätého Jozefa.
  • Krížová cesta v pôstnom období. Pozývame vás na krížovú cestu. Nemôžeme sa síce stretnúť v našom kostole, ale to neznamená, že nemôžeme byť duchovne spojení. Na farskej stránke nájdete texty na pobožnosť krížovej cesty v rodine.
  • Detský pôst. Deti pozývame k pôstnej aktivite Beriem kríž s Ježišom, prostredníctvom ktorej môžu hodnotnejšie prežiť obdobie pokánia.
  • Poklona krížu. Počas pôstneho obdobia a zvlášť vo Veľkom týždni vás pozývame na poklonu svätému krížu. Zrejme nebudeme môcť prichádzať k Božiemu hrobu, preto pozývame na poklonu v rodinách. Na stojanoch s časopismi v našom kostole nájdete texty na poklonu krížu doma spolu s ikonou františkánskeho kríža. Viac o projekte na stránke misijných diel.
  • Pôstna krabička. Pôstne obdobie je aj pozvaním k štedrosti a solidarite s tými, ktorých život je ťažší než ten náš. Aj tento rok sú pre vás na tento účel v kostole pripravené pôstne krabičky. Ďalšie informácie nájdete na stránke Slovenskej katolíckej charity.

Farský list: Vďaka obetavej službe ochotných veriacich sa nám podarilo pripraviť pôstne vydanie Farského listu. Naši dobrovoľníci rozniesli do schránok v Skalitom takmer 1000 výtlačkov. Nájdete v ňom zopár informácií o pastoračnej službe vo farnosti počas pandémie, články o niektorých projektoch, ktoré vo farnosti práve prebiehajú, a hlavne svedectvá veriacich zo Skalitého o tom, čo dobré sa zrodilo v ich rodinách aj napriek, alebo dokonca vďaka pandémii. Ak sa ku vám domov farský časopis nedostal, máme pre vás elektronické vydanie.

PSP: Našich prvoprijímajúcich pozývame na ďalšiu online katechézu. Informácie pre rodičov sú zverejnené na www.farnostskalite.sk.

Ďalšie ponuky z našej farskej stránky:

  • Domáca katechéza pre rodiny. V Domácu pobožnosť pre rodiny s deťmi na dnešnú nedeľu nájdete na stránke www.tvoj-strom.info.

Podpora farnosti: Sme vďační za každú podporu farnosti. V čase obmedzení ju môžete podporiť aj prostredníctvom farského účtu (SK21 0200 0000 0016 9963 0659) a kostolných pokladničiek.

Zbierka na charitu: Diecézna charita Žilina pozýva k modlitbe, pôstu a almužne pre trpiacich. Tradičnú zbierku na charitu na prvú pôstnu nedeľu rozšírili o kampaň Moja almužna, ktorá prebieha počas celého pôstu s viacerými možnosťami podpory. Informácie nájdete na www.charitaza.sk. V našom kostole sú k dispozícii aj šeky, svoju almužnu pre Diecéznu charitu môžete tiež odovzdať do pokladničky v kostole. V tom prípade vložte peniaze do obálky a napíšte na ňu "charita".

Misijné združenie: Misijné združenie Ducha Svätého pozýva svojich členov i nečlenov na zjednotenie sa na spoločných modlitbách kedykoľvek počas pondelka, každý vo svojej domácnosti. 

Časopisy: Na stojanoch v našom kostole nájdete nové číslo časopisov Naša Žilinská diecéza, Slovo medzi nami, Don Bosco či Rebrík, a samozrejme pravidelné nedeľné zamyslenia.

Pastiersky list. Naši otcovia biskupi vydali na nedeľu 14.02. pastiersky list k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva. Prečítať si ho môžete na stránke https://www.tkkbs.sk.

Kňazský seminár: Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie od Pána a chcú odpovedať na tento Boží hlas, sa môžu uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a na štúdium Katolíckej teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v akademickom roku 2021/2022. Prihlášky sa podávajú do 31. apríla, buď zaslaním vyplnenej prihlášky na študijné oddelenie kňazského seminára, alebo zaslaním elektronickej prihlášky na webovej adrese: www.e-prihlaska.uniba.sk (študijný odbor KT-N). Termín konania prijímacej skúšky je stanovený na 15. júna 2021 a poplatok za prijímacie konanie je 45€. Medzi podmienky prijatia patrí: mravný a bezúhonný život kresťana, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka, odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Púť zaľúbených. Saleziáni don Bosca a Pavlíni Vás pozývajú na Púť zaľúbených, ktorá sa uskutoční 20. februára 2021. Tento ročník bude veľmi špecifický - po prvýkrát sa bude konať online cez Youtube kanál. Púť je určená pre všetkých zaľúbených (chodiacich, snúbencov i manželov), ale aj pre jednotlivcov. Viac sa dozviete na stránke www.zalubeni.sk.